Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor esitas lahkumisavalduse

 (221)
Lisatud lahkumisavalduse esitanud direktori kommentaar!
Minister külastas Tabasalu ühisgümnaasiumit
Carolin KadajaFoto: Andres Putting

Tabasalu kooli direktor esitas täna vallavanemale lahkumisavalduse ning taandus ametist.

"Harku vallavanem Kaupo Rätsepp lõpetas Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori Carolin Kadajaga direktori esitatud lahkumisavalduse alusel töösuhte," ütles Harku valla kommunikatsioonijuht Kady-Ann Sutt Delfile.

Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor Carolin Kadaja kinnitas, et kirja riigigümnaasiumide lepingute allkirjastamise päeval tunniplaani ümberkorralduste kohta saatis õpetajatele hoopis õppejuht.

Kadaja selgitas, et võtab koolijuhina vastutuse alluva apsaka ees, mistõttu esitas ta lahkumisavalduse.

Direktori sõnul on meedia kogu juhtunut selgelt üle võimendanud.

Kellaaegade osas pole olnud mingisugust minupoolset korraldust ja mulle on siiani selgusetu, miks ja mille põhjal selline rida tunniplaani korraldusse kirja sai.
Carolin Kadaja

Korralduse kohaselt oleks lapsed pidanud 22. jaanuaril pärast kella ühte ilma vahetunnita kella kaheni klassiruumis püsima, kuna sel ajal toimus pidulik üritus, kus haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas Tabasalu riigigümnaasiumi rajamise lepingut.

"Saan kinnitada vaid seda, et koolipäeva organiseerimisest rääkides oli meil juttu koolipäeva korraldusest üldiselt nagu õpetajate asendustundide korraldamine, korrapidamine ja toitlustamine, aga koolitundide tavapärasest pikendamisest ega kellaaegadest sellel päeval pole juttu olnud. Kellaaegade osas pole olnud mingisugust minupoolset korraldust ja mulle on siiani selgusetu, miks ja mille põhjal selline rida sellesse kirja sai," selgitas Kadaja.

Seotud lood:

"Olen koos kooliperega kuue aastaga Tabasalus väga palju saavutanud. Kool on kasvanud ja meie laste õppetulemused kogu aeg paranenud. Näiteks riigieksamite tulemuste järgi kokku pandavas Postimehe edetabelis on Tabasalu Ühisgümnaasium 2011. aasta 172. kohalt kerkinud tänavusele 51. kohale," sõnas lahkumisavalduse esitanud direktor.

"Kogu kool on arenenud õiges suunas – on selle kinnituseks siis Eesti parimaks valitud koolisöökla või fakt, et eelmise aasta Eesti parim õpilasfirma tuli just Tabasalust. Kahju on, et mul tuleb nüüd ootamatult kõrvale astuda," lausus Kadaja.

Õpilaste arv Tabasalu koolis on viimastel kuuel aastal kasvanud 707 õpilaselt 950 õpilaseni. “Noorematest aastakäikudest tulevad aina suuremad lennud, meil on piisaval arvul õpilasi, mis lubab Tabasallu rajada riigigümnaasiumi. Oleme selle nimel kõvasti pingutanud ja meid on riigi poolt ka tunnustatud,” märkis ta.

Kooli lastevanemate, õpetajate ja õpilaste seas läbiviidud rahuloluküsitlused (2010 - 2014) on Kadaja sõnul kinnitanud õppetöö stabiilsuse ja kvaliteedi tõusu. "Kool osaleb edukalt nii rahvusvahelistes haridusprojektides, kui on hakkama saanud gümnaasiumi uute õppesuundade avamise ja edasiarendamisega," ütles ta.

Vallavanem vestles kõigi osapooltega

Harku vallavanema Kaupo Rätsepa sõnul esitas oma arvamuse koolis toimunu kohta nii hoolekogu, vanematekogu kui ka vallavolikogu komisjon ja väga raske oleks direktoril olnud sellises olukorras oma tööd jätkata.

