4/4

4. Philip Morrise ametlik vastus Delfi päringule

Delfi esitas Philip Morrisele neli küsimust. 1. Miks on Philipp Morris tubakaaktsiisi tõstmise suhtes kriitiline?
2. Millised on olnud senised seosed tubakaaktsiisi tõstmise ja salaturu
vahel?
3. Millist mõju avaldab tubakaaktsiis suitsetamise levikule?
4. Kas Philipp Morris on ka proovinud kuidagi mõjutada seadusandjat või
avalikku arvamust, et muuta riigi tubakapoliitika suunda?

Alljärgnev on tubakafirma vastus.

Sigarettide salakaubandus on tõsine probleem mitte ainult tubakatööstusele, vaid samuti hulgimüüjatele, kaupmeestele ja teistele seotud osapooltele. Kõige olulisem on, et see põhjustab märkimisväärset kahju Eesti majandusele ja riigieelarvele. Olukord, kus 27-31% Eestis müüdud sigarettidest on illegaalsed (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2010. aasta turuuuring) , on väga murettekitav - see tähendab, et iga 3. täiskasvanud suitsetaja poolt Eestis tarbitud sigareti pealt pole aktsiisimaksu makstud. Viimati oli sigarettide salaturg nii kõrge 10 aastat tagasi.

Rahalises väärtuses jäi eelarvel 2010. aastal saamata kuni 57 miljonit eurot lisaraha. See on Narva linna aastaeelarve. Kõige raskem olukord on Kirde-Eesti piirkonnas, kus Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangul on 70% suitsetajatest teadlikult tarbinud sigarette, millelt pole makstud Eestis kehtivaid makse. Selle asemel, et panustada riigieelarvesse, teenivad kasumit hoopis kurjategijad.

KPMG poolt Euroopa Liidus läbiviidud uuring tõi välja, et 2010. aastal moodustasid salasigaretid kogu Euroopa Liidu sigaretitarbimisest umbes 10%. Eesti olukord, kus salaturu osakaal on 3 korda kõrgem, on kindlasti ohumärk olukorra tõsidusest ning kasvavast probleemist.

Loodame, et riik jagab legaalsete ettevõtjatega sama mure ja määrab vajalikud vahendid turujärelvalve tugevdamiseks ning hindab võimalikke maksupoliitilisi võimalusi. Efektiivne turu järelevalve toob endaga koheselt kaasa suuremad maksulaekumised. Samuti on oluline, et salasigarettide leviku tõkestamine panustab ettevõtluse arengusse, mis on väidetavalt eriti oluline Ida-Virumaa piirkonnas.
Arvame, et riigil on väga suur kasu piirata salakaubandust ning paigutada see probleem üheks oma võtmeprioriteetideks eesmärgiga saada lisaraha ja vältida varimajanduse levikut. Philip Morris Eesti on jätkuvalt salakaubanduse piiramiseks pühendunud koostööle vastavate asutustega.

Mis puutub maksupoliitikasse, on Philip Morris Eesti nõus Maksu- ja Tolliameti peadirektoriga, kes on varasemalt meediavahendusel välja toonud, et turujärelvalve suurendamine toob endaga kaasa suuremad eelarvelaekumised kui seda tooksid nominaalsed maksutõusud. Toetame mõõdukaid maksutõuse, mis viivad Eestis kehtivad aktsiisimäärad Euroopa Liidu miinimummäära 90 eurot 1000 sigareti kohta tasemele sujuvalt, ilma legaalturu moonutusteta ja arvestades meile ette antud üleminekuperioodi 2018. aastani. Seetõttu ei saa me nõustuda riigi praeguse lähenemisega saavutada Euroopa Liidu miinimummäärad kiirendatud viisil ehk juba 2014. aastaks.

Igal riigil on oma maksurežiimid ja viisid kuidas saavutada rahalised ja rahvatervise eesmärgid. Usume, et nende paikapanemisel tuleb hinnata ja arvesse võtta kõiki faktoreid, nagu turu olukord, arengud, ostujõud ning samuti oma rahalised ja rahvatervise eesmärgid. Eesti valitsus saavutas läbirääkimiste tulemusena üleminekuperioodi jõudmaks Euroopa Liidu miinimummääradeni 2018. aastaks. Samas, tänasel päeval me kiirendame seda protsessi. Võttes arvesse tubakaturu negatiivsed trendid, oleks vajalik praegune lähenemine üle vaadata ja hoida ära legaalturu kokkukukkumine.

Philip Morris Eesti hindab avatud ja läbipaistvat dialoogi. Oleme pühendunud jagamaks oma teadmisi, kogemusi ja fakte kõikides meie valdkonda puudutavates küsimustes.

4/4