RIIGIKOGU VALIMISED 1999: Lubati keskmine palk kahekordistada ja meelitati telefoniühenduse rajamisega

Vaata parteide retro-lubadusi!
RIIGIKOGU VALIMISED 1999: Lubati <span style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:ET;mso-fareast-language:ET" lang="ET">keskmine palk kahekordistada ja meelitati telefoniühenduse rajamisega</span></span></span>
Foto: René Velli/Eesti Ekspressi arhiiv

Mida lubati riigikogu valmiste eel 16 aastat tagasi? Astmeline tulumaks, keskmine palk 9000 krooni, vanemapension, telefoni- ja arvutiühendused, piirilepingu sõlmimine.

Valimiseelsel, 1998. aastal, oli Eesti keskmine palk 4125 krooni ja majanduskasv 6,8 protsenti.
Ligi kümme protsenti tööealisest elanikkonnast oli tööta ning pidi ära elama 400-kroonisest töötu abirahast. Aasta lõpus oli Eestis 249 000 mobiiltelefoni, riigikogu oli äsja kaotanud surmanuhtluse ja ministrid teenisid igakuiselt 16 800 krooni. Andrus Ansip alustas poliitkarjääri Tartu linnapeana ja Lennart Meri valiti aasta eurooplaseks.


Hillar Metsa toonane karikatuur Eesti Päevalehes: 

 

Hillar Metsa karikatuur Lennart Merist, kes valiti 1999. aasta eurooplaseks Foto: Delfi/Eesti ajalehed

1999. aasta riigikogu valimiste programmides oli näha juba tõelist ideoloogilist võitlust.

Keskerakond, mille programm eelkõige vastandus teistele, tõi esimest korda valjult välja astmelise tulumaksu lubaduse. Lisaks lubas Keskerakond juba siis võimule tulles loobuda
eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekust ja munitsipaalpolitsei loomist. Keskerakonna üheks lubaduseks oli ka väljaspool kodumaad elavate eestlaste riiklik toetamine.

 Reformierakond lubas tõsta keskmise palga 9000 kroonini ja luua aastas 13 000 uut töökohta. Reformierakond ei pidanud järgmise kümne aasta jooksul eurole üle minekut vajalikuks ning lubas täiendavalt ka ettevõtte tulumaksu kaotamist.

 

RIIGIKOGU VALIMISED Foto: Raigo Pajula, Eesti Päevaleht

Isamaaliit, mille programm oli selle aja kohta üüratult pikk (42 lehekülge), rõhutas programmis kiriku olulisust ühiskonnas. Juba 1999. aastal toodi välja, et laste kasvatamist peab arvestama tulevikus pensionide maksmisel. Isamaaliit lubas, et piirivalve tuleb muuta elukutseliseks ning kaotada ajateenijate kasutamine piiri valvamisel. Huvitaval kombel lubas Isamaaliit juba 1999. aastal rahva kaitsevõime suurendamiseks riigikaitsekursuste korraldamist.

 

Hillar Metsa karikatuur isamaaliit Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Loe veel

Koonderakond nii ambitsioonikas ei olnud kui Reformierakond ja lubas nelja aastaga tõsta
keskmise palga 7600 kroonini. Lisaks lubati kõigile soovijaile võimaldada kahe aasta jooksul telefoni- ja nelja aasta jooksul arvutiühendus. Koonderakonna üheks konkreetseks ja teistest erinevaks lubaduseks oli ka presidendi otsevalimiste sisseseadmine. Rahvusvaheliste suhete blokis toonitati ka Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise vajadust.

Valik fotosid koonderakonna tegemistest, näiteks erakonna kongressilt aasta enne valimisi:

Mõõdukad, kelle programm oli lühike ja üldjuhul deklaratiivne (s.t. mõõdetavate lubadusteta), soovis kehtestada kohustusliku keskhariduse ja tõi välja kodanikeühenduste olulisuse
otsuste langetamisel.

 

| Create infographics

Pikemalt:

Reformierakond
(5lk):

Tugev majandus, kindel tulevik

·      Keskmine palk
tõuseb nelja aasta jooksul 9000 kroonini

·      Üksikisiku tulumaks jääb ühetaoliseks ega tõuse

·      Luuakse täiendavalt juurde vähemalt 13 000 uut töökohta aastas

·      Me ei luba devalveerida Eesti krooni ega loobuda
krooni täielikult tagavast valuutakomitee põhimõttest. Reformierakond ei pea vajalikuks lähima kümne aasta jooksul eurole
üle minna ja kroonist loobuda

