Päästekeskus ei algata Haapsalu lastekodu suhtes menetlust

 (10)
Päästekeskus ei algata Haapsalu lastekodu suhtes menetlust
Foto: Andres Putting

Lääne-Eesti Päästekeskus ei algata ditsiplinaarmenetlust lastekodu kontrollinud inspektori suhtes, kuna tuleohutuse eest hoones vastutab eelkõige hoone omanik.

Tuleohutusbüroo vanemsinspektori suhtes distsiplinaarmenetlust ei alustata, kuna päästeameti sisejuurdlusega tuvastati, et lastekodu tuleohutusülevaatuste käigus on järgitud kehtivaid õigusakte ja viidud läbi korrektselt.

Riikliku tuleohutusjärelevalve roll on kontrollida kas hoone omanik ja hooldusettevõte täidavad oma kohustusi. Inspektor vaatab kas signalisastioon, kui tervik toimib ja süsteemi hooldab pädev ettevõte.

Hoone omanik vastutab tuleohutuse tagamise eest hoones. Hoone omanik tellib signalisastioonisüsteemi paigalduse ja hoolduse vastavalt ettevõttelt, kellel on kohustus tagada süsteemi korrasolek. Hooldusettevõttel on pädevus ja kohustus tööde käigus kontrollida andurite
sobilikkust ja fikseerida puudused hoolduspäevikus ning teha ettepanekud ümberkorraldusteks hoone omanikule, kes otsustab tööde tellimise.

Haapsalu lastekodu kontrollinud inspektori töös puudujääke ei tuvastatud, pigem on objektile pööratud tavapärasest oluliselt rohkem tähelepanu. Inspektor oli korduvalt teinud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga seoses ettekirjutusi hoone omanikule. Inspektori töö tulemusena paigaldati majja tuletõkkeuksed, mis takistasid tulekahju ajal tule levikut hoone teistesse tiibadesse.

Kolm aastat tagasi ei olnud majas veel tuletõkkeuksi ning tulekahju puhul oleks nii tuli kui suits saanud vabalt levida kogu hoone ulatuses. Tänu tuletõkkeustele ülejäänud lapsed pääsesid. Inspektori
nõudmisel parandati hoone turvavalgustust, vahetati välja signalisatsiooni keskseade ja korraldati umber hoolduse tegemine. Koostöös lastekodu personaliga viidi lastekodus mitmel korral läbi evakuatsiooniõppuseid, mille käigus kasutati parafiini suitsu, et jälgida suitsu levikut hones ja
harjutati hooldusaluste evakueerimist.