BLOGI | Euroopa Komisjoni voliniku kandidaat Kadri Simson pidi Brüsselis ka teravatele küsimustele vastama

 (226)

Eesti kandidaat Euroopa Komisjoni energiavoliniku kohale Kadri Simson astus täna ametisse kinnitamise kuulamiseks Euroopa Parlamendi komiteede ette.

Simsonit kuulas Euroopa Parlamendi tööstus-, teadus- ja energiakomisjon (ITRE) koostöös keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga.

Kuulamiste käigus kontrollitakse kandidaadi üldist pädevust, pühendumist Euroopale ja spetsiifilisi teadmisi, mis on seotud tema portfelliga.

Nüüd koostab ITRE Simsoni kohta hindamiskirja. Euroopa Parlament peaks hääletama kogu uue Euroopa Komisjoni koosseisu üle tervikuna 23. oktoobril.

Kadri Simsoni kuulamine
Kuulamine on lõppenud.
Simson: ühtegi regiooni ega liikmesriiki ei tohi maha jätta. Selleks hakkame kasutama uut rohelisele energiale üleminekufondi.
Kliimaeesmärkide täitmiseks on vaja on tohutut jõupingutust, uute tehnoloogiate väljatöötamist. Ja me ei saa leppida sellega, et miljonid eurooplased on energiavaesuses.
Simson: keskendun esimese eesmärgina energiatõhususe parandamisele.
Simson: parlament on komisjoni suurepärane liitlane, mis puudutab uue rohelise poliitika elluviimist. Kui me praegu kliimapoliitikas otsustavaid samme ei tee, siis on tulevik tume. Olemasolevaid reegleid ja puhta energia paketiga võetud kohustusi tuleb täita.
Simson: usun tugevalt Euroopa komisjoni ja europarlamendi koostöösse, teiega suhtlemine jääb üheks minu peamiseks tööülesandeks.
Küsimustevoor on läbi, Simson saab öelda lõppsõna.
Kreeka konservatiiv Maria Spyraki saab Simsonilt lubaduse, et rohelisele energiale üleminekuks mõeldud EL-i rahasid hakatakse muu hulgas kasutama ka väikeste Kreeka saarte energiaga varustamiseks.
Mingi briis on tekkinud Simsoni kuulamise lõpus, et tal ei ole ideaalselt läinud. Vastuseid peetakse üldiseks, natuke kõrvalehiilivaks. Eurosaadikud on jube tundlikud selles osas. Pole välistatud, et sellega ei pruugi Simsoni kuulamine lõppeda. Olenevalt suuremate parlamendigrupoude (konservatiivid, sotsiaaldemokraadid), võib juhtuda, et Eesti volinikukandidaadile tehakse täiendav küsimustevoor, kasvõi kirjalikult. Saab näha, kas Simson pääseb noateralt või pole see veel kõik.
Simson lubab, et on energiapoliitika alal väga altis koostööks, mitte ainult teiste volinike ja EL-i valitsustega, vaid ka europarlamendiga.
Ungari liberaal Katalin Cseh viitab, et osad riigid toodavad heitmeid selgelt rohkem ja üleminek rohelisele energiale on pidurdunud. Kuidas kavatsete julgustada neid, kes on heitmete vähendamisega hätta jäänud? Simson: lähtepositsioon on liikmesriikidel ka erinev. Saame aru, et need riigid vajavad erilist toetust. EL toetab rahaliselt rohelisele energiale üleminekut.
EPP-st ehk Euroopa konservatiivide hulgast tuleb ka negatiivseid muljeid Simsoni esinemise kohta https://twitter.com/peterliese/status/1179675899991601152?s=20
Griffin: energiavarustus on minu arust inimõigus. Mida teie arvate? Simson: jah, olen nõus. Elekter on ühiskonda lõimumiseks vajalik. Just majade energiatõhususe parandamine on üks asi, mida saame vaeste heaks teha. Uued tehnoloogiad toovad ka hindu alla.
