Tartu linnavolikogu otsustas, et tselluloositehast ei tohi rajada: keskkonnaoht on liiga suur

 (199)
Tartu linnavolikogu otsustas, et tselluloositehast ei tohi rajada: keskkonnaoht on liiga suur
Foto: Joosep Tiks

Tartu linnavolikogu on seisukohal, et puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneering tuleb lõpetada.

Tartu linnavolikogu hääletas üksmeelselt deklaratsiooni poolt lõpetada puidurafineerimistehase rajamine Emajõele. Kell 21.47 andis 33 linnavolinikku poolthääle, 0 erapooletut ja 0 vastu. "Kõik läks oodatult," kostis reformierakonna fraktsiooni juht Mihkel Lees. Ligi 7 tundi kestnud istungi vältel esinesid ja vastasid volikogu liikmete küsimustele ministrid Jaak Aab ja Siim Kiisler, teadlased Tartu Ülikoolist kui ka tehase juhatuse liige Aadu Polli. Istung on deklaratiivne ning ei kanna mingit siduvat mõju, kuid annab olulise seisukoha edasisse arutelusse puidurafineerimistehase üle.

Delfi avalab volikogu avalduse täismahus:

Arvestades, et

  • Vabariigi Valitsus algatas 12. mail 2017. a riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda;
  • riigi eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase poolt potentsiaalselt keskkonda juhitavate saasteainete kogus on isegi keskkonnanormatiivide järgimisel ja parima võimaliku tehnoloogia (PVT) kasutamisel erakordselt suur;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivist tulenev veekaitse põhieesmärk on kõikide vete hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale veemajanduskavad. Eesti Vabariik ei ole senini Emajõe ja Peipsi järve osas raamdirektiivi eesmärki saavutanud. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on püstitatud eesmärk jõuda Emajõe ja Peipsi järve hea seisundini aastaks 2027. Puidurafineerimistehase rajamine töötab vastu veemajanduskavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on meie hinnangul käsitletav keskkonnaohuna, mille tekkimist tuleb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohaselt vältida;
  • puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine on vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega ning era- ja avaliku sektori poolt nimetatud arengudokumentidest lähtuvalt tehtud investeeringutega;
  • riigi eriplaneeringu koostamise senine menetlus ei ole meie hinnangul kooskõlas planeerimisseadusega ja rikub põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat;
  • riigi eriplaneeringu algatamine, eriplaneeringu koostamise finantseerimise põhimõtete muutmine ja eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse ettevalmistamine ei ole meie hinnangul toimunud läbipaistvalt ja kaasavalt,
Seotud lood:

on meie hinnangul ilmnenud asjaolud, mis oleksid pidanud välistama riigi eriplaneeringu koostamise algatamise. Seniste menetlustoimingute õigusvastasuse ja küsitavuse tõttu on välistatud riigi eriplaneeringu elluviimine tulevikus ning eriplaneeringu koostamise menetlus tuleb lõpetada.

Avalduse poolt hääletas 33 volikogu liiget, vastuhääli ei olnud.