ÜLEVAADE | Millised koroonapiirangud kehtivad üle Eesti, millised Harjumaal ja Ida-Virumaal?

 (7)
Uuendatud 3. veebruaril!
Kohvikud ja restoranid piirangute all
18. jaanuarist leevendati Ida-Virumaal ja Harjumaal piiranguid toitlustusasutustele - kella 6-st kuni 19-ni on seal võimalik ka kohepeal aega veeta, mitte ainult toitu kaasa osta.. Foto: Kiur Kaasik

Vaata ülevaadet Eestis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest piirangutest 18. jaanuari seisuga!

Hetkel Eesti kehtivad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis

​Kohustus kanda maski või katta nina ja suu kehtib avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades (v.a. alla 12-aastastele lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik). Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. See reegel kehtib muuhulgas näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustes, ujulates, saunades. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

Seotud lood:

Siseruumis asuvas kaupluse müügisaalis, teenuse osutaja teenindussaalis ning kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis 50% täituvuse nõue

Kõikides siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus kuni 50% ulatuses ning selle 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine. Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+2 reeglit, siis tuleb see 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades kehtib 6+2 reegel. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 21-st kuni kella 6-ni.

Rühmas saab koos olla kuni 6 inimest, kes peavad hoidma teistest vähemalt kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada. Teenuse osutaja tagab, et ürituse toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 21-st kuni 06-ni üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud. Üheski nimetatud kohas pole alates 21.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine. Toidu kaasamüügile ajalisi piiranguid ei seata.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond

Meelelahutusteenuse osutamise kohtades kehtivad sarnased põhimõtted nagu toitlustusasutusteski. Liikuda tohib kuni 6 liikmelistes rühmades, kes peavad teistest rühmades hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad. Klientide jaoks tuleb uksed kohapealseks ajaveetmiseks sulgeda 21.00-6.00. Vahemaa hoidmise ja 6-inimeseline piirang ei kehti perekondadele. Statsionaarse istekohaga siseruumis peavad inimesed istuma hajutatult. Väljaspool istekohtadega ala tuleb liikuda 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Reegel ei laiene perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Statsionaarse istekohata on siseruumides tegevused lubatud üksnes juhul kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ning väljaspool istumisala liikuma 2+2 reegli järgi. Ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Avalikud jumalateenistused

Statsionaarse istekohata pühakojas on tegevused lubatud üksnes juhul kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ning väljaspool istumisala liikuma 2+2 reegli järgi. Reegel ei laine perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi ja osalejate arv kuni 250 inimest. Välitingimustes tohib avalikest jumalateenistustes või usulistest talitustest osa võtta kuni 500 inimest.

Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid. Maskikandmisele kehtivad tavapärased erandid: maske ei pea kandma alla 12-aastane laps või kui maski kandmine on tervislikul või mõnel muul põhjusel vastunäidustatud.

Noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Välitingimustes tohib tegevusi läbi viia kuni 50-liikmelistes rühmades. Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas ning sellest, et ruumi täituvus ei tohi plla üle 50-protsendi. Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevustest asub SIIN.

Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Sport väli- ja sisetingimustes

Välitingimustes tohib sportida kuni 50-liikmelistes rühmades ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega. Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas ja samuti peab olema tagatud 50-protsendi nõue.

Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud. Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest asub SIIN.

Kõrge viirusleviku riskiga spordialadel saab tegevusi läbi viia 10+1 rühmas juhul, kui järgitakse spordialaliidu, kultuuriministeeriumi ja terviseameti koostöös välja töötatud riskide maandamise abinõusid. Viiruse leviku riski maandamine on näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine, eri gruppide kokkupuudete vältimine jne. Juhul, kui riske pole võimalik maandada või seda ei tehta, tuleb tegevusi läbi viia 2+2 liikumispiirangut arvestades.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Spordi- ja liikumisüritusi on välitingimustes lubatud läbi viia kuni 50 osalejaga rühmas.

Spordivõistlused

Sisetingimustes on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga ja esiliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

COVID-19 diagnoosiga inimestel on jätkuvalt karantiinikohustus. Lähikontaktsetel on 10-päevane eneseisolatsioonikohustus. Karantiini ei pea jääma lähikontaktne, kes on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ning arst on tunnistanud ta terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise. Samas peab haiguse läbi põdenud või COVID-19 vastu vaktsineeritud inimene lähikontakti korral kandma 10 päeva jooksul siseruumides, kus ta puutub kokku inimestega, kellega igapäevaselt samas kohas ei ela, kaitsemaski või katma nina ja suu. Maskikandmise nõue ei kehti alla 12-aastastele lastele ega ka siis, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muudel olulistel põhjustel võimalik. Lähikontaktse juhise leiate SIIT.

