Süüdistaja avakõne Assar Pauluse ja tema jõugu kuritegudest: inkassoteenus, "katuse" pakkumine, räige orjapidamine

 (27)
Organiseeritud kuritegevuse kohtuasi
Prokurör Kati Reitsak (paremal)Foto: Andres Putting

Allilmaliidri Assar Pauluse ja tema jõugu süüdistaja Kati Reitsak loetles täna Harju maakohtus alanud kohtuprotsessi avakõnes ette kuriteod, milles kuritegelikku ühendust süüdistatakse, sealhulgas nii maksukuriteod kui tänapäeval haruldase orjapidamise.

"Süüdistuses on käsitletud mitmeid eriliigilisi kuritegusid, samas on neil üks ühine nimetaja kuritegeliku ühenduse mõjuvõimu näol. See ühine nimetaja on kaudseks põhjuseks nii tänapäeval haruldasele tööorjuse süüdistusele kui ka maksukuriteole.

Oleme seisukohal, et organiseeritud kuritegevuse omalaadne tugisüsteem on lisanud vähemalt osade süüdistatavate tegevusse täiendava annuse küünilisust ja hoolimatust nii inimelude kui ka riigikorra suhtes.

Peale Kalev Kure surma 2005.a tõusis kuritegelikus ringkonnas esile Assar Paulus, kes asus endale lähedal seisvatest isikutest moodustama uut kuritegelikku gruppi.

2006. a kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes koondasid enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindasid Assar Pauluse kuritegelikku ühendust. Ajapikku lõid Andres Vaik ja Peep Havik kuritegeliku ühenduse allstruktuurid vastavalt territoriaalsele jaotusele.

Ühendus oli suunatud rahvatervisevastaste, varavastaste, majandusalaste, õigusemõistmisevastaste, avaliku usalduse vastaste ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele.

Assar Paulus, Andres Vaik ja Peep Havik on süüdistuse kohaselt kolm kuritegeliku ühenduse organiseerimisega seotud süüdistatavat. Andres Vaigul ja Peep Havikul lasus lisaks kohustusele Paulusele aru anda ja kuritegeliku ühenduse vahendisse sissemakseid teha, ka VASTUTUS nende allstrukuuris olevate ühenduse liikmete tegevuse eest. Samuti edastasid allstruktuuride juhid enda alluvatele korraldusi ja juhiseid ja kogusid kokku rahalisi sissemakseid Assar Paulsele edastamiseks. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%.

Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse inkassoteenuste osutamisega seotud haru tegutses peamiselt Tallinnas, kus viibis Assar Paulus ka ise. Nimelt kasutas Assar Paulus igapäevaselt Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid kontoriruume ning töövahendeid, samuti Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme Jaanus Kivimaa teadmisi lepingute sõlmimise ning muude õigusküsimuste alal.

Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi.

Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende rahasummade äriühingult omastamise läbi.

Süüdistus toobki esile konkreetsed juhud, kus nö „inkassoteenuse pakkumine“ väljus legaalsetest piiridest ja võttis väljapressimise iseloomu. Ähvardamine, survestamine ja võlgnike põhivõla ebaseadusliku suurendamine kuulus Capital Inkasso ja tema koostööpartnerite igapäevase tegevuse hulka.

Peep Havik on kuulunud Assar Pauluse kuritegelikku ühendusse selle algusaegadest, ehk alates 2006. aastast, juhtides ühenduse allstruktuuri peamiselt Pärnu, Lääne ja Ida-Virumaal.

Peep Haviku koordineerida ja vastutada oli vähemalt nelja ühenduse liikme tegevus: Erik Meieri, German Svetšnikovi ja Andrei Baškirovi. Täna ei ole kohtu alla antud selles kriminaalasjas Andrei Baškirovit ning seda põhjusel, et ta kannab Läti Vabariigis jõustunud pikaajalist vangistust pea 100 kg hašiši salakaubaveo eest.

Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja teiste kuritegeliku ühenduse liidritele huve Lõuna-Eestis, jagas oma alluvuses olevatele liikmetele korraldusi ja maksis sularaha Assar Paulusele niinimetatud „suurde potti“ või „linnale“ ehk kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse.

Kuritegeliku ühenduse osas tõendeid kogudes jõudsid politseinikud aga arusaamisele, et kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti piirkonna juht Andres Vaik koos Rainar Sooga on seotud veel räigema kuriteoga. Nimetatud kahtlus sai lõplikult kinnitust peale Andres Vaigu ja Rainar Soo elukohas 2014. aprillis teostatud läbiotsimist, kui kannatanu avaldas politseile soovi lahkuda orjastavatest tingimustest, millesse ta Soo majapidamises oli sunnitud. Kogutud tõendite pinnalt ongi Andres Vaigule ja Rainar Soole esitatud süüdistus inimkaubanduses.

Rainar Soo saavutas kontrolli kannatanu üle juba üle viieteistkümne aasta tagasi, täpsemalt aastast 1996, kasutades viimase tööjõudu talle rahalist palka maksmata nii ehitus-, puidu- ja majapidamistöödes. Kui kannatanu ei täitnud Rainar Soo poolt antud korraldusi, järgnes sellel sõim, mõnitamine, peksmine ja kägistamine, kuniks kannatanu oli täielikult vaimselt allutatud Rainar Soo tahtele. Aastast 2007 andis Rainar Soo kannatanu ka Andres Vaigu käsutusse. Kuna Andres Vaik on liikumispuudega isik, sai Tiigi ülesandeks Vaigu pesemine, saunas ning tualetis abistamine ning n-ö teenri rollis olemine. Vaik andis oma korraldused alati mõnitavas, halvustavas ja alavääristavas toonis. Kui kannatanu polnud Vaigule meele järgi, järgnes sellele peks ja ähvardused stiilis „tahad lõuga saada“, „ma panen uksega vastu hambaid sulle“ , „löön su raisa vigaseks“ ja nii edasi.

Kas kannatanul oli reaalne võimalus sellisest õudusest lahkuda? Nii kummastav kui see ka ei näi, siis vastuseks on EI.

Käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistusega näitame ära neid ühendava lüli – milleks on organiseeritud kuritegevust toitev ja kandev struktuur, mis kuritegude toel ennast finantseerib ja kus kehtib riigivõimuga paralleelne normistik.

Just see struktuur kallutab Assar Pauluse toetama vanglas viibivaid kurjategijaid ning ärimehi varjama kurjategijate käsutuses oleva vara tegelikke omanikke.

Just see struktuur on niivõrd ohtlik avalikule julgeolekule, kuivõrd sellest pole väljapääsu ning mina ei taha elada Eesti Vabariigis, kus kõigil oleks vaja „katust“ ning „katusepakkujad“ teeniksid hirmufooni pinnalt endale tulu.

Käesolevas protsessis peab riik vastu võtma otsuse, kas tolereerida paralleelseid võimustruktuure või mitte. Ehk lihtsalt ja inimkeeli öeldes – kas ettevõtjatele ja kurjategijatele „katust“ pakkuvad organisatsioonid on Eesti Vabariigis aktsepteeritavad või ei ole.

Seisame täna siin kõikide nende eest, kes on kartnud või kardavad endiselt Assar Pauluse käsuliini kuuluvaid isikuid ja oleme siin selleks, et anda kuritegelikule maailmale selge sõnum – Eesti Vabariik peab kuritegelikke ühendusi avalikku julgeolekut ja korda ohtustavaks juba iseenesest ja hoolimata reaalselt lõpuleviidud kuritegude arvust."