"Hoolekogu küll uuris ja kõrvutas neid versioone, aga praeguses kontekstis on oluline see, et koolijuht on kaotanud kõikide osapoolte usalduse, ja ainuüksi sellest tulenevalt oleks tal endal olnud väga keeruline selles ametis jätkata," sõnas vallavanem.

Rätsepa sõnul ei mängi sisulist rolli see, kes täpselt korralduse Jürgen Ligi visiidi ajal vaikselt klassiruumides püsida andis, rääkis tõtt või valetas. "Fakt on see, et kogu juhtunu eest kannab vastutust ikkagi koolijuht," kinnitas vallavanem.

"Usun, et ka kooli direktor sai sellest ise aru ja selle lahkumisavalduse esitas," märkis ta, olles sel teemal ka kooli direktori endaga vestlenud.

"Harku vallavalitsus tänab vaatamata tänasele töösuhte lõpetamisele koolidirektorit tema panuse eest aastate pikkusel kooli juhtimisel. Olenemata päevakorda tekkinud kitsaskohtadele on direktor Kadaja teinud oma ametiaja jooksul ära märkimisväärse töö Tabasalu ühisgümnaasiumis pakutava hariduse kvaliteedi tõstmisel," lisas Harku valla kommunikatsioonijuht Sutt.

Harku vallavalitsus kuulutab peagi välja konkursi Tabasalu ühisgümnaasiumile uue direktori leidmiseks.

Sotsiaalmeedias kulutulena levinud korraldus tõi kaasa hoolekogu uurimise

Tabasalu kooli lapsevanemad kurtsid jaanuaris sotsiaalmeedias, et kool on lastele andnud korralduse 22. jaanuaril pärast kella ühte ilma vahetunnita kella kaheni klassiruumis püsida, kuna sel ajal toimub pidulik üritus, kus haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastab Tabasalu riigigümnaasiumi rajamise lepingut.

Tabasalu kooli juhtkond eitas neid süüdistusi, kuid kooli juhtkonna korraldus klassijuhatajatele kinnitab ja selgitab laste väiteid. Koolitundide pikkus on seaduse järgi 45 minutit ja Tabasalu kooli kodulehelt võib lugeda, et harilikult toimub viies tund kell 12.00-12.45 (alates 8. klassist kell 11.40-12.25) ja kuues tund kell 12.55-13.40. Pikapäevasöök on graafiku järgi 5.-12. klassil kell 13.40.

Korralduse järgi pidid aga lapsed tõepoolest klassis olema kella 12.40st kuni 14ni ehk 80 minutit ilma vahetunnita. Samuti on korralduses kirjas ka laste öeldu, et algklasside laste õpetajad toovad pikapäeva klassiruumi toidupakid ja tavapäraselt sööma ei minda.

Tabasalu ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees Kari Maripuu sõnul asusid nad teemat uurima esialgu seisukohalt, et direktori kohta esitatakse laimu. "Soovisime asjad selgeks rääkida ja selle teema lõpetada. Pärast õpetajatega rääkimist ja erinevate kooli personaliliikmetega vestlemist sai selgeks, et direktori ja õpetajate ütlustes on teatud vasturääkivusi," ütles Maripuu.

"Selge see, et hoolekogu ei ole mingi uurimisorgan, et me ei viinud läbi mingisugust juurdlust, aga osapooltega rääkides oli selge, et tegelikult on kooli personali, lapsevanemate ja direktori vahel juba pikemat aega üleval selline teatav hõõrumine. Küsimuses, kas siis direktor on kõigepealt konkreetses intsidendis eksinud ja millises ulatuses, oli vaja selgust saada," selgitas Maripuu.