Jätkuvalt kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue Eestisse sisenemisel riskiriikidest. Eneseisolatsiooniperioodi on sõltuvalt saabumisriigist võimalik lühendada, tehes kaks koroonatesti - ühe kohe Eestisse saabudes ja teise mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi negatiivse tulemuse kättesaamist. Info riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut ning kelle kodanikel ja elanikel tuleb läbida testimine, avaldatakse välisministeeriumi kodulehel. Alates 2. veebruarist on eneseisolatsiooni- ja testimisnõudest vabastatud inimene, kes on kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Samas peab ta jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmeid.

Karantiin ja eneseisolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja lähikontaktsetele

Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad samuti jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt. Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos!

Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Põhireegel käitumiseks avalikus kohas

Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalik siseruum on muuhulgas ühistransport, kaubandus- ning teeninduskohad, näiteks pood, kaubanduskeskus, pangakontor, muuseum, näitused, juuksuri- ja ilusalongid, samuti veekeskused, ujulad, saunad.

Avalikes siseruumides kehtib maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

Avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos võivad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades kehtib 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla kuni 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni (kaasamüük lubatud). Üheski nimetatud kohas pole alates 22.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine.

Alates 3. veebruarist (Harjumaal ja Ida-Virumaal 1. veebruarist) tohib toitlustusasutustes laudkonnas olla kuni 6 inimest, kes peavad hoidma teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad (nõue ei kehti perekondade kohta). Kohapealseks ajaveetmiseks peavad toitlustusasutused klientide jaoks uksed sulgema 21.00-6.00. Toidu kaasamüügile ajalisi piiranguid ei seata.

Poodides, kaubanduskeskustes müügi- ja teenindussaalides peab vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid. Alates 5. detsembrist võib kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus olla kuni 50%.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusüritused, kirikud ja jumalateenistused

Lubatud on avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- 10+2 reegli järgimine, mis tähendab, et ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 10 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti istudes teatri-, kontserdi- ja kinosaalides, kus on statsionaarsed istekohad, küll aga tuleb 10+2 reeglist kinni pidada ka nendes asutustes väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala, sealhulgas näiteks teatri fuajees, kino garderoobis või kontserdimaja kohvikus. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
desinfitseerimisvahendite tagamine ja Terviseameti juhiste kohaselt desinfitseerimisnõuete täitmine.
- statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib olla maksimaalne täituvus 50% ja osaleda saab avalikul üritusel kuni 400, muul juhul 250 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.
- 50% täitumuse nõue ei kehti teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad.
- õues mitte rohkem kui 500 inimest.
- alates 24. detsembrist hakkab üle Eesti kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang. Siseruumides tohib pühakojas, kus pole statsionaarseid istekohti, üritusest osa võtta kuni 250 ja statsionaarsete istekohtadega üritusest kuni 400 inimest.

Välitingimustes tohib avalikest jumalateenistustes või usulistest talitustest osa võtta kuni 500 inimest.

Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid. Maskikandmisele kehtivad tavapärased erandid: maske ei pea kandma alla 12-aastane laps või kui maski kandmine on tervislikul või mõnel muul põhjusel vastunäidustatud.

Väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest 2-meetrist vahemaad. See piirang ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Üle riigi kehtestatud maskikandmise kohustusest johtuvalt tuleb ka nendes avalikes siseruumides kanda maski (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

Muuseumid, näitusesaalid

Muuseumid ja näituseasutuste siseruumid ning vabaõhumuuseumide eksponaathooned ja muuseumi õuealadel asuvad eksponaadid on avatud.

Muuseumite ja näituseasutuste siseruumides kehtivad lisaks avalike siseruumide reeglitele täiendavalt järgmised eritingimused:

- tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
- pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
- interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
- võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
- ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ning täiendõpe sise- ja välistingimustes

Välitingimustes tohib tegevusi läbi viia kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid

Alates 3. veebruarist (Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 1. veebruarist) tohib välitingimustes tegevusi läbi viia kuni 50-liikmelistes rühmades. Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevustest asub SIIN.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Autokoolid, sõiduõpe

Autokoolid võivad viia läbi mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Sõidutunni läbiviimisel peab silmas pidama järgmist:
- autos peab olema desinfitseerimisvahend;
- õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
- pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida õpilane on katsunud.

