„Kuna küsimuse all on aga see, kas seaduses sätestatud kautsjoni summa on põhiseaduspärane, uuendas riigikohus 6. mail kohtuasjas menetluse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks,“ ütles riigikohtu pressiesindaja Sandra Sommer.

See tähendab, et riigikohus teeb antud kohtuasjas lahendi hiljemalt 20. mail.

„Riigikohus palus arvamust kautsjoni suuruse põhiseaduspärasuse osas riigikogult, vabariigi valitsuselt, õiguskantslerilt, justiitsministrilt ja vabariigi valimiskomisjonilt,“ lisas Sommer.

Rohelised: me kaitseme valimisõigust

Kaebuses on kirjeldatud, et Rohelised andsid 20. aprillil valimisteenistusele avalduse oma kandidaatide registreerimiseks Euroopa Parlamendi valimistele. Valimisteenistus vastas, et üheksast esitatud kandidaadist seitsme eest ei ole tasutud nõutavat kautsjonit summas 28 700 eurot ning tegi ettepaneku see ära tasuda. Seekordsetel valimistel on kautsjon ühe kandidaadi eest 4100 eurot.

Rohelised vastasid sellele, et kautsjoni nõue on nende hinnangul vastuolus põhiseadusega. Valimisteenistus omakorda jättis seejärel ülejäänud seitse kandidaati valimistele registreerimata. Nüüd esitasid Rohelised riigikohtule kaebuse, milles paluvad tühistada valimisteenistuse otsuse kandidaadid registreerimata jätta.

Erakond märgib kaebuses, et nende hinnangul riivab kautsjoni nõue oma suurusega ebaproportsionaalselt kandidaatide passiivset valimispõhiõigust ehk õigust kandideerida ning kehtiva kautsjoni määra näol on tegemist varandusliku tsensusega, mis on täiesti selgelt oluliseks takistuseks valmistel osalemisel.

Erakonna esimees ja –number Evelyn Sepp ütles Delfile, et riigikohtusse pöörduti, et kaitsta valimisõigust. „See ei ole küsimus selles, kellel on kautsjonit või kellel ei ole kautsjonit. See on lihtsalt ebamõistlikult kallis, see on kunstlikult loodud piirang, see ei täida oma eesmärki. Seaduses ei ole n-ö valikuvõimalust, ei ole kaalumisvõimalust ja see on reaalse majandusliku sensuse kehtestamine,“ põhjendas ta.

Sepp ütles, et ta ei tahaks pöörata tähelepanu sellele, miks õnnestus kokku saada kautsjon ainult kahe kandidaadi jaoks. „Ma juhin tähelepanu ainult paarile asjaolule. Me kogume oma liikmemaksu oluliselt suuremalt hulgalt oma liikmetelt kui keskmine Eesti parlamendierakond,“ lisas ta.