Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!


Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!
2018. aastal võttis „Tööle kaasa!” algatusest osa ka kümneaastane Sten-Artur, kes osales Swedbankis toimunud koosolekul.Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja sageli ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid teha oma valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega.

Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!”, millega kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Juba teist korda korraldab „Tööle kaasa!” algatust Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on sel aastal Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium ning Innove. „Tööle kaasa!” toimub sel korral 18.–22. veebruaril.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda teha veel teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.

2019. aasta „Tööle kaasa!” algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi.

Algatuse käigus saab noor teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Ligi pool tuhat tööandjat

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” esmakordselt 2018. aasta veebruaris. Tol korral osales ligi 500 tööandjat, ligi 200 kooli ning üle 1600 õpilase. Otsus, et algatust ka edaspidi ja veelgi suuremalt korraldada, tuli sellest, et paljud tööandjad ning koolid andsid tagasisidet algatuse kasulikkuse kohta ning avaldasid lootus, et algatusest võiks saada traditsioon.

Eelmisel aastal osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti – nii suured kui väikesed –, ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt.

Samuti sai tutvuda seinast seina ametitega, teiste seas näiteks advokaat, arst, logistik, balletitantsija, lennujuht, raamatupidaja, vanglaametnik, päästja, personalispetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja.

Rõõmustav tagasiside

2018. aasta „Tööle kaasa!” algatuse tagasiside oli korraldajate rõõmuks väga positiivne. Osalenud ettevõtetel ja koolidel paluti algatuse veebilehel täita tagasisideankeet, kus toodi muu hulgas välja, et sellist algatust oli väga vaja ning kõige rohkem toodi välja seda, et algatuses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ja elevust ning tõstis motivatsiooni.

Osalenute seas oli mitmeid tööandjaid, kes tõid välja, et tavaliselt ei ole nende töökohas vanematel võimalik lapsi kaasa võtta, kuid algatus andis võimaluse organiseeritult kogu kollektiiviga seda teha. Boonuseks on seegi, et algatus andis ka tööandjatele endile võimaluse oma valdkonda lähemalt tutvustada.

Tagasisides toodi välja sedagi, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!” päeva paremini ette valmistada ja korraldada, olid väga suureks abiks. Samuti selgus, et mõnes ettevõttes andis algatuses osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal – osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.

Koolide poolt osaleti peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine. Seejuures võib eduloona tuua välja näiteks selle, et Tartu Hansa Kool osales kogu kooliga. Oli ka koole, kus õpilased käisid tutvumas oma vanemate tööga, aga kool kui organisatsioon ise registreerus ka tööandjana ehk siis kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Selle aasta ambitsioonid

Eelmisel aastal oli „Tööle kaasa!” suunatud peamiselt 7.–9. klassis õppivatele lastele, kuid nii tööandjate kui koolide tagasisidest selgus, et kaasatud võiksid olla ka nooremad õpilased. Seetõttu võetigi vastu otsus laiendada 2019. aastal fookust juba 1.–9. klassis õppivatele lastele.

Selleks, et tööandjad oskaksid paremini oma töökohas lastele õppepäeva ette valmistada ja läbi viia, on korraldajad koostanud ka uue ja abistava juhendmaterjali, kust saab näpunäiteid selle kohta, milliseid teemasid erinevas vanuseastmes lastega käsitleda.

Huvi korral on algatusega võimalik liituda kahel moel:
1. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.
2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.

Algatuse elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.