Mitte kõik Simsoni küsitlejad pole rahul. Saadakse liiga üldisi vastuseid. Siin kirjutab Taani sotsiaaldemokraat, et ei saanud teada, kas Simson toetab kõrgemaid taastuvenergia eesmärke või miktte. https://twitter.com/NielsFuglsang/status/1179683361763266560?s=20
Briti leiborist Theresa Griffin tunneb muret vaeste pärast, kes surevad kõrgete elektriarvete tõttu külma kätte. Mida te teete selleks, et inimeste kaitse oleks esikohal? Simson viitab, et elektrihindade küsimus on liikmesriikide lahendada. Vaatame, mida nad aasta lõpuks oma energiapoliitika kavades välja pakuvad.
Rego: kas te olete suurfirmade poolt või nende poolt, kes võitlevad planeedi ellujäämise eest?Simson: EL-i energiapoliitika keskmes on just energiatarbijad. Me kõik võidame sellest, kui liikmesriigid teevad suuremat energiakoostööd.
Hispaania vasaksaadik Sira Rego: olen teie vastuseid kuulates murelikum kui enne. See, millest te räägite, on energiatootjate, mitte tarbijate huvide kaitsmine. Ja ma ei näe, kuidas teie tegevus kliimaeesmärkidele kaasa aitab. Nimetage konkreetseid meetmeid! Simson: kliimapoliitika on komisjoni prioriteet, uue rohepoliitika juhtimise eest vastutab laiemalt asepresident Timmermans. Mina tegelen sellega, et tarbijate jaoks oleks taskukohased hinnad ja Euroopa ettevõtted oleks konkurentsivõimelised. Kõige suurem rahapuudus minu valdkonnas on seotud energiatõhususe parandamisega.
Taani konservatiiv Pernille Weiss: aastaks 2050 peaksid kõik EL-i elumajad olema energiatõhusad, aga kuidas te kavatsete selleni jõuda, kui tegelik renoveerimise kiirus pole ligilähedalgi? Simson: tean, et kõik liikmesriigid seda eesmärki ei saavuta. Suurimad investeeringud peavad paraku tulema erasektorist.
Hispaania sots Nicolás González Casares küsib energiavõrkude integreerimise kohta. Ibeeria poolsaarel on sellega kehvasti. Mis konkreetseid meetmeid ja ajakava pakute? Simson: komisjon saab soodustada koostööd ja toetada ka rahaliselt. Tõsi, praegustest investeeringutest ei piisa. Mõistan teie regiooni hädasid. Biskaia lahe uus ühendusliin on samm õiges suunas.
Ignazio Corrao (Itaalia, M5S) küsib hoonete energiatõhususe parandamise ja energia kättesaadavuse kohta. Simson: kaugküte, bioenergia kasutuselevõtt, energiatõhususe parandamine, see kõik aitab energiahinnad alla tuua. Tõsi, et raha ehitiste renoveerimiseks napib. EL-i tasemel saame eelkõige tegeleda infojagamisega parimate praktikate kohta...
https://twitter.com/andreaskaju/status/1179681978712502272?s=20
Simson kurdab, et eestikeelseid küsimusi, millele ta saaks eesti keeles vastata, ei tulegi, kuna eesti saadikuid pole küsijate seas.
Mauri Pekkarinen (Soome Keskerakond) teatab, et temal on Simsoni kandidatuuri suhtes kõrged lootused.
Seán Kelly (Iirimaa) uurib, kuidas toetada kodanike säästvamaid tarbimismustreid. Simson: kodanikke tuleb rohkem kaasata. Palju on abi sellest, et päikesepaneelide hind on kümne aastaga tublisti langenud. Eestis võtsime vastu seaduse, mis teeb päikeseenergia väiketootjatele turule pääsemise väga lihtsaks.
Jessica Stegrud (Rootsi Demokraadid) kahtleb, kas taastuvenergiale üleminek on ikkagi võimalik ja mõttekas. Simson kinnitab rootslasele: olen kursis, et Põhjala hüdroenergia on puhas ja konkurentsivõimeline
Simson: teeme tööd, et Balti elektrivõrk ülejäänud Euroopaga integreerida. [Konkreetset vastust Valgevene elektriimpordi keelustamise kohta ei anna]. See on küsimus, mida peame hoolega läbi mõtlema.
Ropė: häda on selles, et Valgevene lihtsalt ei täida neid standardeid. Muide on ohus ka teie kodumaa Eesti. Kas me saaksime vähemalt keelustada sellise elektri impordi EL-i?
Simson: saame pakkuda Valgevenele kui EL-i välisele riigile rahalist ja tehnilist abi, et tuumajaama turvalisus oleks ikka tagatud. Ja survestada, et nad neid julgeolekunõudeid ka täidaksid.
