TalTechi raport: Nurkse instituudi skandaali andsid panuse nigel suhtlus- ja juhtimiskultuur

 (61)
Ragnar Nurkse instituut
Ragnar Nurkse instituutFoto: Eero Vabamägi

Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi projektirahastamist uurinud komisjon toob lõppraportis välja, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud, instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav ning uurimisrühma liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine rühma koosseisust ja ülesannetest.

Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo andis 23. augustil korralduse moodustada ülikoolisisene uurimiskomisjon, mille eesmärk oli kontrollida 22. augusti Postimehe artiklis esitatud väidete paikapidavust ning esitada ettepanekud edasiste juhtimisotsuste langetamiseks.

Täna avaldas komisjon oma lõppraporti, milles toob välja, et tõendeid kuriteo toimepanemise kohta ei leitud ning jõudis järeldusele, et Postimehe artiklis välja toodud pettusesüüdistustel pole alust.

Küll aga märkis komisjon, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud. Selle tulemusena on otseste kulude real esitatud kulu, mis oleks pidanud kuuluma kaudsetesse kuludesse.

Ära märgitakse ka ebapiisav instituudisisene kommunikatsioon – projektimeeskonna liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest.

Seotud lood:

Komisjon märkis ka, et OpenGovIntelligence (OGI) projekti meeskond ei ole oma tegevusi projektis piisavalt dokumenteerinud ning osades publikatsioonides puudus korrektne viide projektile.

Välja toodi ka see, et projekti esimese perioodi kohta olid osaajaga töötajate poolt allkirjastatud tööajatabelid olemas osaliselt. Projekti teise perioodi kohta on enamuse töötajate tööajatabelid jäänud allkirjastamata.

Pärast lõppraportiga tutvumist otsustas ülikooli rektoraat veel korra üle vaadata kogu projektide haldamise valdkonna kõrgkoolis ja teha vajalikud muudatused, mis tagaksid ladusa ja reeglitega vastavuses oleva projektide halduse. Samuti teha täiendav panus projektijuhtimise tugisüsteemi tugevdamiseks ülikoolis ning võtta kasutusele üleülikooliline terviklik projektihalduse tarkvara.

Raporti täismahus lugemiseks kliki pildile.

Uurimiskomisjoni lõppraport