·      Maksukoormus ei ületa 35% SKPst

·      Ettevõtte
tulumaks kaotatakse

·      Majanduskasv on stabiilselt üle 5%

·      Lasteaiatoetus makstakse otse perekonnale

·      Lõpeb inimeste
mõnitamine migratsiooniameti ukse taga

·      Tagatakse
kodanike põhiseaduslik õigus saada riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustelt
informatsiooni

·      Liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga seistakse
Eesti kultuuri ja sõltumatu maksu ja sotsiaalpoliitika säilimise eest

·      Suureneb kutseliste sõjaväelaste osatähtsus
kaitseväes Jätkub töö Eesti liitumiseks NATOga

Keskerakond –
Meie teame lahendusi!(9 lk):

Vastandumise näide: Valimisliitude peaideoloog
Koonderakond on püüdnud võimul olla ilma järjekindla poliitilise platvormita.
Koonderakonda iseloomustab võitlus teatud tööstusringkondade huvide eest,
kasutades sotsiaalse turumajanduse loosungit ja maaerakondade ning Pensionäride
ja Perede Erakonna toetushääli parlamendis. Koonderakond tahaks esindada
samasugust poliitikat ja olla samadel positsioonidel nagu Reformierakond, aga
häbeneb seda, sest tema valijate hääled tulevad teistelt ühiskonnagruppidelt.
Seega võime Koonderakonda nimetada ka häbelikuks Reformierakonnaks.

Keskerakonna algatusel on Eesti riik 1990-ndatel
aastatel teinud kaks olulist sammu poliitilise reformi teel - toetanud enam kui
1000-liikmeliste suurte erakondade teket ja loobunud valimisliitudest.
Keskerakonna üheks eesmärgiks on viia poliitiline reform pärast 1999. aasta
Riigikogu valimisi lõpule, et ületada riigivõimu võõrandumine rahvast, tõsta
erakondade vastutust ja suurendada osalusdemokraatiat ühiskonnas.

·      EESTI HEAOLURIIGIKS ASTMELISE TULUMAKSUGA!

·      Olukord, kus riik ühe käega võtab raha maksudena
inimeste taskust ning teisega jagab seda abirahadena tagasi, on ebanormaalne.

·      lapsehoolduspuhkusel viibiva vanema toetuse
suurendamist 50 protsenti;

·      Ühele kolme või enama lapse vanemaist laste
kasvatamise võrdsustamist töötamisega kuni lapsed lõpetavad algkooli makstes
kasvatustoetust alampalga ulatuses;

·      eesti keele ja
rahvuskultuuri säilimise ning efektiivse integratsioonipoliitika huvides
loobumist venekeelse gümnaasiumihariduse kaotamise kavast, tagades eesti keele
omandamise venekeelses gümnaasiumis/keskkoolis
;

·      munitsipaalpolitsei
loomist, et kaasata kohalikud omavalitsused korrakaitsealasesse tegevusse;

·      kulude
kontrolli süsteemi loomist, mis tagaks, et kõik üle 100 000-kroonise ostu
sooritanud või teenuse tellinud isikud esitavad deklaratsiooni raha päritolu
kohta;

·      kodakondsusnõuete
lihtsustamist sellele osale muulaste vanemast generatsioonist, kes on oma
tegevusega tõestanud lojaalsust Eesti Vabariigile

·      impordi tollide
ja eksporditoetuste ning tootmiskvootiderakendamist

·      jõupingutuste jätkamist poliitiliste suhete
normaliseerimiseks Venemaaga,
et tagada
vastastikku kasulik koostöö erinevates eluvaldkondades, avada Venemaa turg
Eesti kaupadele ja toetada demokratiseerimisprotsessi jätkumist Venemaal

·      kunstimuuseumi ehituse alustamist;

·      väljaspool kodumaad elavate eestlaste riiklikku
toetamist

           

Isamaaliit – Parema elu nimel (42 lk)

Üksikisiku vabaduse piirid on määratud kaaskodanike
vabadusega – vastutusega ligimese, tulevaste põlvede ning Jumala ees

·      Meie püüdluste
üheks väljenduseks on integreerumine Euroopa Liitu ning Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsiooni (NATO-sse)

·      Peame õigeks vabastada paljulapselised pered kas
osaliselt või täielikult tulumaksust
ning arvestada
tulumaksuvaba alampiiri kehtestamisel laste arvu perekonnas

·      Teeme
ettepaneku määrata kodus lapsi kasvatavale vanemale nn koduse ema palk, mis
kolme koolieelikust lapse puhul peab küündima riigi keskmise palgani

·      Lastekasvatamisele kuluvat aega tuleb arvestada ka
pensionikindlustuses

·      Vanaduskindlustus peab olema seotud iga inimese
enda panusega pensionikindlustusse