Leedukas Bronis Ropė tunneb muret Valgevene tuumajaama pärast. Kuidas vältida uut Tšernobõli katastroofi Euroopas?
Cutajar märgib, et Simson ei taha anda vastust konkreetsete meetmete kohta, mis puudutavad energiaallikate mitmekesistamist. Konkreetsemaid vastuseid on nõudnud teisedki. Eesistuja Vălean aga märgib, et küsimused võiks ka lühemad ja konkreetsemad olla.
Malta sots Josianne Cutajar meenutab Saudi naftavälja tabanud rünnakut ja seda, et Euroopa on energiaekspordist sõltuv ja haavatav. Simson: tõsi. Energiajulgeolekut tuleb kaitsta ja selleks on vaja nii energiaallikaid kui eksportijaid mitmekesistada.
Simson lubab, et Eesti põlevkivisektor on kiires muutuses. Kui küsite minu isiklikku arvamust, siis ma väga toetan EL-i kliimaeesmärke ja kasvuhoonegaaside piiramist. Vene gaasist rääkida ikkagi ei jõua
Liese: aga Eesti valitsus hääletas alles juunis EL-i kliimapoliitika vastu. Milline oli teie seisukoht sel ajal? Simson: seda küsimust Riigikogus (mille liige ma olin) ei hääletatud. Eesti ei hääletanud vastu, vaid tahtis lihtsalt lisaaega otsustamiseks.
Simson: Eestil on väga ambitsioonikas kliimapoliitika. Võtsime minu ametiajal 2017 vastu kliimakava, praegune valitsus on loonud kliimanõukogu, just sel nädalal kiideti 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgid valitsuse tasandil heaks.
Saksa konservatiiv Peter Liese tahab ikkagi teada, milline oli Simsoni roll Eesti energiapoliitika kujundamisel. Ja kas vastaksite ikkagi Buzeki küsimusele Vene gaasi kohta.
Simson ei tõtta liikmesriike tagant kiirustama ega nõustu ka ütlema, nagu EL-i praegused eesmärgid oleksid ebapiisavad.
Taani sots Niels Fuglsang ja Austria liberaal Claudia Gamon küsivad taastuvenergia kiirema kasutuselevõtu kohta.
Gyürk küsib tuumaenergia rolli kohta. Simson: liikmesriigid otsustavad ise, osad lõpetavad tuumanergia kasutamise, teised vahetavad söejaamad tuumaenergia vastu. EL-i tasemel tuleb tagada, et tuumajaamad ja jäätmehoidlad oleks ohutud.
András Gyürk (Ungari) küsib detaile 2050. aasta kliimaneutraalsuse plaani elluviimise kohta ja kuidas ikkagi tagada, et energiahinnad ei tõuse. Simson: on õige, et liikmesriigid ei alusta ühesugusest olukorrast, mis puudutab fossiilkütuste kasutamist. Küsite, mis on konkreetne plaan. Hakkan tegema tihedat koostööd asepresident Timmermansiga, kes vastutab kliimateemalise seadusandluse ees. Üksikasjalik plaan tuleb. Mina kui energiavolinik pean tagama tarbijatele ja ettevõtetele taskukohase, konkurentsivõimelise energia.
Simson lubab Botengale, et noorte kliimaprotestijate häält on komisjonis kuuldud ja nende soove võetakse arvesse. Räägib erasektori investeeringute, laenude kasutamisest energiaprojektides. Euroopa investeerimispangast saab kliimapank, mis hakkab mängima tähtsat rolli.
Ratas on ka twitteris kinnitanus, et valitsus toetab "ühehäälselt" kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks. https://twitter.com/ratasjuri/status/1179668085835517957?s=20
Simson vastab Marc Botenga (Belgia roheline) küsimusele veeldatud maagaasi kohta: tuleb investeerida energiaallikate mitmekesistamisse. Praegune energia maksustamise direktiiv on aja tõesti ära elanud, praegu kehtivad mõned maksuvabastused ka saastavatele energiallikatele.
Simson: jah, eriti gaasi osas tuleb solidaarsust silmas pidada. Poolal on praegu päris hästi, mitu erinevat gaasiallikat. Paljud liikmesriigid alles püüdlevad sinnapoole.
