Tallinn kaebab riigi kohtusse

 (31)
paragrahv
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku taotleda riigikohtult kohalikele omavalitsustele kahjulike maksukorraldussätete kehtetuks tunnistamist.

Käesoleva aasta algusest jõustunud maksukorralduse seaduse muudatustega ja rahandusministri määrusega muudeti seni kehtinud rahaliste kohustuste tasumise ja tasaarvestamise korda, mille tulemusena võib osa kohalikele omavalitsustele ette nähtud üksikisiku tulumaksutulust ettevõtte muude maksuvõlgnevuste tõttu kohaliku omavalitsuse eelarvetesse üle kandmata jääda, teatas Raepress.

„Uue seaduse kohaselt tekib olukord, kus kohalike omavalitsuste võimalused saada kätte nendele ettenähtud maksutulu sõltub sellest, kas maksukohustuslasel on varasemast perioodist mõni maksuvõlg (ennekõike riigi ees),“ ütles linnasekretär Toomas Sepp.

„Kui näiteks maksukohustuslasel on tasumata käibemaks või aktsiisid, siis arvestatakse tema poolt üle kantud tulumaks, maamaks ja kohalikud maksud kõigepealt riigi võlgade katteks. Alles seejärel, kui tasutud maksudest jääb midagi üle, kantakse kohalikele omavalitsustele üle nendele tasumisele kuuluvad maksuosad. Selline muudatus ei ole põhjendatud ja rikub KOVide õigusi.“

Eelnõu kohaselt taotleb linnavolikogu riigikohtult maksukorralduse seaduse § 105 lõike 6 ning rahandusministri 19. detsembri 2009 määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ § 11 lõigete 1 ja 2 kehtetuks tunnistamist seoses sellega, et need sätted on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.