Peaministrit ähvardanud mees jäi ka ringkonnakohtus süüdi

 (9)
Martin Kattai kohtus
Martin Kattai kohtusFoto: Tiit Blaat

Ringkonnakohus mõistis küll peaministrit ähvardanud Martin Kattai süüdi, kuid kergendas talle mõistetud vangistust kuue kuu võrra.

Tallinna ringkonnakohus jättis tänase otsusega Martin Kattai süüdi, kuid tühistas maakohtu otsuse, mis puudutas talle mõistetud vangistuse määra ning tingimisi täitmisele jäetava vangistuse pikkust. Ringkonnakohus kergendas Kattaile mõistetud vangistust kuue kuu võrra, karistades teda ühe aasta kuue kuu pikkuse vangistusega.

Muus osas jäi Harju maakohtu otsus muutmata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et mõistetud vangistusest peab Martin Kattai ära kandma kolm kuud ja ülejäänu tuleb jätta tingimisi täitmisele pööramata. Karistuse täitmisele pööratav osa loeti kantuks eelvangistuses viibitud ajaga.

Ringkonnakohus leidis sarnaselt maakohtule, et Martin Kattai Facebooki postitused sisaldasid ähvardust peaminister tappa ja kannatanul oli alust seda ähvardust tõsiselt võtta. Ähvarduse muutis tõsiseltvõetavaks see, et Martin Kattai otsis võimalusi pääseda peaministri lähedale, jälgis tema kodu ning seda, kuidas peaministrit ja tema kodu turvatakse.

Maakohtu mõistetud karistust kergendas ringkonnakohus põhjusel, et pidas mitut raskema karistuse kasuks toodud argumenti karistusseadustikuga või süütuse presumptsiooni põhimõtetega vastuolus olevaks.

Ringkonnakohus pidas lubamatuks, et maakohus on arvestanud Kattai süüd suurendava asjaoluna tema kriitilist suhtumist pagulaspoliitikasse ning peaministri valelikuks pidamist. Eesti Vabariigis on arvamusvabadus ja igaühel ongi õigus oma arvamusele valitsuse poliitika ja ka peaministri isiku kohta. Keelatud on üksnes oma veendumuse tõttu õiguserikkumiste toimepanemine ehk arvamus, et peaminister on valelik ja valitsuse poliitika väär, ei anna õigust ähvardada peaministrit tapmisega.

Seotud lood:

Samuti ei nõustunud ringkonnakohus sellega, et maakohus võttis Kattaile karistust mõistes arvesse Kattai käitumist kohtumenetluses ning ebaviisakat suhtumist kohtusse ja menetlusosalistesse. Kohtuotsusega karistatakse isikut toimepandud kuriteo eest. Isiku ebaviisaka käitumise eest kohtus ja kohtu korralduste eiramise eest on kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud eraldi sanktsioonid.

Veel ei nõustutud maakohtu etteheitega Kattaile, et ta ei kahetsenud oma tegu, vaid õigustas seda. Süütuse presumptsiooni põhimõttest tulenevalt ei tohi sellega, et süüdistatav oma süüd eitab, põhjendada tema karistuse raskendamist. Maakohtu otsusest jääb mulje, et just seda on maakohus teinud.

Kattaile esitati süüdistus selles, et ta on korduvalt ähvardanud internetis Facebooki keskkonnas peaminister Taavi Rõivast tapmise ja tervisekahjustuste tekitamisega.

Harju Maakohtu otsusega karistati Kattaid kahe aastase vangistusega. Sellest pidi Kattai ära kandma kolm kuud vangistust. Üks aasta ja üheksa kuud vangistust jäeti täitmisele pööramata, kui isik ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.