Eurosaadikud: Leedu, lükka homofoobne eelnõu tagasi!

 (86)
Eurosaadikud: Leedu, lükka homofoobne eelnõu tagasi!
AP/Scanpix

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad Leedu parlamenti üles lükkama tagasi muudatusettepaneku, mis muudaks homoseksuaalsete suhete avaliku propageerimise karistatavaks. Lisaks tuleks alaealistele võimaldada vaba juurdepääs seksuaalset sättumust käsitlevale teabele, öeldakse resolutsioonis. Euroopa Komisjonil palutakse esitada ELi tegevuskava võitluseks homofoobia vastu.

Sotsiaaldemokraatide, liberaalide, roheliste ning GUE/NGL fraktsioon esitasid resolutsiooni "mitme murettekitava sündmuse tulemusel", nagu "alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest käsitleva seaduse vastuvõtmine, kohalike ametivõimude püüe keelata ära võrdõiguslikkust tähistavate ja homoparaadide korraldamine ning juhtivate poliitikute ja parlamendiliikmete mässule õhutav ja ähvardav keelekasutus ja vihkamist väljendavad kõned", vahendab Euroopa Parlamendi Tallinna esindus resolutsiooni.

Leedus on menetluses õigusakti eelnõu, mille vastuvõtmisel karistataks homoseksuaalsete suhete avalikku propageerimist 2000–10 000 liti (580–2900 euro) suuruse rahatrahviga. Kui eelnõu võetaks vastu, oleks edaspidi võimalik kuriteona määratleda peaaegu igasugust homoseksuaalsuse avalikku väljendamist, kujutamist või sellest teavitamist, leiti Põhiõiguste ameti 2010. aasta novembri aruandes.

Euroopa Parlament usub, et muudatusettepanek on vastuolus Leedu Vabariigi põhiseadusega ning seda on leidnud ka Leedu justiitsminister. Leedu president Dalia Grybauskaité on samuti mõistnud avalikult hukka õigusakti muutmise homofoobse ettepaneku, kuna see kahjustab Leedu kodanikke ja Leedu riigi kuvandit.

Saadikud märgivad, et kavandatud muudatusettepanekuid ei ole veel Leedu parlamendi täiskogul hääletusele pandud ning need on Leedu riigiasutustes ikka veel läbivaatamisel. Parlamendiliikmed kiidavad heaks Leedu ametiasutuste kava vaadata läbi kavandatavad muudatusettepanekud, mida peetakse vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusaktidega, eriti seoses põhimõttega, et kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse alusel. Saadikud kutsuvad samuti Leedu presidenti üles kasutama oma vetoõigust, juhul kui muudatusettepanekud vastu võetakse.

Homofoobia vastu võitlemiseks on vaja ELi tegevuskava

Parlamendiliikmed kutsuvad komisjoni üles hindama õiguslikult kavandatavat muudatusettepanekut ning avaldama ELi tegevuskava koos konkreetsete meetmetega võitluseks homofoobia ning seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise vastu.

"ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel on kohustus tagada Euroopa Liidus inimõiguste austamine, kaitsmine ja edendamine vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, tegemata erandeid seksuaalse sättumuse alusel," rõhutavad saadikud.

Harimine seksuaalse mitmekesisuse osas soodustab tolerantsi

2009. aasta juunis kiitis Leedu parlament heaks muudatused seaduses, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest, keelates alaealistele ära juurdepääsu homoseksuaalsust käsitlevale teabele.

Saadikud märgivad ka, et "üheski usaldusväärses teadusuuringus ei ole tõestatud, et laste ja noorte harimine seksuaalsuse vallas mõjutaks nende seksuaalset sättumust" ning et "harimine seksuaalse mitmekesisuse osas soodustab tolerantsi ja erinevuste aktsepteerimist".