Tallinna linnajuhid, erakond ja viis ettevõtjat anti kohtu alla

 (167)
Savisaart täna kohtu alla ei antud
Savisaare kohtuasi
Kalev Kallo, Keskerakond, Priit Kutser, Hillar TederFoto: Kollaaž

Harju maakohus koostas täna kohtu alla andmise määruse Tallinna kahe linnajuhi, Eesti Keskerakonna ja viie ettevõtja kriminaalasjas. Kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapead Edgar Savisaart täna kohtu alla ei antud, kuna tema osas tuleb esmalt kontrollida, kas esineb alus menetluse lõpetamiseks või mitte.

11. aprillil määras kohus selle väljaselgitamiseks talle kohtuarstliku komisjoniekspertiisi. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut peab kohut teavitama orienteeruvast ekspertiisiakti valmimise ajast esimesel võimalusel. Kohus võtab Savisaare kohtu alla andmise võimalikkuse üle seisukoha pärast eksperdiarvamuse saamist, teatas Harju maakohtu pressiesindaja.

Kohus ei rahuldanud Alexander Kofkini, Aivar Tuulbergi ja Hillar Tederi kaitsjate taotlust süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile. Kohus leidis, et süüdistusakti tagastamiseks puudub alus ja see vastab kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõuetele.

Samuti ei rahuldanud kohus Alexander Kofkini kaitsja taotlust tema kaitsealuse suhtes menetluse lõpetamiseks ja Edgar Savisaare kaitsja taotlust tema kaitsealuse suhtes menetluse osaliseks lõpetamiseks seoses mõistliku menetlusaja möödumisega. Kohus leidis, et kriminaalmenetluse seadustik võimaldab kaitsjate nimetatud alusel sõnaselgelt menetluse lõpetada üksnes kohtuistungil kohtuliku arutamise ajal. Praeguses menetlusstaadiumis ei saa kohus seaduse järgi võtta vastu otsust menetluse lõpetamiseks seoses menetluse mõistliku aja möödumisega.

Seotud lood:

Samuti ei rahuldanud kohus Aivar Tuulbergi kaitsja taotlusi menetluse lõpetamiseks tema kaitsealuse suhtes ausa ja õiglase menetluse põhimõtete rikkumise tõttu ning algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Kaitsja viitas taotluses kriminaalasja materjalide meediasse lekkimisele. Kohus leidis, et tänapäevasel digiajastul ei saagi kunagi täielikult garanteerida materjalide mittelekkimist avalikkuse ette. Taolise lekke tõenäosus on suurem paljude süüdistatavatega ja materjalilt mahukates kriminaalasjades, kus materjale on paljudele inimestele seaduse nõudeid järgides tutvustatud digikoopiate andmisega. Kui kriminaalmenetluse saaks kohe lõpetada põhjendusega, et tõendid on lekkinud avalikkusele, hakataks kohtumenetlusest pääsemiseks materjale lekitama pidevalt. Kohtu hinnangul ei ole praegu mingit alust arvata, et ühiskonnaliikmetele näib, et tänu kriminaalasja materjalide lekkimisele ajakirjandusse saab kohtupidamine olema ebaõiglane või ebaaus.

Riigiprokuratuur on esitanud süüdistused korruptsioonikuritegudes kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, volikogu esimehele Kalev Kallole, endisele linnapea nõunikule Priit Kutserile, MTÜ-le Eesti Keskerakond ning viiele ettevõtjale: Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile ja Aivar Tuulbergile.

Kriminaalasja kohtuliku arutamise avaistung on planeeritud 12. juunile. Kohtuistung on avalik.