Riigikohus otsustas, et eraparklal on õigus parkimistasu maksmata jätnud omaniku auto teisaldada

 (189)
EuroPark - autoratta lukustamine
Foto: Sven Arbet

Riigikohus jättis eilse otsusega parkimisteenuse pakkujale Europarkile õiguse teisaldada parkimistasu maksmata jätnud omaniku sõiduk ja seda mitte tagastada enne, kui lepingutrahv ja teisaldamiskulud tasutud.

Riigikohus otsustas eile jätta muutmata Tallinna ringkonnakohtu 13. oktoobri 2015. a otsuse kõnealuses tsiviilasjas ning jättis kassatsioonkaebuse esitamisest tingitud menetluskulud jomaniku kanda.

OÜ OK Incure esitas 6. veebruaril 2015 Harju maakohtule hagi OÜ Europark Estonia vastu auto väljanõudmiseks.

Hagiavalduse kohaselt pargiti hageja sõiduauto Škoda Superb 31. jaanuaril 2015 Tallinnas aadressil Sakala 14b, kus kostja osutab parkimisteenust. Samal kuupäeval teisaldas kostja hageja sõiduki Tallinnas Rävala 5 asuvasse parkimismajja, kus sõiduk paigutati kinnisele alale, takistati selle kasutamine rattatõkisega ega võimaldatud sõiduki volitatud kasutajal sõidukit oma valdusse võtta.
Vaatamata OK Incure OÜ nõudmisele pole Europark tema valduses olevat sõidukit tagastanud.

Europark nõudis ettevõttelt 30 eurot leppetrahvi ja 105 eurot teisaldamise kulude katteks.

Europargi selgituse kohaselt on parkla sissesõidu juurde on paigaldatud infotahvel, mis sisaldab tüüptingimusi sõiduki parkimiseks. Ühtlasi on kostja väljendanud sellel oma selget tahet lepingu sõlmimiseks, kui sõiduki juht auto kostja parklasse pargib.

Seotud lood:

Parkimise eest OK Incure Europarkile ei tasunud, samuti on ettevõtte sõidukit ka varem korduvalt pargitud selle eest tasu ja nõutud leppetrahvi maksmata.

Harju maakohus rahuldas 28. mai 2015. a otsusega hagi ja nõudis hageja sõiduki kostja halduses või kasutuses olevast parklast välja ning kohustas selle hagejale tagastama. Menetluskulud jättis maakohus kostja kanda, mõistes kostjalt hageja kasuks välja riigilõivu 350 eurot.

Europark kaebas otsuse ringkonnakohtusse edasi. Tallinna ringkonnakohus tühistas 13. oktoobri 2015. a otsusega maakohtu otsuse ning jättis uue otsusega hagi rahuldamata. Maa- ja ringkonnakohtu menetluskulud jättis kohus OK Incure’i kanda ning mõistis Europarki kasuks välja menetluskulu 300 eurot.

Riigikohtu eilse otsusega jäeti ringkonnakohtu otsus muutmata ja õigus seega Europarkile.