Reeglid ei käsitle olukorda, kus mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale.

Loomulikult kehtivad aga ka sel juhul üldised tervishoiu- ja hügieenireeglid ning osalistel ei tohi olla haigussümptomeid.

Maanteeamet võtab alates 7. maist taas vastu riiklikke sõidueksameid. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kaubanduskeskused, söögikohad

Kaubanduskeskuses võivad olla avatud kõik kauplused ja teenusepakkujad eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- kehtib maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
- tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos võivad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus - lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.
- poodides, kaubanduskeskustes müügi- ja teenindussaalides peab vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.
- tagatud on kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus kuni 50% ulatuses ning selle 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine. Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+ 2 reeglit, siis tuleb see 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

Näide: 100 m2 poe korral on maksimaalne poe külastajate arv 100/2/4=12,5 inimest.
Külastajate maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada külastajaid kaupluse uksel kirjalikult.

Söögikohas kehtivad järgmised reeglid:

6+2 reegli järgimine: ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 6 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele, samuti ei puuduta see näiteks laste mängutubasid. Samuti ei laiene piirang juhtudele, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 21-st kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Üheski nimetatud kohas pole alates 21.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine.

Teenuse osutaja tagab, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00 üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.
- tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.
- tagada tuleb desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt

Meelelahutusasutused

Teenuse pakkuja peab tagama:

- 6+2 reegli järgimise: ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 6 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti istudes teatri-, kontserdi- ja kinosaalides, kus on statsionaarsed istekohad, küll aga tuleb 2+2 reeglist kinni pidada ka nendes asutustes väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala, sealhulgas näiteks teatri fuajees, kino garderoobis või kontserdimaja kohvikus. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele.

- Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 21-st kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Üheski nimetatud kohas pole alates 21.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine.

- Teenuse osutaja tagab, et meelelahutusteenuse osutamise kohas viibivad ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00 üksnes teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.

- Boneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet.
- Maksimaalselt 50% täitumuse nõuet.
- Desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Statsionaarse istekohata on siseruumides tegevused lubatud üksnes juhul kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ning väljaspool istumisala liikuma 2+2 reegli järgi. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest 2-meetrist vahemaad. See piirang ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Kanda tuleb maski või katta nina ja suu (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

Sport sise- ja välistingimustes

Välitingimustes tohib sportida kuni 50-liikmelistes rühmades, sealhulgas treener või juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas ja samuti tagada 50-protsendi täituvuse nõue. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Spordi- ja liikumisüritusi on välitingimustes lubatud läbi viia kuni 50 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Pealtvaatajad ei ole lubatud.

Sisetingimustes on spordivõistlused ja -üritused lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga ja esiliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud olukordades, kus see pole võimalik, näiteks otseses võistlustegevuses.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

Alates 3. veebruarist (Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 1. veebruarist)

Välitingimustes tohib sportida kuni 50-liikmelistes rühmades. Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas.

Külastused haiglates, hooldekodudes

Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et:

- külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
- külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
- täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!

Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

NB! Hooldekodus viibivatel inimestel, kellel on diagnoositud COVID-19, on keelatud igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

Külastused vanglates

Vanglates on peatud pikaajalised külastused. Lühiajaliste külastuste toimumiseks tuleb järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et:

- külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
- kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
- külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
- täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Vanglates on taastatud ka tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.

Euroopa Liit ja majanduspiirkond, Schengeni ala

Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta.

Juhul kui Eestisse tullakse riigist, kus nakatumisnäitaja on 150 ja rohkem 100 000 elaniku kohta, tuleb igal juhul jääda eneseisolatsiooni.

10-päevast eneseisolatsiooni ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, sealhulgas nende, kes saabuvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Riikide nakatumisnäitajatega andmeid uuendatakse kord nädalas välisministeeriumi koduleheküljel. Eesti nakatumisnäitaja kordaja 1,1 lubab 10-protsendist kõikumist, mis on vajalik selleks, et välistada riikide näitajate nädalasisestest muutustest tingitud ümberarvestamist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köhapalavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!