„Sel aastal Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 raames avatud kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsioonitoetused aitavad koostöös teadusasutustega suurendada kalandussektori ettevõtjate konkurentsivõimet,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Lisaks oleme sõlminud Maaelu Edendamise SA-ga lepingu, mille abil paraneb sektori ettevõtjate juurdepääs kapitalile. Juba 2016. aasta veebruaris jõustus kalapüügi- ja vesiviljelustoodete uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus.“

Kalanduse valdkonna toote-, turu- ja protsessiinnovatsiooni kavandatakse toetada kokku kuni 7 miljoni euroga. Toetusi saavad taotleda teadus- ja arendusasutused koostöös kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtjatega. 2017. aasta taotlusvoor avati kalapüügi toetuseks 3 miljoni euro ulatuses ja vesiviljeluse innovatsiooni toetuseks 1,8 miljoni euro ulatuses.

Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise SA halduslepinguga volitatakse sihtasutust EMKF 2014–2020 vahenditest välja andma laene kala- ja vesiviljelustoodete tootmise ja töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele. Kala töötlemisega seotud ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendi mahuks on kavandatud esialgu 7,2 miljonit eurot ning kogu EMKF 2014-2020 rahastamisvahendi maht on kavandatud 15 miljonit eurot, sh EMKF 2014–2020 osalus 75% ja riigieelarve osalus 25%.

EMKF 2014–2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Minister külastab Japs AS kalatööstust, kus kohtub ka Eesti Kalaliidu nõukogu liikmetega. Lisaks külastab minister Audrus asuvat Eesti Kalapüügiühistu töötlemiskompleksi, kus kohtub traalpüüdjatega ning Kalanduse teabekeskust, kus kohtub Pärnu rannakaluritega.