Smilersilt röövitakse kaubamärk?

 (28)
Smilersilt röövitakse kaubamärk?
Foto: Merilin Kukk

Aas­ta al­gu­ses loo­dud OÜ Kau­bamär­gi ABC esi­tas 16. märt­sil pa­ten­dia­me­ti­le taot­lu­sed re­gist­ree­ri­da fir­ma ni­me­le 13 kau­bamär­ki, mi­da Ees­tis ju­ba ka­su­ta­tak­se. Kau­bamär­gi ABC loo­dab en­da ni­me­le re­gist­ree­ri­da ka Smi­ler­si ja Va­pia­no.

Ni­me­kir­jas on Kiir­lae­nu­kes­kus, Lae­nu­hai, Loft, SMS­Mo­ney, Ra­ha­laen, Tic­ketp­ro, Trio­bet, TV6, Umm, Va­pia­no, Kroo­ni­kes­kus, Kan­nu Pu­bi ja Smi­lers. Puu­dub aga veel re­gist­ree­ri­ma­ta Kau­bamär­gi ABC oma ni­mi. Ühe taot­le­tud kau­bamär­gi on oma­nik ju­ba Ees­tis re­gist­ree­ri­nud, osa­le pa­kub kait­set Eu­roo­pa re­gist­ree­ring, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Pa­ra­ku ole­me nüüd sund­sei­sus ja pea­me oma ni­me re­gist­ree­ri­ma, sest min­gid selt­si­me­hed on mõel­nud väl­ja suu­repä­ra­se bis­ni­se, et teis­te kau­bamär­ki­de pealt tee­ni­da,” on Smi­ler­si laul­ja Hend­rik Sal-Sal­ler kau­bamär­gi kaa­per­da­mi­se kat­sest nör­di­nud.

Muu­si­ku sõnul teeb olu­kor­ra eba­meel­di­vaks just see, et ni­me pä­rast peab nüüd ilm­selt pal­ju vaid­le­ma, ener­giat ja ae­ga ku­lu­ta­ma ning võib-ol­la ka ko­hut käi­ma. „Mi­nu mee­lest ei ole see vä­ga ge­niaal­ne ärip­laan. See ei ole Ees­ti No­kia, võiks ik­ka mi­da­gi muud väl­ja mõel­da,” mär­kis Sal-Sal­ler.

Rak­ve­re kau­ban­dus­kes­ku­se Kroo­ni­kes­kus tu­run­dus­juht Raul Ar­ras hak­kas pa­ten­dia­me­ti­ga as­ju aja­ma möö­du­nud nä­da­lal, kui AAA Pa­ten­dibüroo tea­tas et­tevõtte­le ni­me kao­ta­mi­se ohust. „Siin võib pa­ha­taht­lik­kust ol­la küll. See pa­ni meid kii­re­mas kor­ras lii­gu­ta­ma,” mär­kis Ar­ras.

Te­ma sõnul va­jab kau­bamärk kait­set ja fir­ma as­tub sel­leks ka va­ja­li­kud sam­mud. Üht­la­si imes­tas mees, et et­tevõte ei ole ju­ba viis aas­tat te­gut­se­nud kau­ban­dus­kes­ku­se ni­me va­rem re­gist­ree­ri­da soo­vi­nud.

Kau­bamär­gi re­gist­ree­ri­mis­taot­lu­sest ei­le kuul­nud res­to­ra­ni Va­pia­no juht Tar­vo Jaan­soo ei pea se­da kui­gi olu­li­seks. „Meie te­gut­se­me frant­sii­si­le­pin­gu alu­sel, kau­bamär­ki re­gist­ree­rib ema­fir­ma ja mi­nu tea­da on Va­pia­no ko­gu Eu­roo­pas kaits­tud,” sõnas res­to­ra­ni­pi­da­ja ega osa­nud öel­da, kas ta ka­vat­seb taot­lu­se suh­tes mi­da­gi et­te võtta. „Meilt ei saa mi­da­gi ära võtta, kau­bamärk kuu­lub Va­pia­no­le.”

Ka SMS­Mo­ney juht Alek­sandr Kos­tin kuu­lis pa­ten­dia­me­ti­le saa­de­tud taot­lu­sest ei­le esi­mest kor­da. „Hu­vi­tav, mis ma­jan­dus­lan­gus ini­mes­te­ga teeb. Ha­ka­tak­se iga­su­gu­seid skee­me väl­ja mõtle­ma,” ra­pu­tas ta ülla­tu­nult pead. „Tee­me siis ka taot­lu­se, et ni­me Ees­ti tu­rul kau­bamär­gi­na re­gist­ree­ri­da,” ütles Kos­tin. „Kui neil see asi õnnes­tub, lä­he­me koh­tus­se. Eks seal ot­sus­ta­tak­se, kes on õige oma­nik.”

Kos­tin aval­das siis­ki loo­tust, et pa­ten­dia­met nen­de kau­bamär­ki võõra­le fir­ma­le ei an­na.

OÜ Kau­bamär­gi ABC oma­nik, umb­keel­ne Ni­ko­lai Ko­rol­jov Ees­ti Päe­va­le­he­le oma taot­lus­te mo­tii­ve aval­da­ma ei soos­tu­nud.

Kui Kau­bamär­gi ABC taot­le­tud kau­bamär­ki­de­le õigust ei saa, tä­hen­dab see et­tevõtte­le vaid ku­lu­sid ja mär­ki­de müügist loo­de­tud tu­lu jääb saa­ma­ta.

Pa­ten­dia­me­ti kau­bamär­gio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Reet Aas sel­gi­tas, et taot­lu­se esi­ta­mi­ne mak­sab ühe kau­bamär­gi koh­ta vä­he­malt 2200 kroo­ni. Kas re­gist­ree­ring ka saa­dak­se, sel­gub pä­rast eks­per­tii­si lä­bi­mist.

„Kui hu­vi­ta­tud isi­kud leia­vad, et taot­lust ei to­hiks ra­hul­da­da, võivad nad mei­le saa­ta tea­vet ja kir­ju, et näi­da­ta, et tei­sel et­tevõttel ei ole mär­gi­le õigust,” sõnas Aas.

Kau­bamär­gi­sea­du­se jär­gi ei re­gist­ree­ri­ta näi­teks kau­bamär­ke, mis on ju­ba Ees­tis re­gist­ree­ri­tu­na ka­su­tu­sel või sel­le­ga vä­ga sar­na­sed ning mis on re­gist­ree­ri­tud Eu­roo­pa Ühen­du­se kau­bamär­gi­na või mil­le taot­lus on esi­ta­tud pa­hausk­selt.

Pa­ten­dibüroo Las­vet pa­ten­di­vo­li­nik Vil­lu Pa­velts ütles, et kol­man­dad isi­kud, kes soo­vi­vad teis­te ka­su­ta­ta­vaid kau­bamär­ke re­gist­ree­ri­da, ei tea üldi­selt, et kau­bamär­giõigust võib Ees­tis saa­da mit­mel moel ja ala­ti ei pruu­gi re­gist­ree­rin­gut saa­da see, kes esi­tab taot­lu­se esi­me­se­na.

Sa­mal ajal on pa­hausk­se­te ini­mes­te tee­le jää­nud et­tevõte­tel oma õigu­si ja­lu­le sea­da mi­tu kor­da kal­lim ja ae­ganõud­vam kui re­gist­ree­ri­da kau­bamärk kii­res­ti ko­he ka­su­tu­se­levõtu al­gu­ses.

Refereeritud artikli originaaltekst Eesti Päevaleht Onlines