Alaealise õpilase seksuaalses ärakasutamises ja vägivalla tarvitamises kahtlustatav õpetaja astub kohtu ette

 (199)
Vägivald
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Anni Õnneleid

Viru maakohus hakkab peagi arutama süüasja, mille keskmes on Õhtulehe info järgi ühe Eesti kooli õpetaja. Süüdistused on rängad: naispedagoog kallutas alaealist õpilast alkoholi jooma, tarvitas tema suhtes vägivalda ja sundis suguühtesse. Loe täisteksti Õhtulehest.

Õpetajale esitatud süüdistus koosneb kolmest eri osast: õpetaja tegevuses kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvidele 182, 121 lg 2 p2 ja 143 lg2 vastavaid jooni.

Mis need paragrahvid tähendavad?

§ 1432. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või usaldust, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 või 1411 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

(31) Käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo korral, kui see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud käesolevas jaos sätestatud kuriteo eest, ei jäeta mõistetud karistust täielikult tingimisi kohaldamata.

§ 182. Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamise eest alkoholi tarvitamisele –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 121. Kehaline väärkohtlemine

(1) Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:

1) sellega on tekitatud tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli nädalat;

2) see on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes või

3) see on toime pandud korduvalt, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Eelistung selle isiku tegude asjus leiab Viru maakohtu Narva kohtumajas aset 19. veebruaril.