Nõukogudeaegse tsiviilkoodeksi kehtetuks tunnistav eelnõu läbis esimese lugemise

 (14)
Hanno Pevkur
Hanno PevkurFoto: Priit Simson

Justiitsminister Hanno Pevkur tutvustas riigikogule õigusaktide revisjoni eelnõu, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks üle viiekümne seaduse. Muu hulgas teeb justiitsministeerium ettepaneku tunnistada lõplikult kehtetuks nõukogudeaegne tsiviilkoodeks.

Revisjoni läbiviimise peamiseks eesmärgiks oli lõpetada olukord, kus jätkuvalt kehtib Eesti Vabariigis mõni eelmise riigivõimu seadus. Teiseks saadi revisjoniga selge ja kõikehõlmav ülevaade, millised õigusaktid praegu kehtivad ja millised vajavad kehtetuks tunnistamist. Eesmärgiks oli ka see, et Riigi Teatajas oleksid üleval vaid ajakohased õigusaktid.

„Üheks kehtetuks tunnistatava seaduse näiteks on nõukogudeaegne tsiviilkoodeks, milles jätkuvalt kehtib neli kahju hüvitamisega seotud paragrahvi. Arvestades, et Eestis on hulk isikuid, kellele juba on määratud nende sätete alusel hüvitis, nähakse eelnõuga ette üleminekusätted hüvitise maksmise jätkamiseks. Samuti on ette nähtud, et kui kellelgi on siiski põhjendatud vajadus nõukogude ajal tekkinud tööga seotud tervisekahju tuvastamiseks, siis on sellise avalduse esitamiseks aega kuni 1. juunini 2014,“ selgitas justiitsminister Hanno Pevkur.

„Tasub meelde tuletada, et tsiviilkoodeksis toodud riigi poolt tööga seotud tervisekahjude hüvitamise põhimõte oli välja töötatud ajal, kui eraettevõtlus puudus ning riik oligi tööandja. Eesti Vabariigi põhiseaduse alusel loodud õiguses on aga kahju hüvitamine sätestatud võlaõigusseaduses, nõuete aegumine ja õigusjärglus tsiviilseadustiku üldosa seaduses,“ lisas ta.

Seotud lood:

Seaduseelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks ka hulk välislepingute ratifitseerimise seadusi, mis käsitlevad Eesti riigile võetud rahalisi kohustusi. Nende seadustega kiideti kunagi heaks laenuvõtmine või rahvusvahelistele pankadele ja organisatsioonidele garantiide andmine, kuid võetud kohustused on nüüdseks täidetud ja laenud tagasi makstud.

Eelnõuga muudetakse kokku viite seadust ja tunnistatakse kehtetuks viiskümmend üks seadust.