Sotsiaalministeerium: võtame riigikontrolli tähelepanekud teadmiseks ja arutame edasisi samme

 (65)
sotsiaalministeeriumis toimus korrakaitseseaduse ümarlaud
sotsiaalministeeriumis toimus korrakaitseseaduse ümarlaudFoto: Tanel Meos

Riigikontroll saatis sotsiaalministeeriumile märgukirja, kus tuuakse välja, et hasartmängumaksu laekumiste arvelt on viie projekti toetamisel seadust rikutud. Vastuseks selgitab ministeerium, et nende hinnangul sobivad projektid selle meetme alla. Nüüd otsitakse edasisi lahendusi.

"Võtame riigikontrolli tähelepanekud ja seisukohad teadmiseks ja arutame võimalikke edasisi samme nii ministeeriumi siseselt kui ka teiste asutustega. Riigi ülesanne on tagada igaühe turvalisus, heaolu ja võrdne kohtleme. Nõustume riigikontrolliga, et sotsiaalministeeriumil on mitte lihtsalt õigus, vaid ka kohustus neid valdkondi toetada – sotsiaalministeeriumi põhimääruse kohaselt kuulub ministeeriumi tegevusvaldkonda muu hulgas võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja sellealase tegevuse koordineerimine," ütles ministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik Delfile saadetud vastuses.

"Vabaühenduste toetamiseks korraldatakse taotlusvoorud, millest saavad osa võtta kõik huvilised. 2018. aastal kinnitas valdkondlikud prioriteedid ja tegi ka projektide rahastamisotsused Hasartmängumaksu Nõukogu, mis oli sõltumatu organ, kuhu enamuses kuulusid Riigikogu liikmed. Sotsiaalministeerium on teinud ettepanekud nende projektide rahastamiseks lähtudes kehtivast seadusest, ministeeriumile antud ülesannetest ja pikaajalisest praktikast. Ministeeriumi hinnangul paigutuvad kõnealused projektid seaduses loetletud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimeste ning hasartmängusõltuvusega inimeste temaatika alla," arutles ta. "See võib olla arutelu koht, kas osade projektide tegevustel on seos hasartmängumaksu seaduse valdkondadega kaudsem või mitte, samas leiame, et toetust ei ole saanud sellised projektid, mis üldse ei oleks seaduses paika pandud valdkondade ja ühiskondlike gruppidega seostatavad. Seega arvestame nende tähelepanekutega ja suhtleme kõigi asjatundjate, sh riigikontrolliga, et jõuda seaduse tõlgendamise osas paremale selgusele."

Seotud lood:

Riigikontroll analüüsis lähemalt järgmiste projektide rahastamist hasartmängumaksu laekumistest: "Seksuaal- ja soovähemuste teemaline teavitus- ja huvikaitsetegevus ning kogukonna toetamine"(toetuse taotleja MTÜ Eesti LGBT Ühing), "Võrdsed võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas"(toetuse taotleja SA Eesti Inimõiguste Keskus), "Soolise võrdõiguslikkuse kommunikatsiooni- ja kogukonnaprojekt "Oma ruum" (taotleja MTÜ Oma Tuba), "Naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes" (taotleja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) ning "ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“ (taotleja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)).

Riigikontroll leidis, et kuigi võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine on sotsiaalministeeriumi ülesanne, ei olnud ministeeriumi ettepanekul ja Hasartmängumaksu Nõukogu otsusel hasartmängumaksu laekumistest eespool nimetatud viiele projektile toetuste eraldamine kooskõlas hasartmängumaksu seadusega. "Kui seadus näeb ette raha kasutamisel sihtotstarbe, tuleb sellest ka lähtuda," toonitab peakontrolör. Riigikontrolli hinnangul oleks olnud viit mainitud projekti õige rahastada mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid ministeeriumi muust eelarverahast.