Riigikohus hakkab arutama, kas vangide suitsetamise keeld on põhiseaduspärane

 (73)
Viru vangla
Suitsetamise koht Viru vanglasFoto: Andres Putting

Kaebus jõudis riigikohtuni Viru vanglas viibiva vangi tõttu.

Eesti vanglates hakkas kehtima suitsetamise keeld 1. oktoobrist. Keelu kehtestas justiitsminister Urmas Reinsalu eelmise aasta oktoobris.

Ministri määrust on kritiseerinud õiguskantsler Ülle Madise. Ta selgitas Reinsalule eelmisel kevadel saadetud arvamuses, et vangistuse täideviimise eesmärk on kinnipeetava suunamine õiguskuulekale käitumisele ja õiguskorra kaitsmine.

„Suitsetamise absoluutne keelamine vangla territooriumil ei teeni paraku ei õiguskorra kaitse ega uute kuritegude toimepanemise vältimise eesmärki. Suitsetamine ei ole teaduskirjanduses avaldatu põhjal järeldades kuritegeliku käitumise riskifaktor ega mõjuta tulevast õiguskuulekat käitumist,“ märkis Madise.

Seetõttu leidis õiguskantsler, et suitsetamise täielik keelamine võib olla vastuolus vangistusseadusega.

Kahe aasta eest, kui sotsiaalministeerium alustas tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega taheti samuti vanglates suitsetamine keelata, leidis Madise, et see võib olla vastuolus ka põhiseadusega.

Suitsetamiskeelu põhiseaduspärasuse küsimus jõudis riigikohtuni Viru vanglas karistust kandva vangi tõttu. Nimelt kaebas vang vangla territooriumil suitsetamist keelava käskkirja 3. oktoobril Tartu halduskohusse.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile esitas suitsetamise keelu küsimuse Tartu halduskohus 18. oktoobril. Millal riigikohus seda täpsemalt arutama hakkab, pole veel teada.

Täpsustus! Uudise algses tekstis oli viga. Vang ei kaevanud Tartu halduskohtusse mitte justiitsministri määrust, vaid Viru vangla territooriumil suitsetamist keelava käskkirja.