Käesolev Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine on ajendatud murest Riigikokku valitud parteide esindajate mitmete seisukohavõttude pärast, mis võivad üksikisiku tasandil reaalsuseks saades osutuda tervistkahjustavaks ja inimväärikust riivavaks.

Eesti Seksuaaltervise Liit toetab täielikult Eesti Naistearstide Seltsi avalikku pöördumist seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste kaitseks ja arstide liidu vabandamise nõuet naistearstide ees. On äärmiselt kahetsusväärne ja taunitav, et võimule saanud poliitikud, kellel puudub kokkupuude Eesti inimeste kõige isiklikemate probleemidega sellisel tasemel, nagu see on arstidel, ründavad meedia vahendusel oma tööle pühendunud spetsialiste . Seeläbi ka abivajajaid. Ideoloogilistel ajenditel rünnakud Eesti haritlaskonna suunas on murettekitav trend, mis peaks kuuluma jäädavalt ajalukku.

Abortide keeruline kättesaadavus oli probleemiks

Eesti Seksuaaltervise Liidu loomise esmaseks ajendiks 25 aastat tagasi oli mure kõrge abortide taseme, patsientide väärikust mitteaustava meditsiinisüsteemi ning pereplaneerimismeetodite vähese kasutuse ja kättesaadavuse pärast. Liidu asutajaliikmete hulgas oli palju naistearste.

Eesti edulugu seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamisel on korduvalt toodud positiivseks näiteks autoriteetsete rahvusvaheliste organisatsioonide poolt (UNFPA, Maailma Terviseorganisatsioon jt). Eesti koolides 1996. aastast alates juurutatud seksuaalharidus on osutunud äärmiselt kulutõhusaks, hoides aastate jooksul kokku nimetamisväärse hulga meie ühist rahalist ressurssi.

Ootame uuelt valitsuselt kogu valdkonna - väärtustel põhinev eakohane seksuaalharidus, sobilikud nõustamisteenused kõige erinevamatele sihtrühmadele, integreeritud abi vägivallaohvritele, meestele suunatud terviseteenused, viljatuse preventsioon ja abi viljatutele paaridele, rasedatele osutatavad terviseteenused - jätkuvat toetust, et saavutatud edu püsiks ning jõuaks igaüheni, sõltumata tema haridusest, elukohast, seksuaalsest suundumusest, nahavärvist, usulisest kuulumisest või sissetulekust.

Seksuaalharidus peab olema rahastatud

Hetkel kehtivale soopōhisele hinnakirjale, mille alusel naised tasuvad suure osa abordi maksumusest, puudub meie solidaarsusel pōhineva ravikindlustuse valguses ōigustus. Riskeeriv seksuaalkäitumine on seotud sotsiaalmajandusliku olukorraga ja tegeleda tuleb soovimatu raseduse põhjustega. Erinevad välditavad terviseprobleemid nii Eestis kui kogu maailmas on tingitud eeskätt vaesusest ja madalast haridustasemest ning sõltuvusainete tarbimisest - vaesuse vähendamine peaks olema meie valitsuse üks prioriteete.

Leiame, et Eesti Vabariiki valitsema valitud inimeste edasised sammud seksuaal- ja reproduktiivtervise vallas peavad jätkuvalt olema tõenduspõhised, jätkuvalt peavad olema rahastatud vastavad teadusuuringud ning seksuaalharidus (sh inimestega tegelevatele spetsialistidele). Pereplaneerimisteenuse toetamisel tuleb lähtuda Maailma Terviseorganisatsiooni poolt sellele terminile antud sisust: "Pereplaneerimine võimaldab üksikisikutel ja paaridel saada soovitud arv lapsi ning planeerida nende sündimise aeg vastavalt oma eelistusele. Selle saavutamise aluseks on rasestumisvastaste vahendite hea kättesaadavus ning võimalus saada ravi viljatuse korral."

Soovime, et uus Eesti Vabariigi Valitsus võtaks seksuaal- ja reproduktiivtervise rahastamisel aluseks Maailma terviseorganisatsiooni vastava tegevuskava aastateks 2020-2030 (Action Plan for Sexual and Reproductive Health Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind) põhimõtted.