Delfi Otsing


Otsingumootorid reklaamikanalina

Interneti otsingumootorid on ühed enim kasutatavad lehed internetis. Seda nii Eestis kui ka üle maailma.

Reklaam interneti otsingumootorites jaguneb kaheks.


Märksõnad - väga täpselt suunatav reklaam

Märksõnadega seotud reklaami puhul kuvatakse teie reklaam ainult valitud otsingusõnu sisestanud kasutajatele. Näiteks: kui tellite oma reklaami näitamise seoses otsinguga "sokid" siis näidatakse teie reklaami kasutajatele, kes on sisestanud otsingusse sõna "sokid" ("sokid", "punased sokid", "villased sokid", "kootud sokid" jne). Teie reklaami kuvatakse ainult vastavat märksõna otsinud kasutajatele ja seetõttu ei kuluta te asjatult raha reklaamides inimestele, keda hetkel teie tooted ei huvita.

Märksõna-põhine reklaam on väga täpselt suunatud kasutajale, kes antud hetkel selle teema vastu huvi tunneb ja seetõttu on selle efektiivsus erakordselt suur. Inimene, kes tegeleb ise juba aktiivselt millegi otsimisega, on väga vastuvõtlik samasisulistele reklaamidele.

Sihtrühm defineerib ennast ise kui sisestab otsingusse teie äriga seotud märksõnu. Samuti on keskmisest suurem võimalus, et need kasutajad võtavad teiega ühendust ja soovivad saada lisainfot.


Üldine reklaam otsingukeskkonnas

Üldine reklaam otsingumootorites ei ole seotud märksõnadega ja seda näidatakse kõigile keskkonda külastavatele kasutajatele. Sellepoolest sarnaneb üldine reklaam otsingumootoris reklaamiga portaalides ja suure külastatavusega lehtedel. Kuna märksõnadega mitte seotud reklaam on oluliselt vähem sihitud, siis sobib see enamasti kampaaniate korraldamiseks.

