Tööinspektsioon lõpetas lehelaste väärteomenetluse

 (47)
Eesti Ekspressi müük tänaval
Foto: Tiit Blaat

Tööinspektsioon lõpetas AS Ekspress Meedia suhtes seoses lehelastega alustatud väärteomenetluse karistust määramata ehk oportuniteedi põhimõttel. Firma peab arvestama inspektsiooni loetletud reeglitega, aga kui ettevõte soovib, võivad julged lapsed ka sel suvel lehelapse ametit proovida.

Inspektsioon on seisukohal, et eelmisel suvel Järve keskuse juures töötanud lehelapsed olid vaadeldavad töötajatena töölepingu seaduse mõistes ning nad ei teinud 7–12-aastasele lapsele seadusega lubatud kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Samas leiab inspektsioon, et karistuse määramine Ekspress Meediale ei ole eesmärgipärane, kuna antud juhul on tööandja kohtumistel näidanud üles siirast soovi korraldada töökeskkond ümber selliselt, et laste tervis ja ohutus oleks tagatud. Samuti on tööandja väljendanud soovi leida võimalusi, kuidas pakkuda tööd 7–12-aastastele, minemata vastuollu seadusega, teatas inspektsioon.

Tööinspektsioon arvestas väärteomenetluse lõpetamisel, et Ekspress Meedia AS on teinud pingutusi alaealiste tööohutuse tagamisel ja töö ohutul ümberkorraldamisel ning leidis, et rahaline karistus ei saaks tuua täiendavaid paremaid tulemusi.

"Tööinspektsioon on võtnud otsuse tegemisel arvesse, et Ekspress Meedia ei pruukinud aru saada oma teo ehk alla 13-aastase lapse tööle lubamise keelatusest, sest ta lähtus juba väljakujunenud tavast. Ajalehtede müügiga tegelevate laste seaduslik esindaja ehk lapsevanem oli teadlik laste töötamisest ning andnud selleks nõusoleku ehk võttis ka endale vastutuse laste töötingimuste eest. Ekspress Meedia on asunud tegutsema, et edaspidiseid õigusrikkumisi ära hoida ning puudub avalik huvi tema karistamiseks ja karistamise võimalik eesmärk – teadlikkuse tõstmine ning edaspidiste rikkumiste ärahoidmine – on juba täidetud muude vahenditega," seisab väärteomenetluse lõpetamise määruses.

Seotud lood:

Inspektsioon on varem selgitanud, et lapsi tööle võttes tuleb arvestada, et töö peab olema lastele jõukohane ja ohutu. Samuti seda, et 7–12-aastased võivad koolivaheajal töötada kuni kolm tundi päevas ja rahaga peaks arveldama kas täiskasvanu või laps, kes on vähemalt 15-aastane. Hea oleks, kui lastega oleks kaasas täiskasvanu, kes vajadusel aitaks ja turvatunnet suurendaks.

Tööinspektsioon teeb järelevalvet töösuhete ja töökeskkonna üle ning jätkab teavitamist õiguslikult korrektsetest töösuhetest. Tööinspektsioon paneb nii ettevõtjatele kui ka lapsevanematele südamele, et alaealisele kehtivad tema kaitseks töösuhetes järgmised seadusega pandud piirangud:

7–12-aastastel on lubatud teha
• kergeid töid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, eelkõige on lubatud osalemine etendusasutuse töös loomingulise töötajana, töö modellina.

Üle 13-aastasel alaealisel on lubatud teha eelkõige järgmisi kergeid töid:
• põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine;
• kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine;
• toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine;
• muud tööd, mis vastavad töölepingu seaduse § 7 lg 2 ja 4 nõuetele.

Samuti juhib tööinspektsioon tähelepanu, et kui tööd tehakse tasu eest ning töötegija allub töötamist võimaldava isiku (ettevõte, asutus või ka füüsiline isik) juhtimisele ja kontrollile, siis on tegemist töölepingulise suhtega.

Laste töötamise reeglid
Töölepingu seadus seab laste töötamisele piirid. Tööandja võib 13–14-aastase alaealisega või 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö). 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal.

Seaduse järgi tohivad näiteks 7–12-aastased lapsed töötada ainult kuni kaks tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning kuni kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.

"Lehelapse töö ei pruugi senistel tingimustel igas vanuses lapsele sobida, kuna on füüsiliselt koormav ning on seotud rahaga arveldamisega. Lapsel on seadusest tulenevalt piiratud teovõime ja ka piiratud tehingu tegemise õigus, mida saab suurendada alates 15. eluaastast. Seega, väiksematele lastele varalist vastutust eeldavad tööd, sh rahaga arveldamise tööd ei sobi," ütles tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

"Laste palkamisel ei ole takistust, kui tööd korraldada mõistlikult ja laste huvidest ning ohutusest lähtudes. Kui lastega oleks kaasas täiskasvanu, kes aitaks vajadusel arvutamisel ja arveldamisel ning kelle käes saaks suuremaid summasid hoida, siis tunneks laps end turvalisemalt ning väheneks ka võimaliku ründe oht."