Väliseksperdid: HIV-i ennetus vajab parandamist

 (6)
Stop AIDS
Corbis/Scanpix

Välisekspertide hinnangul on Eestis HIV-i ennetuses toimunud oluline edasiminek, kuid ennetustegevust ja ravi on vaja jätkuvalt parandada.

Alates 2000. aastast on Eesti kogenud ühte tõsisemat HIV epideemiat Euroopas ning endiselt on Eestis registreeritavate uute HIV juhtude määr Euroopa kõrgeim, teatas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindus Eestis.

Epideemiaga võitlemiseks on käivitatud nii riiklik strateegia kui kogukondlikud ennetustegevused. Tervise Arengu Instituut ja sotsiaalministeerium tellisid välishindamise aruande, mille eesmärk on hinnata praegust olukorda HIV/AIDS-i vastu võitlemisel ja seniste tegevuste mõju ning tuua välja parandamist vajavad valdkonnad ja edasised prioriteedid.

Aruandes leitakse, et riiklike HIV strateegiate rakendamise tulemusel on märgata mitmeid positiivseid trende võitluses HIV nakkusega ning eelkõige on täheldatav uute nakkusjuhtude arvu langus meeste hulgas. Selle tulemuseni on jõutud tänu sellele, et paranenud on tegevuste koordineerimine, suurenenud on rahalised vahendid ja toimub pidev tulemuste jälgimine.

Sellegipoolest on mitmeid valdkondi, mis vajavad jätkuvat kõrgendatud tähelepanu nii poliitika kujundajatelt kui tegevuste elluviijatelt.

Aruanne märgib, et praeguses riiklikus HIV-i ja AIDS-i strateegias on täiesti õigustatult prioriteediks süstivad narkomaanid, samas tuleks ennetusteenuste nagu süstlavahetus ja opioid-asendusravi ulatust jätkuvalt suurendada ning muuta teenused kättesaadavamaks igasugustes keskkondades, kaasa arvatud kinnipidamisasutustes.

Kuna paljud süstivad narkomaanid viibivad ka vanglates ja arestimajades, eksisteerib suur risk, et teenuste puudumine nendes keskkondades võib vähendada kogu kogukonnas saavutatud HIV ennetuse tulemusi.

Teine oluline puudus oli HIV-sse nakatunute hiline avastamine ning seetõttu hiline jõudmine teenusteni.

Vaatamata viimastel aastatel suurenenud pingutustele näitab statistika, et HIV/AIDS on jätkuvalt üheks peamiseks rahvatervise probleemiks Eestis.

Lisaks riiklikule rahastusele on Eesti saanud tuge Ülemaailmselt AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fondilt (Global Fund) aastatel 2003- 2007. 2007-2010. aastani pakub ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo tehnilist abi projekti “HIV/AIDS-i ennetamine ja ravi süstivate narkomaanide hulgas ja vanglakeskkonnas Eestis, Lätis ja Leedus” raames.

Välishindamise viis läbi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa Regionaalbüroo ja ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC) ekspertgrupp.