PAGULASED: Tee endale terminid selgeks - kes on varjupaiga taotleja? Mis vahe on põgenikul ja pagulasel?

 (38)
LEBANON-SYRIA-UN-CONFLICT-EDUCATION
Lapsed põgenikelaagris LiibanonisFoto: MAHMOUD ZAYYAT, AFP

Ajal mil Eestisse paigutavate varjupaigataotlejate teema on järjest enam kirgi kütmas, tasub endale selgeks teha põhiterminid, mida kasutatakse. Ka eelmisel aastal siseministeermi poolt läbiviidud uuringus "Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulusküsimuses" arvasid inimesed end teemat valdavat, ent tegelikult jäi suurem osa konkreetselt vahetegemisega kimpu. Ka tuleb teemast arusaamiseks vahet teha põgenikel ja majandusmigrantidel; viimased on oma koduriigist lahkunud vabatahtlikult eesmärgiga paremat elu otsida.

Põgenik on katustermin inimeste kohta, kes olnud sunnitud oma kodust lahkuma. Põgenik võib olla ümber asunud oma koduriigi sees või koduriigist lahkunud, et otsida kaitset mõnest turvalisest riigist. Põgeniku juriidiline staatus võib seega olla erinev: ta võib olla de facto põgenik oma riigi sees, ta võib olla taotlenud varjupaika mõnes muus riigis, kuid ta võib juba olla saanud mõnelt teiselt riigilt rahvusvahelise kaitse.

Rahvusvahelise kaitse saanud isik on välismaalane, keda on tunnustatud pagulasena, täiendava kaitse või ajutise kaitse saanud isikuna ning kellele on antud Eesti elamisluba.

Pagulane on välismaalane, kes vastab 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonis sätestatud tingimustele ja kellele on seetõttu antud pagulase staatus. Ta viibib väljaspool päritoluriiki, sest ta kardab põhjendatult tagakiusamist rassi, usu, rahvuse, poliitiliste veendumuste või sotsiaalsesse gruppi kuulumise pärast ega suuda või kartuse tõttu ei taha saada nimetatud riigilt kaitset.

Seotud lood:

Täiendava kaitse saanud isik on välismaalane, kes ei kvalifitseeru pagulaseks, kuid kelle suhtes on alust arvata, et tema Eestist tagasi- või väljasaatmine päritoluriiki võib talle kaasa tuua tõsise ohu (näiteks surmanuhtluse kohaldamise või täideviimise; piinamise või ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- või karistamisviiside kasutamise).

Ajutise kaitse saanud isik on välismaalane, kes on sunnitud eelkõige rahvusvaheliste organisatsioonide üleskutse tulemusena oma päritoluriigist või -piirkonnast lahkuma või on sealt evakueeritud ning kellel seoses olukorraga nimetatud riigis ei ole võimalik turvaliselt ja püsivalt tagasi pöörduda ja kes võib kuuluda rahvusvahelist kaitset reguleerivate sätete reguleerimisalasse ning kes on põgenenud relvakonflikti või püsiva vägivalla piirkonnast või keda ähvardab tõsine oht langeda või kes on langenud inimõiguste süsteemse või üldise rikkumise ohvriks.

Rohkem uuri näiteks MTÜ Pagulasabi kodulehelt: Sissejuhatus varjupaigavaldkonda