Zdzisław Krasnodębski (Poola) võtab jutuks EL-i energiasolidaarsuse põhimõtte. Mis mehhanismidega me hindama hakkame, kas mõne riigi energiajulgeolek on ohus või mitte.
Simson: kui EL-i riikide energiaturud viimaks integreeritakse, siis saab ka taastuvenergiat müüa laiemal turul. Ja hind peab jääma taskukohaseks.
Saksa AfD poliitik Markus Buchheit küsib, kas puhtale energiale üleminek tõstab ka elektrihindu. Simson: energiahinnad peavad jääma konkurentsivõimeliseks.
Samal ajal tehakse Tallinnas Simsonile kena katet kuuldavasti https://twitter.com/RaimoPoom/status/1179663570801496065?s=20
Simson: põlevkivist. See on Eesti traditsiooniline energiaallikas, aga praegu tootmine väheneb. Impordime Soome tuumaenergiat, investeerime taastuvenergiasse.
Niinistö: aga põlevkiviinvesteeringute ja elektrijaamade subsideerimise kohta te ei vastanud.
Simson: pühendun 100% süsinikuheitmete vähendamisega seotud eesmärkidele ja usun, et ka Eesti valitsus plaanib sama. Eesti keskkonnapoliitika on alati olnud väga ambitsioonikas.
Simson: tõesti vastutasin ministrina energia eest, võtsime vastu energia tegevuskava, millega vähendame kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 70%
Ville Niinistö, endine Soome keskkonnaminister: tunneme muret teie usutavuse pärast kliimateemadel kõnelejana... üks põhjus on just põlevkivi kasutamine Eestis. Te Eestis just hakkate tegema uusi investeeringuid põlevkivi kasutamisse, samuti subsideerite saastavaid elektrijaamu...
Simson: erapangad või siis Euroopa investeerimispank võiksid olla kaasrahastajad. Viimasel kümnendil on puhtad tehnoloogiad muutunud odavamaks, konkurentsivõimeliseks, võibolla ei lähegi vaja lisarahastust.
Petersen juhib tähelepanu, et kõigiks EL-i puhta energia eesmärkideks on ikkagi raha vaja ja kust see investeering nt tuuleparkide rajamiseks ikkagi tuleb?
Morten Petersen (Taani) küsib tuuleparkide kohta. Simson: tõsi on see, et parimad kohad mandrile tuuleparkide rajamiseks on juba võetud. Tegeleme liikmesriikidele koostöömehhanismide otsimisega merre tuulikuparkide rajamiseks, aga ka päikeseenergia projektideks.
Esimese küsimuse esitas Europarlamendi kaunis kaalukas poolakast saadik Jerzy Buzek ja asus kohe asja kallale, sest nõudis Simsonilt vastust, kuidas ta kavatseb Euroopa Liidu gaasituru reegleid kohaldada Nor Stream II ja selle vastu protsetiva Venemaa suhtes. Simson läks närviliseks natuke ja jättis Nord Streami ning Venemaa osa täitsa vastuseta. See ei olnud kohe särav algus.
Portugallane Carlos Zorrinho küsib söelt ülemineku korraldamise kohta, Simson tõdeb, et iga liikmesriigi ja piirkonna vajadusi tuleb vaadelda eraldi.
Simson kulutab aja vastamiseks Buzeki küsimuse esimesele poolele, mis puudutas keskkütet, Venemaad õnnestub mitte mainida.
Buzek: Venemaale ei meeldi plaanitav gaasidirektiivi muudatus (kuna see võtab sihikule Nord Stream II). Olete selleks valmis?
Simson kinnitab, et eneregiatõhususe puhul läheb tõesti suuri investeeringuid vaja, läbirääkimised Euroopa investeerimispangaga käivad.
Poola konservatiiv Jerzy Buzek: kuidas tuua energiasektorisse juurde investeeringuid, ja kuidas kasutada ära maagaasi potentsiaal energiaallikana?
Simson rõhutab oma euroopameelsust: kasvasin üles Eestis, kus Euroopa tähendas vabaduse unistust.
Simson välispoliitikast: EL peab ka teisi riike mõjutama, et nad Pariisi kliimalepet paremini täidaksid. Aeg on ära kasutada ka euro tugevust ja nõuda, et energialeppeid sõlmitaks eurodes.