Hoolekogu tuvastas, et eksimused võisid olla, aga selge oli see, et direktori, juhtkonna ja õpetajate vahel ei olnud võimalik koosmeelt leida. "Kuna ka lapsevanemad avaldasid üksmeelselt oma arvamust, siis hoolekogul ei olnud võimalik muud seisukohta võtta, kui seda, et me toetame vanematekogu ja kooli personali seisukohavõttu. Olles fakte mõningal määral kontrollinud, ei saanud me nende ütlusi ka emotsiooni arvele kirjutada - sellel oli alust," tõdes Maripuu.

Hoolekogu esitas oma seisukoha vallavanemale ja seda kaitsti vallavolikogu erakorralisel istungil kolmapäeval. seejärel võttis komisjon hoolekogu arvamuse põhjal seisukoha ja esitas soovituse vallavanemale direktoriga töösuhe lõpetada, kuna ei ole võimalik tagada kooli kestvat arengut, sest direktori ja õpetajaskonna vahel ei ole võimalik saavutada töörahu.

Vald vabandas haridusministri ees

Harku valla kommunikatsioonijuht Kady-Ann Sutt ütles jaanuaris Delfile, et kooli kinnitusel ei vasta Harku valla elanike grupis ülestõstetud väited tõele ja ka Harku vallavalitsus ega haridus- ja teadusministeerium ei ole andnud Tabasalu ühisgümnaasiumile sisendit teistsuguse õppetöö korraldamiseks.

Kahjuks pidid nad oma seisukohta muutma. "Harku vallavalitsus andis meie poole pöördunud ajakirjanikule kahetsusväärsel kombel tahtmatult ebakorrektset infot edastades Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktori sõnumi, mille kohaselt sotsiaalmeedias (Facebookis "Harku valla elanike" grupis) lapsevanemate poolt tõstatatud väited ei vasta tõele. Kuigi just sellise kinnituse kool Harku vallavalitsusele 22. jaanuaril andis, selgus hiljem, et vaatamata toimunud tavapärasele koolipäevale reedel, 22. jaanuaril oli algselt tõesti kool planeerinud antud koolipäeva pidupäevaga seoses ümber ning vastav kiri oli kooli juhtkonnalt ka õpetajatele laste ja nende vanemate vastavaks informeerimiseks edastatud," selgitas Harku valla kommunikatsioonijuht Kady-Ann Sutt.

Kommunikatsioonijuhi sõnutsi ei näinud vallavalitsus Delfi ajakirjanikule koolilt saadud sõnumit edastades põhjust kahelda direktori sõnades, sest eelnev koostöö valla allasutuse – Tabasalu ühisgümnaasiumiga – pole selleks põhjust andnud ning vallavalitsusel ei olnud Delfile kommentaari andmise hetkeks ka tõendeid selle kohta, et ilmsiks tulnud kiri vastavate korraldustega kooliõpetajatele siiski saadeti, seda vastupidiselt direktrissi poolt vallavalitsusele öeldule.

"Harku vallavalitsus mõistab Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori käitumise vallavalitsusele valeinfo edastamisel selgelt hukka ega pea jätkuvalt õigeks ka kooliõpetajatele kirjaga saadetud korralduste andmist, kus esialgu planeeriti koolipäev vastavalt kirjas olnud juhistele ümber korraldada," ütles Sutt.

Sutt kinnitas, et Harku vallavalitsus on endiselt seisukohal, et koolis oleks pidanud toimuma riigigümnaasiumite koostöölepingute allkirjastamise päeval tavapärane õppetöö ja õppekorraldus.

"Harku vallavalitsus teeb juhtunust tõsised järeldused ning soovib juhtunut ja koolidirektori käitumist edasi arutada Harku vallavolikogu hariduskomisjonis," ütles Sutt jaanuaris Delfile.

"Harku vallavalitsus palub kahetsusväärse olukorra tekkimise pärast vabandust kõigilt, keda juhtunu puudutas, eesotsas Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilastelt ja nende vanematelt ning õpetajatelt. Samuti vabandame haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja haridus- ja teadusministeeriumi ees tekkinud kahetsusväärse olukorra pärast," edastas Sutt vallavalitsuse sõnumi.