Viljandi maavanem: Kõpu valla haldusreformi rahvaküsitlust ei saa pidada usaldusväärseks

 (4)
ERICH PALM
Viljandi maavanem Erich PalmFoto: Ingmar Muusikus

Viljandi maavanem Erich Palm on seisukohal, et Kõpu valla haldusreformi puudutava rahvaküsitluse haldusaktid on õigusvastased, mistõttu ei saa küsitluse tulemusi pidada usaldusväärseks.

Viljandi maavanemale Erich Palmile edastati vaided Kõpu Vallavolikogu 31.08.2016 otsustele nr 37 ja 38. Esitatud vaiete kaudu said maavanemale teatavaks asjaolud, mis viitavad võimalusele, et kohaliku omavalitsuse haldusaktid võivad olla õigusvastased.

Maavanem algatas 7. oktoobril 2016 järelevalve Kõpu Vallavolikogu aktide kontrollimiseks, millest kaks puudutasid rahvaküsitluse korraldamist ja küsitluse tulemuste kindlaks tegemist ning kolmanda otsusega lõpetas volikogu ühinemisläbirääkimised Viljandi vallaga.

Järelevalve käigus analüüsitud kohaliku omavalitsuse dokumendid näitavad, et haldusaktides oli nii sisulisi kui vormilisi puudusi ja need olid põhjendamata. Järelevalvega päädinud sündmuste ahel sai alguse 15. augustil, kui Kõpu Vallavolikogu kehtestas rahvaküsitluse läbiviimise korra, mis aga jättis reguleerimata paljud olulised küsimused.

Maavanem veendus järelevalve käigus, et seoses küsitluse läbiviimisega kaasnenud küsitavustega ei saa selle tulemusi pidada usaldusväärseks.

Maavanem on seisukohal, et rahvaküsitlus oleks tulnud korraldada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele. Kõpu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt on otsus, kas jätkata ühinemisläbirääkimisi Viljandi vallaga või Suure-Jaani vallaga, määrava tähtsusega.

Seotud lood:

Vabariigi Valitsuse määrus sätestab ühtsed menetlusreeglid kõigile omavalitsustele haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Määruses sätestatu järgimine küsitluse korraldamisel loob eeldused, et küsitluse tulemusi saab pidada usaldusväärseteks ning see saab olla aluseks omavalitsusele haldusterritoriaalse korralduse osas elanike huvidele ja arvamusele vastava otsuse tegemiseks.

Järelevalve kokkuvõttes tegi maavanem Kõpu vallavolikogule ettepaneku viia oma haldusaktid õigusaktidega kooskõlla või kui kooskõlla viimine ei ole haldusmenetluse seaduse alusel võimalik, tunnistada aktid kehtetuks ja anda välja uus haldusakt (uued haldusaktid). Omavalitsusel on maavanema nõude täitmiseks aega 30 päeva, pärast tähtaja möödumist on maavanemal õigus pöörduda protestiga halduskohtusse.

Kohalike omavalitsuste haldusaktide üle järelevalve teostamine on üks maavanemale seadusega pandud ülesannetest – see ei ole seotud haldusreformi läbiviimisega. Praegusel juhul on lihtsalt kontrollitavate aktide sisu seotud haldusreformiga.