Eesti saadikutest on kiirpilgul (ajakirjanikud istuvad tagareas ja ei pruugi kõiki seljatagant ära tunda kohe) kohal Simsonit kuulava ITRE komisjoni liige Andrus Ansip, aga ka sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. 15 minutise hilinemisega jõudis ka keskerakondlane Yana Toom, istus sõbralikult Ansipi kõrvale. Aga kuulamise kava järgi ükski Eesti eurosaadik küsimust küsida ei saa.
Simson lubab võidelda selle eest, et miljonid eurooplased ei oleks kimpus elektriarvete maksmisega
Simson: tulen Eestist, kus endiselt kasutatakse laialdaselt põlevkivi...
Simson lubab töötada energiavõrgustike tõhustamisega, puhaste energiaallikate kasutuselevõtmisega, ühtlasi ka hindade vähendamisega.
Simson: juba olemasolevate seaduste täitmisega saame palju ära teha. Tugevamini integreeritud ühisturg aitab ka keskkonnaeesmärkidele kaasa.
Simson: detsembri lõpuks ootan liikmesriikidelt teadet, kuidas nad EL-i puhtale energiale ülemineku paketti täitma hakkavad.
Simson: minu ametiajal ministrina võttis Eesti vastu süsinikuheitmete piiramise kava. Oma taastuvenergia eesmärgid oleme täitnud ja ületame neid.
Simson: 2050. aastaks tuleb saavutada kliimaneutraalne majandus, ainult nii väldime ökoloogilist kriisi.
https://twitter.com/RaimoPoom/status/1179655113079771137?s=20
Simson: pole midagi olulisemat kui kliimaküsimus. Seepärast on uue komisjoni prioriteediks uus roheline poliitika (New Green Deal) ja energiapoliitika on sellega tihedalt seotud.
Komisjoni eesistuja Adina-Ioana Vălean: asume kuulamisel hindama niihästi kandidaadi pädevust kui ka sõltumatust, samuti kommunikatsioonivõimet.
Simson saabus kuulamisele eestlasliku täpsusega - punkt kell 9 (Brüsseli aja järgi), minuti ja sekundi pealt. Euroopas ei olda sellise punktuaalsusega väha harjunud, parlamendiliikmed alles kogunevad vaikselt.
Kui keegi tahab ennast ette valmistada Simsoni tausta kohta ja samuti vaadata Eesti volinikukandidaadi esialgseid, kirjalikult esitatud seisukohti europarlamendile, siis kõik see on ligipääsetav eesti keeles Simsoni spetsiaalsel kuulamise leheküljel: https://www.europarl.europa.eu/news/et/hearings2019/volinike-kuulamised-2019/20190910STO60747
Tervist ka Brüsselist. Delfi on Kadri Simsoni kuulamisel ka Brüsselis kohal, et jälgida, kuidas eestlasest energiavolinik europarlamendi liikmete küsimustega hakkama saab. Mõni hetk enne kuulamise algust alustavad inimesed alles saali kogunemist. https://twitter.com/RaimoPoom/status/1179645554797752321?s=20
Simsonit küsitlevasse komisjoni kuulub muide ka Marina Kaljurand, kes arvab, et Simsonilt tuleks nõuda veenvaid vastuseid tolle puhkusereiside kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andrus-ansip-mina-kindlasti-ei-hakka-kadri-simsonit-rundama?id=87473685
„Kõik sellised Euroopa taristud peavad vastama Euroopa tingimustele, samas peame ka tagama, et Euroopa energia tuleks erinevatest allikatest,” ütles Simson kuu aega tagasi, kui tema volinikukoht selgus. „Peame rääkima LNG-st, tuumaelektrist ja aina enam ka taastuvatest allikatest.” Simsoni sõnul on Eesti kui põlevkiviriik haruldases olukorras, tootes endale vajamineva energia ise. „Ka roheenergia poolest oleme heas seisus: ühena vähestest täidame 2020. aastaks võetud kliimaenergia eesmärke,” sõnas ta.
Simsoni portfelli hakkab kuuluma ka energiajulgeoleku teema, sealhulgas Balti riikide Venemaa võrgust desünkroniseerimine ja gaasijuhe Nord Stream II. https://epl.delfi.ee/valismaa/kadri-simson-hakkab-eurovolinikuna-suunama-nord-stream-2-saatust?id=87392049