Tallinn eraldab 9000 eurot radooniriski kaardi koostamiseks

 (2)
Tallinn eraldab 9000 eurot radooniriski kaardi koostamiseks
Arvo SarapuuFoto: Andres Putting

Tallinna linnavalitsuse otsuse järgi eraldatakse Tallinna keskkonnaametile 9120 eurot sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) finantseeritava projekti „Tallinna linna pinnase radooniriski kaardi koostamine” omafinantseeringu tasumiseks.

„KIK-i aktsepteeritud maksegraafiku järgi tehakse töövõtjale (OÜ-le Eesti geoloogiakeskus) väljamaksed 2015. aasta mais ja detsembris. Mõlema väljamakse summaks on 50 protsenti projekti kogumaksumusest ehk 45 600 eurot koos käibemaksuga. Omafinantseering mõlema väljamakse puhul on kümme protsenti väljamakse summast ehk 4560 eurot koos käibemaksuga,“ selgitas abilinnapea Arvo Sarapuu Raepressi teatel.

Radoon on keskkonnas esinev loodusliku päritoluga värvitu, lõhnatu ja maitsetu radioaktiivne gaas. Radooni tase pinnases on seotud uraanirikka diktüoneemakilda ja uraani sisaldava glaukoniitliivakivi esinemisega Põhja-Eestis ja graniidirikka moreeni levialadega Lõuna-Eestis. Mõõduka ohuga alasid esineb ka Kesk-Eestis. Radoonist vabanev kiirgus võib põhjustada hingamisteedes ja kopsudes vähki. Mida suurem on kiirgusdoos, seda suurem on ka vähi tekkimise oht. Mitmes Euroopa riigis on radoon suitsetamise järel teine kopsuvähi riskifaktor.

Tallinna pinnase radooniriski kaart on linnavalitsuse hinnangul oluline alusmaterjal linnakodanikule informatsiooni andmiseks radooni leviku, sellega kaasnevate ohtude, võimalike leevendusmeetmete ja tõkestusvahendite kohta. Hetkel kasutusel olev Harjumaa radooniriski kaart on Tallinna linna osas liiga üldine. Erineva radooniohuga piirkondade kindlaks tegemiseks on vaja oluliselt täpsemat kaardistust, et tagada nii ehitatavates kui ka olemasolevates hoonetes radooniohutu sisekliima.

Seotud lood:

Tallinna linnal puudub konkreetne radooniohu kaart. Kasutatakse Eesti geoloogiakeskuse koostatud Harjumaa radooniriski kaarti, mille andmed on Tallinna mõistes väga üldised. Tallinna territooriumist võib ligi 50 protsenti olla kõrge või eriti kõrge radooni tasemega, kus radooni sisaldus pinnaseõhus võib ületada piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiri kuni kümme korda. 

Uute hoonete planeerimisel tuleb Harjumaa radooniriski kaardi järgi teha paljudele kinnistule eraldi radooniuuring, mis on kulukas ja võib osutuda ebaotstarbekaks, kui selgub, et radooni tase antud piirkonnas jääb normide piiresse. Kui sama kaardi järgi ei jää ala kõrge radooniohuga piirkonda, ei ole linnal alust nõuda uuringuid, kuigi tegelikkuses võib piirkonnas olla kõrge radoonisisaldusega pinnas. Samuti on raske anda soovitusi olemasolevates vanades hoonetes elavatele kodanikele radooniohu vältimiseks, teadmata konkreetset olukorda.

Kadriorus ja Kalamajas kõrge radoonisisalduse oht

Täpne radooniohu kaart annab võimaluse linnaruumi paremaks planeerimiseks, teades varakult, kus piirkonnas on lasteaedade või koolide planeerimine välistatud või nõuab suuremaid väljaminekuid (radoonitõkete näol). Ka annab täpne radooniriski kaart aluse nõuda vanemates restaureeritavates hoonetes siseõhu mõõtmisi. Sageli on just vanad puumajade asumid nagu Kadriorg või Kalamaja rajatud kõrge radoonisisaldusega piirkonda.

Nendes piirkondades restaureeritakse aina rohkem elamuid ja inimesed pöörduvad linnavalitsuse poole saamaks teavet ning nõu piirkonna keskkonnaseisundi ja sellega kaasnevate vajalike abinõude rakendamise kohta. Kuna kaart saab olema avalik on kõikidel linnakodanikel võimalik sellega tutvuda ning soovikorral tellida lisauuringud selgitamaks välja parim viis, kuidas konkreetse hoone siseõhus radooni sisaldust vähendada.

On oluline, et Tallinna linn saaks adekvaatselt hinnata hallatavate lasteasutuste olukorda ja linnakodanike ohutust. Tallinna pinnase radooniriski kaart on oluline alusmaterjal informatsiooni andmiseks radooni leviku, kaasnevate ohtude, leevendusmeetmete ja tõkestusvahendite kohta. Linlaste radooniohualase teadlikkuse tõstmine ja kõrge radooniriskiga hoonetes elavate ja töötavate inimeste põhjalik informeerimine on välja toodud ka Tallinna keskkonnakaitse arengukavas 2013-2018.

Radooni puudutavast seadusandlusest on momendil kehtiv valitsuse 6.10.2011 määrus nr 131 "Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule", valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ ja soovituslik standard EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

„Et tagada seadusandlusest tulenevate kohustuste parim elluviimine ja linnaelanike ohutus ning rahulolu on vaja võimalikult täpset baasmaterjali, millest otsuste tegemisel lähtuda,“ selgitas Sarapuu Tallinna linna pinnase radooniriski kaardi koostamise vajalikkust.