Kohus tagastas Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti prokuratuurile

 (120)
Prokuratuur peab süüdistust täpsustama
Allan Kiili ja Ain Kaljurand
Allan Kiili ja Ain Kaljurand Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Harju maakohus kuulutas esmaspäeval välja määruse, millega tagastas Tallinna sadama korruptsiooniasja puudutava süüdistusakti prokuratuurile: see oli liiga laialivalguv.

Allan Kiili, Ain Kaljurandi, Martin Paide, Eno Saare, HTG Invest AS-i, Tõnis Pohla, Üllar Raadi, Sven Honga, Keskkonnahoolduse OÜ, Toivo Prommi, Valdo Õunapi ja Jan Paszkowski ehk nn Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakt ei vasta kohtu hinnangul kriminaalmenetluse seadustikus kehtestatud nõuetele.

Muuhulgas heidab kohus oma määruses ette süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segadust kuriteo toimepanemise aja ja koha küsimustes – näiteks: millisel ajal olid etteheidetavad teod toime pandud ja millise süüteokoosseisu alternatiiviga tegemist on.
Süüdistatavate puhul ei ole kohtule arusaadav, milliseid käitumisakte süüdistuse kohaselt isikutele ette heidetakse, millal need on toime pandud ning mida taunitavat näeb prokuratuur osades süüdistuses kirjeldatud tegudes.

Sellest tulenevalt leiab kohus, et süüdistusakt ei vasta nõuetele ning tagastab selle prokuratuurile. Kohtu hinnangul on süüdistusakti täpsustamine kõigi menetlusosaliste huvides. „Arusaamatused panevad spekuleerima prokuratuuri oletustega. Prokuratuuril on võimalik esitada arusaadavam ja konkreetsem süüdistusakt, mis loodetavasti hoiab ära edasised vaidlused nii kuriteo aegumise kui ka teo toimepanemise asjaolude osas,“ märkis kohus tänases määruses.

Samas ei võtnud kohus seisukohta süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse osas, kuigi eelistungil viitasid mitme süüdistatava kaitsjad sellele, et kvalifikatsioon ei ole põhjendatud. „Asjaolu, et kaitsja ei nõustu süüdistuses esitatud järeldustega või on varasem kohtupraktika olnud sarnastes asjades teistsugune, ei tähenda automaatselt, et süüdistusakt oleks seaduse nõuetele mittevastav ja süüdistusakt tuleks prokuratuurile tagastada,“ märkis kohus, viidates sellele, et seisukoha süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse osas saab kohus võtta kohtuliku uurimise käigus.