Spekuleeritud on ka praeguse haridus- ja teadusministri Jürgen Ligi (Reformierakond) ja endise tervise- ja tööministri Rannar Vassiljevi (SDE) kandidatuuri üle. Vassiljev kinnitas Delfile, et on teadlik spekulatsioonidest ning on sel teemal rääkinud ka erakonna esimehe Jevgeni Ossinovskiga.

"Ma tean, et minu nimega on spekuleeritud, aga see on valitsuse otsus ja see ei ole klassikaline kandideerimine. Kontrollikojas töötamisel on oma tugevad plussid, aga eks seal on oma miinuseid, nagu näiteks see, et see eeldab suhteliselt pikaks ajaks kohvrite pakkimist," viitas Vassiljev kuue aasta pikkusele ametiajale.

Levinud spekulatsioonid võttis Jürgen Ligi sotsiaalmeedias kokku järgmiselt: "Ärge ajage, Luksemburg pole mind kunagi huvitanud. Eesti on mõõtmatult mõnusam ja mu töö ka. Mõnus on ka see, et see ei meeldi neile, kelle arvamus mulle ei meeldi."

Tähtaeg Eesti esindusliikme esitamiseks on 18. novembril. "Ma ei tea, et kuskil oleks mingisuguseid tõsiseid lööminguid peetud ja ei tea, kas seal on üldse neid pidada," viitas Vassiljev võimalikule konsensusele. "Juhan Parts on väga pika poliitilise staažiga, ka riigikontrolöri ametist on tal oma kogemused, millel on teatud ühisosa Euroopa Kontrollikojaga."

Juhan Parts on riigikogus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonis Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjonis. Tänase päeva jooksul ei õnnestunud Delfil temalt kommentaari saada.

Valitsuse tasandil on liikmekandidaadi valikuprotsess ja määramine reguleeritud vaid teatud piirini - see, et valitsusele arutamiseks esitab kandidaadi rahandusminister, olles ära kuulanud riigikontrolöri arvamuse. "Kandidaadi leidmine ja valitsusele otsustamiseks esitamine on siiski rahandusministri pärusmaa," lisas valitsuse meedianõunik Ave Tampere.

Kersti Kaljulaid on olnud esimene Euroopa Kontrollikoja Eesti esindajaliige. Kersti Kaljulaidi ametiaeg lõppeb 6. mail 2016 ning siis on ta kokku ametis olnud 12 aastat.

Mis on Euroopa Kontrollikoda?

Euroopa Kontrollikoja roll on jälgida, et Eurooa Liidu (EL) rahalisi vahendeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning aidata tõhustada EL-i finantsjuhtimist. Euroopa Kontrollikoja president on Vítor Manuel da Silva Caldeira. Kontrollikoja liikmeskonna moodustavad üks inimene igast EL-i liikmesriigist. Liit on asutatud aastal 1977 ning asub Luxembourgis. Kontrollikoja liikmed määratakse ametisse kuueks aastaks.

Euroopa Kontrollikoda kui ELi sõltumatu välisaudiitor:

  • Kaitseb ELi maksumaksjate huve. Tal ei ole seadusandlikke volitusi, kuid ta tegutseb selle nimel, et muuta ELi eelarve haldamine Euroopa Komisjoni poolt tõhusamaks, ning koostab ELi eelarvet käsitlevaid aruandeid. Kontrollikoda auditeerib ELi tulusid ja kulusid, et kontrollida, kas ELi vahendeid kogutakse ja kasutatakse kulutõhusalt ning vastutustundlikult.
  • Kontrollib isikuid ja organisatsioone, kes kasutavad ELi rahalisi vahendeid, korraldades sealhulgas kohapealseid kontrolle ELi institutsioonides (eelkõige komisjonis), liikmesriikides ja ELilt abi saavates riikides.
  • Sisestab järeldused ja soovitused asjaomastesse aruannetesse, mille ta esitab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele.
  • Teavitab kahtlustatavast pettusest, korruptsioonist või muust ebaseaduslikust tegevusest Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF).
  • Koostab aastaaruande Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule. Parlament uurib seda enne, kui otsustab, kas kiita komisjoni tegevus eelarve rakendamisel heaks või mitte.
  • Esitab eksperdi arvamuse ELi poliitikakujundajatele selle kohta, kuidas ELi vahendeid paremini hallata ning suurendada vastutust kodanike ees.
  • Avaldab ka arvamusi ELi finantsjuhtimist mõjutavate õigusaktide eelnõude kohta ning seisukohti, ülevaateid ja üksikväljaandeid ELi rahandust käsitlevate küsimuste kohta.

Euroopa Kontrollikoda teostab kolme liiki kontrolli: finantsauditit, vastavusauditit ja tulemusauditit. Loe lähemalt Euroopa Liidu kodulehelt.

Juhan Parts

Perekond: abielus, kolm poega ja tütar.

Haridus: Gustav Adolfi Gümnaasium (endine Tallinna 1. Keskkool) 1984; Tartu Ülikool 1991 (cum laude), õigusteadus.

Töökohad: Justiitsministeeriumi asekantsler 1992–1998; riigikontrolör 1998–2002; EV peaminister 2003–2005; EV majandus- ja kommunikatsiooniminister 2007–2014.

Erakond: Res Publica / Isamaa ja Res Publica Liit alates 2002, esimees 2002–2005, eestseisuse liige.

Esinduskogud: X ja XI Riigikogu, XII Riigikogu (fraktsiooni aseesimees 2014–2015), XIII Riigikogu; valiti Tallinna Linnavolikokku 2002, 2005, 2009 ja 2013.

Autasud: Riigivapi II klassi teenetemärk 2008; Portugali Vabariigi Prints Dom Henrique ordeni suurrist 2003; Itaalia Vabariigi Teeneteordeni suurrist 2004; Hispaania Teeneteordeni suurrist 2007; Rootsi Kuningriigi Põhjatähe ordeni I klass 2011; Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni II klass 2012; Leedu Vabariigi Teeneteordeni suur komandöririst 2013; Poola Vabariigi Teeneteordeni komandöririst tähega 2014; Eesti Endiste Metsavendade Liidu aumärk 2005.

Allikas: riigikogu koduleht