Tel. 6 300 200


TELLIMUSLEPINGU TINGIMUSED


 1. Käesolevad tüüptingimused (edaspidi "Tüüptingimused") on Andmete avaldamise lepingu (edaspidi "Leping") lahutamatuks osaks. Tüüptingimuste ja Lepingu esilehel asuvate eritingimuste (edaspidi "Eritingimused") vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes sätestatut.
 2. Käesoleva Lepingu alusel kohustub FCR Media AS (edaspidi "FCR Media") avaldama Eritingimuste Tellimuse osas märgitud andmed (edaspidi "Andmed") vastavalt Lepingus märgitule trükitavas kataloogis ja/või internetikataloogis (edaspidi igaüks eraldi nimetatud ka "Kataloog").
 3. Lepinguga nõustumisel annab tellija (edaspidi "Tellija") FCR Mediale nõusoleku Andmete töötlemiseks, sh nende salvestamiseks, avaldamiseks ja edastamiseks.
 4. Andmed avaldatakse Eritingimustes märgitud kujul, kusjuures FCR Media võib saata Tellijale Andmete õigsuse kontrollimiseks ja Tellijaga kooskõlastamiseks sellekohase tellimuse kinnituse. Tellija poolt tellimuse kinnitusele vastamata jätmist käsitletakse Tellija nõustumusena tellimuse kinnituses märgitud kujul Andmete avaldamiseks. FCR Medial on õigus muuta Andmetes märgitud tegevusalade sõnastust, kui see on vajalik vastava(te) Kataloogi(de) süstematiseerimisel ühtse terminoloogia kasutamiseks.
 5. ndmete õigsuse ja nende õigusaktidele, sh reklaamiseadusele vastavuse ning Andmete avaldamise tagajärgede eest vastutab Tellija. FCR Medial on õigus keelduda Lepingu täitmisest, sh kustutada Andmed juba välja antud internetikataloogist, kui ilmneb, et Andmed ei ole kooskõlas õigusaktide nõuete või reklaamieetikaga. Lepingu alusel Andmete avaldamine ei ole käsitletav FCR Media poolt Andmete sisule hinnangu andmisena ja käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud vastutus ei lähe FCR Mediale üle.
 6. FCR Media Lepingujärgsed kohustused loetakse täidetuks arvates Andmeid sisaldava Kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemise hetkest.
 7. Tellija kohustub Andmete vastava(te)s Kataloogi(de)s avaldamise eest FCR Mediale tasuma hiljemalt kümne (10) päeva jooksul arvates FCR Media poolt vastava arve väljastamisest. Arve loetakse tasutuks alates sellel märgitud summa täies ulatuses FCR Media pangakontole või kassasse laekumisest. Arve tasumisega viivitamise korral on FCR Medial õigus nõuda Tellijalt viivist 0,2% viivitatud summast päevas.
 8. Tellijal on õigus sellekohase kirjaliku taganemisavalduse alusel Lepingust taganeda ja tellimus täielikult või osaliselt tühistada. Tellija kaotab nimetatud õiguse hetkest, kui FCR Media annab Andmed üle trükitava kataloogi trükkimist teostavale isikule ja/või Andmete sisestamist internetikataloogi. Kui Tellija kasutab käesolevas punktis nimetatud õigust pärast kümne (10) päeva möödumist Lepingu sõlmimisest, kohustub Tellija tasuma FCR Media sellekohasel nõudmisel FCR Mediale tühistustasu, mille suuruseks on 25 % Eritingimustes märgitud tellimuse maksumusest trükitava kataloogi puhul ja 100 % Eritingimustes märgitud tellimuse maksumusest internetikataloogi puhul.
 9. Tellijal on õigus kuni Tüüptingimuste 8. punkti teises lauses märgitud hetkeni muuta ja/või täiendada Andmeid Eritingimustes märgitud mahu piires ilma eraldi tasuta, esitades FCR Mediale sellekohase kirjaliku avalduse. Kui Tellija soovib muuta ja/või täiendada Andmeid nii, et sellega kaasneb Tellimuse mahu piiride ületamine, sõlmivad lepingupooled sellekohase Lepingu lisa ja Tellija tasub FCR Mediale vastava muudatuse ja/või täienduse tegemise eest FCR Media hinnakirjas märgitud summa.
 10. FCR Medial on õigus Lepingust taganeda ja/või jätta Andmed vastava(te)s Kataloogi(de)s avaldamata ning kustutada Andmed juba välja antud internetikataloogist, kui Tellija ei ole oma Lepingujärgseid makseid kohaselt tasunud või ei ole FCR Mediale tähtaegselt esitanud Andmete avaldamiseks vajalikke materjale (logosid, jne) või kui Tellijal on FCR Media ees muu mis tahes alusel tekkinud sissenõutavaks muutunud täitmata rahaline kohustus.
 11. Tellija kohustub Täitjale esitama tellitud kujundustööde algmaterjali 2 nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Materjalide tähtajaks laekumata jäämisel loetakse teenus osutatuks.
 12. Kui Tellija ei täida oma Lepingujärgset maksekohustust nõuetekohaselt, on FCR Medial õigus Lepingust taganeda ja/või loovutada nõue ilma Tellija nõusolekuta kolmandale isikule või volitada kolmandat isikut kasutama FCR Media nimel kõiki seadusest ja/või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda Tellijalt maksekohustuse täitmist, kahju hüvitamist ja/või viivise tasumist. Tellija ja FCR Media on kokku leppinud, et kõik FCR Media ja/või kolmanda isiku poolt Tellija võla sissenõudmiseks tehtavad kulutused, sh õigusabikulude maksumuse ja võla sissenõudjale makstava tasu, kohustub hüvitama Tellija.
 13. Tellija kohustub FCR Mediale teatama FCR Media-poolse(te) Lepingust tuleneva(te) kohustus(t)e täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest kuue (6) kuu jooksul pärast vastava Kataloogi ilmumist. Kui Tellija ei teata FCR Mediale FCR Media-poolse(te) Lepingust tuleneva(te) kohustus(t)e täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest kuue (6) kuu jooksul pärast vastava Kataloogi ilmumist (s.o alates Kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemisest) või ei kirjelda FCR Meedia poolset Lepingu rikkumist piisavalt täpselt, ei või Tellija kohustus(t)e täitmata jätmisele ja/või mittekohasele täitmisele tugineda.
 14. Lepingu rikkumise korral kannab Tellija FCR Media ees varalist vastutust. Lepingupooled on kokku leppinud, et FCR Media vastutus Lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud Eritingimustes märgitud tellimuse maksumusega.
 15. Käesoleva Lepingu täitmisel loodava graafilise kujunduse autoriõigus kuulub FCR Mediale ja Tellija võib nimetatud teost kasutada üksnes FCR Media sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul.
 16. Lepingu, sh arvelduste osas tekkivad vaidlused püütakse lahendada Tellija ja FCR Media vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus hageja valikul vastavas esimese astme kohtus kas Tallinnas või Tartus
 17. Käesolev Leping jõustub selle Tellija ja FCR Media poolt kinnitamise momendist ja kehtib kuni lepingupoolte poolt oma Lepingujärgsete kohustuste kohase täitmiseni, kui Tüüptingimustes ei ole sätestatud teisiti.
 18. Käesolevad Tüüptingimused on lepingupoolte vahel eraldi läbi räägitud, kusjuures Tellija ei ole FCR Mediale nende sisu muutmiseks ettepanekut teinud.
 19. Leping on koostatud kahes (2) võrdõiguslikus eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine FCR Mediale.