SUUR ÜLEVAADE | Millised on Eestis alates 1. juulist kehtivad piirangud ja nende leevendused?


Tallinna FCI Levadia ja Nõmme Kalju FC kohtumine
Alates 1. juulist võib välisõhus toimuvatel spordiüritustel olla kuni 1000 külastajat.Foto: Oliver Tsupsman

Alates 1. juulist on koroonaviiruse leviku pidurdamiseks Eestis kehtestatud piirangutes tehtud olulisi leevendusi. Vaata lähemalt valitsuse kriisilehel kriis.ee põhinevat ülevaadet!

Hajutamise nõue: 2+2 reegli järgimine on edaspidi soovituslik, kuna distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis. Soovituslik 2+2 reegel tähendab seda, et avalikes kohtades on soovitav ka edaspidi liikuda 2-inimeselistes rühmades või perekonniti ning hoida teiste inimestega kahemeetrist vahemaad, kus seda on võimalik mõistlikult teha. Samast printsiibist lähtub ka inimeste hajutamise nõude kehtestamine, millega mõeldakse eelkõige seda, et tuleb tagada turvaline (2 meetrit) vahemaa inimeste vahel.

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele


Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka edaspidi alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.


Haigega koos elavad lähikontaktsed tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt. Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos! Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.

Seotud lood:

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Põhireegel käitumiseks avalikus kohas


Avalikus kohas kehtib hajutamise nõue – see tähendab, et jääb endiselt kehtima nõue hoida turvalist distantsi ja hajutada inimesi, et vältida suurte inimhulkade koos ühes kohas viibimist. Nõue ei kehti koos liikuva perekonna kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.


Poodides, kaubanduskeskuste müügi- ja teenindussaalides ning nende üldkasutatavates ruumides peab olema tagatud hajutamise nõude täitmine ning vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.

Avalikud üritused


Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- hajutamise nõude järgimine;
- desinfitseerimisvahendid;
- siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem);
- õues mitte rohkem kui 1000 inimest.


Muuseumid, näitusesaalid


Muuseumid ja näituseasutuste siseruumid ning vabaõhumuuseumide eksponaathooned ja muuseumi õuealadel asuvad eksponaadid on avatud.


Siseruumide kohta kehtivad järgmised eritingimused:
- järgida tuleb hajutamise nõuet;
- tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
- pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
- interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
- võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
- ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

Avalikud koosolekud


Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust ning selle korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega.


Alates 1. juulist on avalikud koosolekud lubatud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- hajutamise nõude järgimine;
- siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
- õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Jumalateenistused, usutalitused


Lubatud on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema:
- hajutamise nõude järgimine;
- desinfitseerimisvahendite olemasolu.


Koolid, ülikoolid, huviharidus, noortekeskused


Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes ning avatud noortekeskustes on lubatud tegevused kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- järgitakse hajutamise nõuet;
- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
- õues on mitte rohkem kui 100 inimest.Lubatud on huviharidus ja huvitegevus, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- järgitakse hajutamise nõuet;
- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus;
- õues on mitte rohkem kui 100 inimest.

Alates 1. juulist on lubatud tegevus põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes, avatud noortekeskustes ning huvihariduse ja huvitegevuse pakkumine, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- järgitakse hajutamise nõuet;
- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
- õues on mitte rohkem kui 1000 inimest.

Reeglid ei käsitle ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamist. Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab jätkuvalt selle pidaja.

Lastelaagrid ja õpilasmalevadAlates 12. juunist on lubatud lastelaagrid ja õpilasmalevad. Korraldaja peab tagama, et järgitakse
- hajutamise nõuet;
- kuni 300 osaleja piirangut;
- rühmapiirangut kuni 20 inimest;
- desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.

Autokoolid, sõiduõpe


Autokoolid võivad viia läbi mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi.


Sõidutunni läbiviimisel peab silmas pidama järgmist:
- autos peab olema desinfitseerimisvahend;
- õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
- pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida õpilane on katsunud.

Reeglid ei käsitle olukorda, kus mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Loomulikult kehtivad aga ka sel juhul üldised tervishoiu- ja hügieenireeglid ning osalistel ei tohi olla haigussümptomeid.

Maanteeamet võtab alates 7. maist taas vastu riiklikke sõidueksameid. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kaubanduskeskused, söögikohad


Kaubanduskeskuses võivad olla avatud kõik kauplused ja pakkuda kõiki teenuseid eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest:
- hajutamise nõude järgimine;
- on tagatud müügi- ja teenindussaalides desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.


Söögikohas kehtivad järgmised reeglid:
- hajutamise nõude järgimine;
- tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

Veekeskused, spaad, piljardi- ja keeglisaalid, mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid

Alates 1. juulist 2020 võivad kliendid viibida ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides, kui on täidetud järgmised tingimused:
- teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise
- teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest
- teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.


Vabas õhus


Lubatud vabas õhus sportida, treenida, korraldada spordi- ja liikumisüritusi, kui
- järgitakse hajutamise nõuet;
- osaleb kuni 100 inimest (võistlejad koos abipersonaliga);
- tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Piirang ei kehti meistriliiga ja Eesti koondise treeningutele. Ka kõigi spordialade võistkonnad võivad treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust


Alates 1. juulist on vabas õhus lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab
- hajutamise nõude täitmise pealtvaatajatele;
- desinfitseerimisvahendid;
- maksimaalse osalejate arvu 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

Siseruumides

Lubatud on spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Rühma suurus piiratud ei ole. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- järgitakse hajutamise nõuet;
- tagatud on desinfitseerimisvahendid;
- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul).Alates 1. juulist on sisetingimustes lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused, kui võistluse korraldaja tagab:
- hajutamise nõude täitmise pealtvaatajatele;
- desinfitseerimisvahendid;
- maksimaalselt 50% täitumuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (võistlejad ja personal kokku, ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).

Külastused haiglates, hooldekodudes


Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.


Muu hulgas on vaja tagada, et:
- külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
- kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
- külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
- täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

NB! Hooldekodus viibivatel inimestel, kellel on diagnoositud COVID-19, on keelatud igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.
Külastused vanglates


Vanglates on külastused lubatud. Selleks tuleb aga järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.


Muu hulgas on vaja tagada, et
- külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
- kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
- külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
- täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Vanglates on taastatud ka tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.

Riigipiiri ületamine ja 14-päevane liikumisvabaduse piirang

1. juunist võivad Eestisse vabalt siseneda inimesed:
- kes tulevad Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist;
- kellel ei ole haigusnähte;
- ning kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, kus on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta kuni 15.

Kui inimene saabub Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis ja seal on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta rohkem kui 15, rakendub liikumisvabaduse piirang. See tähendab, et inimene ei tohi lahkuda 14 päeva jooksul oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks. See piirang ei kehti Soomest töötamise, õppimise ja perekondliku mõjuva põhjuse puhul Eestisse sisenemisel. Viimase 14 päeva nakatumise statistika 100 000 elaniku kohta avaldab Välisministeerium iga nädala reedel, millest lähtutakse järgneva nädala piirangutes.

Piiriületuse info detailid on pidevas täpsustumises ning aktuaalset informatsiooni saab Politsei- ja Piirivalveameti ja Välisministeeriumi kodulehelt.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!