·      Usuharidus on rahva eetilise ja kõlbelise arengu
üks tagatisi.
Usuõpetus peab olema koolidele
kohustuslik ja õpilastele vabatahtlik

·      Koostöös Läti, Leedu, Soome ja Norraga tuleb taotleda
gaasimagistraali ehitamist Põhjamere naftamaardlatest

·      Energeetikas
tuleb järk-järgult üle minna alternatiivsetele allikatele. Põlevkivi tuleks
kasutada pigem keemiatööstuse toorainena kui kütusena

·      Kodanike tahe konsolideerub ja leiab rakenduse läbi
poliitiliste erakondade

·      Piirivalve peab
olema varustatud kaasaegse tehnikaga, mis võimaldab vähendada isikkoosseisu.
Piirivalve tuleb muuta elukutseliseks ning loobuda ajateenistusest

·      Tahame rajada suhted Venemaaga võrdõiguslikkusele,
heanaaberlikkusele ja teineteise suveräänsuse tingimusteta austamisele, nagu
seda sätestab 1920. aasta Tartu rahuleping -
Eesti iseseisva riikluse püsiva väärtusega
sünnitunnistus

·      Eesti
riigikaitse vajadusteks tuleb aastas eraldada vähemalt kaks protsenti sisemaisest kogutoodangust

·      Eesti kaitsevõime tõstmisel on määrava tähtsusega
kogu rahva kaitsetahe. Peame oluliseks üleriigiliste ja maakondlike
riigikaitsekursuste korraldamist, julgeoleku- ja kaitsealase teabe levitamist
ning Eesti meeste üldkohustuslikku riigikaitselist väljaõpet

 

 

Eesti Maarahva
Erakond – Maarahva hääl Toompeal(3 lk),
Taotleme üksikisiku tulumaksu jagamist riigi ja
kohaliku omavalitsuse maksuks -10% riigile, 16% omavalitsustele

·      Tasakaalustatud
võimalustega majandusruumis tagame
vähemalt 6% majanduskasvu aastas

·      Taotleme üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi
suurendamist miinimumpalgani, laiendades järkjärgult maksuvabastust sõltuvalt
laste arvust

·      Peame
otstarbekaks mõõdukalt progresseeruva tulumaksu rakendamist

·      Avalikustame ametnike palgad

 

Koonderakonna,
Maaliidu ning Pensionäride ja Perede Erakonna programm

·      sisemajanduse kogutoodangu 6-protsendine aasta
keskmine kasv

·      inflatsioonitaseme
edasine vähendamine 4 protsendini;

·      jätkame
erastamist

·      seame
välisministeeriumi üheks põhiülesandeks Eesti majandushuvide esindamise
välismaal;

·      1. jaanuariks 2003 näeme reaalsena palgatõusu
vähemalt 7600 kroonini.

·      võimaldame kõigile soovijaile kahe aasta jooksul
telefoni- ja nelja aasta jooksul arvutiühenduse;

·      kahekordistame laste sünnitoetust alates kolmandast lapsest ja suurendame märgatavalt soodustusi nelja
ja enama lapsega perekondadele;

·      kokkuleppel TALO-ga tagame pedagoogidele ning kõrgharidusega
kultuuri- ja  sporditöötajatele vähemalt
Eesti keskmise töötasu
;

·      Tagame olümpiakoondise ettevalmistuse ja väärika
osavõtu Sidney olümpiamängudest ja Salt Lake City taliolümpiast

·      Tunnistame
kiriku tähtsat osa ühiskonna moraali ja inimeste eetiliste tõekspidamiste
kujundamisel ning perekonna tugevdamisel.

·      toetame presidendi otsevalimist ja referendumeid
rahvale kõige olulisemate küsimuste otsustamisel

·      Meie eesmärk on
normaalsete suhete sisseseadmine Venemaaga. Selleks jätkame Eesti-Vene
valitsustevahelise komisjoni tööd, taotleme piirilepingu sõlmimist ja
topelttollide kaotamist

 

 

Mõõdukad –
jaanuar 1999

·      laiendame noorukite
koolikohustust keskhariduse või kutsehariduse omandamiseni

·      kaasame otsuste tegemisse
valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühendusi

·      muutmata
kodakondsuspoliitika põhimõtteid, toetame muulaste püüdlusi kodakondsusnõuete
täitmiseks

·      Tõstame kaitsejõudude mainet, võitleme rahva
kaitsetahet nõrgendava väärinfo ja müütide vastu: tihendame kaitsejõudude suhteid avalikkusega, sealhulgas
ajakirjandusega

 

 

 

 

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare