Sotsiaalministeerium vassib puudega inimestega sõlmitud leppe allkirjade asjus

 (60)
Puuetega inimeste meeleavaldus Tallinnas
Puuetega inimesed on töövõimereformi puudustele juhtinud tähelepanu juba mitmel meeleavalduselFoto: Heiki Rebane

Puudega inimeste esindusorganisatsioonid taunivad sotsiaalministeeriumi käitumist, millega püütakse varjutada tegelikkust.

Vaatamata sellele, et organisatsioonid esitasid oma seisukohad ministeeriumi algatatud koostöö leppe osas ja palusid neid ka protokollida, on ministeerium saatnud leppe koostamise kohta avalikkusele teate, milles jäetakse koostööpartnerite seisukohad esitamata - jättes nii tegutsedes tegelikkusest väära mulje.

Eilseks oli nimelt sotsiaalministeerium kavandanud pidulikult lõpuni viia oma välja käidud idee, allkirjastada hea tahte lepe erivajadustega inimeste ja teiste sotsiaalpartnerite vahel, samuti ka kõigi parlamendierakondade vahel. Eile õhtul saatis sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik välja pressiteate, milles teavitas, et lepe on alla kirjutatud ja selle koostamise protsess on hea näide kaasamise heast tavast. Teates pandi minister Helmen Küti suhu sõnad, et „koostöö on olnud tulemuslik, sest kõik osapooled on leppe koostamisse aktiivselt panustanud“.

Millegipärast ei antud teates teada aga ei seda, milles kokku lepiti ega sedagi, kes alla kirjutasid. Teatele lisatud fotost hakkavad silma peamiselt sotsiaalministeeriumi enda erinevate allorganisatsioonide esindajad, nagu Töötukassa juht ja Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juht, samuti ametiühingute esindaja. Puuduvad aga kõik suuremad puuetega inimeste esindusorganisatsioonid, sealhulgas puuetega inimeste koja esindaja.

Seotud lood:

Puudega inimeste esindusorganisatsioonid on hämmelduses sellisest tegelikkuse tõlgendusest.

Nimelt on nad teavitanud otseselt ministeeriumi, et nad ei kirjuta leppele alla, kuna see on sisutühi, ja palusid oma antud põhjendusi ka protokollida ja mitte võtta seda huvipuuduse avaldusena.

Avaldame organisatsioonide poolt ministeeriumi saadetud kirjad:

Austatud Liina Männiste

Täname kutse eest puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe allkirjastamisele.

Reedel, 14.11.2014 toimunud ELILi juhatuse koosolekul võeti vastu otsus lepet mitte allkirjastada.

Palume fikseerida ELILi seisukoht mitteallkirjastamise kohta allkirjade lehel.

Lepe ei vasta puuetega inimeste ootustele, murekohad töövõimereformi põhimõtete osas on käsitlemata, samuti pole võimalik aru saada dokumendi legitiimsusest. Leppe tekst deklaratiivne ja sisutühi. Leppest ei selgu tegevuskava ega tegevuskava eest vastutajad.

Tsitaat leppe I peatükist Leppe eesmärk: „Sotsiaalministeerium vastutab leppes kindlaks määratud tähtaegadest kinnipidamise jälgimise ja vajalike töögruppide tegevuse korraldamise eest.“ Kes vastutab sisulise tegevuse eest?

Lugupidamisega

Auli Lõoke, tegevjuht

Tere,

Annan teada, et Eesti Hooldajate Liit ei osale täna Teie poolt pakutud leppe allkirjastamisel, kuna meie arusaamise kohaselt ei ole niisuguses vormis leppe sõlmimisel juriidilist ega poliitilist kaalu.

Palun fikseerida allkirjastamise protseduuris meie seisukoht ja võtta teadmiseks, et leppe allkirjastamise üritusel mitteosalemine ei ole huvipuuduse avaldus. Vatsupidi, Eesti Hooldajate Liit kavatseb ka edaspidi seista hea sotsiaalpoliitika eest ja selle tekkele igati kaas aidata.

Esitame käesoleva märgukirja e-maili teel, kuna töögraafik ei võimalda tulla teadet isiklikult edastama.

Lugupidamisega,

Tiina Kangro

EHOL-i juhatuse liige

Lp. Liina Männiste,

Suur tänu kutse eest sotsiaalkaitse leppe allkirjastamisele.

