Rohkem kui 14 000 eestlast nõuavad samasoolistele paaridele abieluõigust

 (1940)
Toetusmeeleavaldus Kõigi Õigus Abielule.
Toetusmeeleavaldus Kõigi Õigus Abielule.Foto: Tiit Blaat

Petitsioon, mis nõuab "samast soost paare diskrimineeriva perekonnaseaduse muutmist", on teel riigikokku - hädavajalik miinimum tuhande hääle näol sai täis kiiresti.

Kella 22.16 seisuga on digiallkirja andnud algatusele 14 336 inimest.

Keskkonna rahvaalgatus.ee kaudu saadeti mööda veebiavarusi laiali Eestimaa Roheliste algatatud petitsioon, mis nõuab järgnevat:

"Austatud Riigikogu

Käesolevaga teevad Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud Riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele.

Allakirjutanud paluvad Riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

Eesti Põhiseaduse § 12. sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Ühtlasi kutsume kõiki Eesti erakondi avalikult meie seisukohaga ühinema ja petitsiooni toetama. Praegu ei ole ei aeg ega koht poliittehnoloogilisteks mängudeks, vaid selgeks ja ühetimõistetavaks sõnumiks, et Eesti on tolerantne, solidaarne ning inimeste valikuvabadusi austav riik.

Seotud lood:

SELGITUSKIRI:

1) Riigikohus on märkinud kohtuasjas 3-4-1-12-07, et „meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda siis, kui selleks ei leidu mõistliku põhjust. Kui on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus, on ebavõrdne kohtlemine seadusloomes põhjendatud.” Leiame, et samast soost paaride ebavõrdsel kohtlemisel ei leidu mõistlikku põhjust. Meie hinnangul ei saa ebavõrdse kohtlemise mõistlikuks põhjenduseks lugeda sageli esitatud asjaolu, et samast soost paarid ei saa koos bioloogilisi lapsi. Seda seetõttu, kuna perekonnaseadus ei piira erinevast soost paaride õigust abielluda juhul, kui paar ei ole võimeline või ei soovi saada bioloogilisi lapsi. Ühtlasi kasvab ka samast soost peredes lapsi, kelle vanemad vajavad sama õiguslikku kaitset nagu erinevast soost lapsevanemad.

2) Riigikohus on selgitanud kohtuasjas number 3-3-1-19-17, et samast soost paaridele laieneb põhiseaduses sätestatud perekonnaelu kaitse ja diskrimineerimise keeld: „Perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest. Sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. [...] Ka samast soost elukaaslastel on õigus riigi kaitsele (PS §13) ning mistahes õiguste piirang ei tohi minna vastuollu diskrimineerimise keeluga (PS §12 lg 1) ja peab olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik (PS § 11).” Leiame, et tänane perekonnaseadus ei taga piisavalt samast soost elukaaslaste õigust riigi kaitsele, läheb vastuollu diskrimineerimise keeluga ning ei ole demokraatlikus ühiskonnas vajalik.

3) Eestis kehtib usu- ja veendumusvabadus, seega peab jääma usuorganisatsioonide endi otsustada, milliseid abielu vorme nad tunnustavad.

4) Riigid, kus samast soost inimeste abielu on seadustatud: Ameerika Ühendriigid* (2015), Argentina (2010), Austria (2017), Austraalia (2017), Belgia (2003), Brasiilia (2013), Colombia (2016), Costa Rica (2020), Ecuador (2019), Hispaania (2005), Holland (2001), Iirimaa (2015), Island (2010), Kanada (2005), Luksemburg (2015), Lõuna-Aafrika Vabariik (2006), Malta (2017), Mehhiko, Norra (2009), Prantsusmaa (2013), Portugal (2010), Rootsi (2009), Saksamaa (2017), Soome (2017), Suurbritannia, Taani (2012), Taiwan (2019), Uruguay (2013) ja Uus-Meremaa (2013)."