Teatame, et Eesti Patsientide Esindusühing ei kirjuta leppele alla, sest lepe on juriidiliselt ebamäärane, sisuliselt vastuoluline ja tühi ning meie muresid käimasoleva töövõimereformi põhimõtete osas ei ole kuulda võetud.

Lugupidamisega,

Pille Ilves

Eesti Patsientide Esindusühing

Lugupeetud Liina Männiste

Täname kutse eest puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe allkirjastamisele.

Loe veel

Oleme seisukohal, et formuleering "Osapooled arvestavad leppes kokkulepitud eesmärkide ja väärtustega oma edasise tegevuse planeerimisel" ei ole õigusjõult, sisult ja siduvuselt samaväärne fraasiga "Allakirjutanud erakonnad loevad leppes kokkulepitud eesmärgid ja väärtused oma edaspidiste sõlmitavate koalitsioonilepingute lahutamatuks osaks."

Oleme selgitanud, et me ei allkirjata lepingut, kus puudub viide koalitsioonilepingule. Teie poolt pakutud sõnastuses ei ole lepe praktikas jõustatav ja selles, mida üks või teine pool loeb "arvestamiseks", on jäänud tõlgendusruum liiga laiaks. Kuna tõlgendamiseks puudub ka organ (seda ei saa tõlgendada nt ka kohus ja puudub muu pädev vaideorgan), siis on leping sisuliselt deklaratsioon, kus puuduvad meetmed selle täidetavuse tagamiseks.

Lepingut, mille täitmist pole võimalik kontrollida ega tagada ning kus puudub sanktsioon/tagajärg osapoolele, kes lepingut ei täida (sh selged kriteeriumid, millal loetakse leping mitte täidetuks), ei pea me vajalikuks ja võimalikuks allkirjastada hoolimata sellest, et kogu teemavaldkond on meile väga oluline.

Palume märkida selgelt, et MTÜ Pane oma meeled proovile POLE lepingut allkirjastanud.

Lugupidamisega

Sven Kõllamets

MTÜ Pane oma meeled proovile

juhatuse liige

Tere, pr.Liina Männiste,

Aitäh kutse eest.

Kahjuks ei ole MTÜl Händikäpp võimalik sellistel tingimuste sellist lepingut allkirjastada.

1. Saime kutse teisipäevasele sündmusele ja lepingu teksti reedese tööpäeva lõpus. Põhikirja kohaselt saame me e-hääletada ning otsuseid vastu võtta min 3 tööpäeva jooksul. Nii laiaulatuslik dokument vajab korralikku liikmete kaasamist. Kahjuks selleks Teie poolt antud tähtaeg
võimalust ei anna.

2. MTÜ Händikäpp juhatuse liikmed vajavad osalemiseks kohandatud transporti ja isiklikku abistajat. Seda on nii lühikese ajaga võimatu korraldada. Kohandatud bussi tuleb vähemalt 48t ette tellida, vahendite leidmine võtab samuti aega.

3. Lugesime läbi leppe teksti.Meie liikmetele jäi arusaamatuks selle eesmärk, samuti poolte vastutus. Kui see pole selge, pole meie hinnangul võimalik lepet allkirjastada.

Seega, MTÜ Händikäpp ei pea sellisel kujul võimalikuks lepet allkirjastada. Teeme ettepaneku keskenduda konkreetsete tegevuste kavandamisele, mis parandavad puudega inimeste iseseisvat elamist, õppimist, töötamist. Eelkõige toetavate teenuste ja toetuste kättesaadavuse parandamisele. Selles on MTÜ Händikäpp valmis jätkuvalt koostööd tegema.

Lugupidamisega,
--
Margit Rosental-Tustit
MTÜ/NGO Händikäpp
juhatuse liige/member of board

Lp. Liina Männiste,

Suur tänu kutse eest sotsiaalkaitse leppe allkirjastamisele.

Teatame ühepäevase hilinemisega, et Eesti Kurtide Liit ei kirjuta leppele alla, sest lepe ei vasta puuetega inimeste ootustele, murekohad ja ettepanekud töövõimereformi põhimõtete osas ei ole kuulda võetud. Samuti ei selgu leppest tegevuskava ega tegevuskava eest vastutajad.

Palun meie seisukoht võtta teadmiseks, et leppe allkirjastamise üritusel mitteosalemine ei ole huvipuuduse avaldus. Vastupidi, Eesti Kurtide liit kavatseb ka edaspidi seista hea sotsiaalpoliitika eest ja selle tekkele igati kaasa aidata.

Parimat ikka,

Tiit Papp

Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees