Riigiasutused kärpisid mullu 3000 ametikohta

 (12)
arvuti
Foto: Ilmar Saabas

Riigiasutuste ametikohtade arv vähenes mullu võrreldes 2007. aastaga 3000 võrra, kusjuures enim on koosseisu optimeeritud rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi valitsemisalas ning välisministeeriumis.

Riigiasutuste keskmised palgad suurenesid 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga kõige enam inspektsioonides 26 protsenti ning kõige vähem maavalitsustes 8 protsenti. Erasektoris oli möödunud aastal keskmise palga kasv 17 protsenti ning avalikus sektoris 18 protsenti, näitas rahandusministeeriumi avaliku sektori koosseisude ja palkade analüüs.

Avaliku sektori keskmine palk on ka viimastel aastatel püsinud riigi keskmise tasemel ning ministeeriumid on asunud ümber vaatama koosseise ja vähendama ametikohtade arvu.

Vastvalminud analüüsi kohaselt on viimase kolme aasta vältel vähenenud avaliku sektori töötajate osakaal kogu tööhõivest. Avalikus sektoris hõivatute osakaal oli Eestis 2008. aastal suhteliselt väike, jäädes alla 20 protsendi koguhõivest. Euroopa Liidus on sama näitaja 23,5 protsenti.

2008. aastal suurenes palgakulu nii era- kui avalikus sektoris. Erasektoris kasvas palgakulu võrreldes 2007. aastaga 14 protsenti ning avalikus sektoris 12,5 protsenti. Avaliku sektori keskmine palk on aastate jooksul püsinud riigi keskmisel tasemel, 2008. aastal oli see 4 protsenti kõrgem riigi keskmisest.

"Tänaseks on toimunud palkade korrektsioon riigiasutustes. Planeeritavad personalikulud 2009. aasta osas on juba tänaseks tehtud otsuste kohaselt 6 protsenti väiksemad kui 2008. aastal. Samuti langetas valitsus otsuse, et ministeeriumidel tuleb palgafonde kärpida aastaeelarvest veel 4 protsenti," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Tiina Tamm.

"Kindlasti ei ole palga vähendamine kulude kokkuhoiul esmane vahend. Eesmärgiks peaks olema efektiivsuse saavutamine läbi tööprotsesside ümberkorraldamise. Seejuures ei pruugi langeda keskmiste palkade tase, küll aga palgakulude kogusumma."

Keskmine palk tõusis möödunud aastal peamiselt nendes asutustes, kus 2007. aasta ja varasemate aastate palgatasemed olid madalamad (nt keskkonnainspektsioon ja tööinspektsioon, muuseumid jt). Valitsusliidu leppes esile toodud sisejulgeoleku aspektist oluliste ametnike gruppide nagu piirivalveametnikud, politseiametnikud, päästeametnikud, vanglaametnikud ning tolliametnikud keskmised palgad on 2008. aastal suurenenud.

Ametikohtade arvu ja funktsioonide täitmise optimaalsust on plaanis edaspidi hakata senisest põhjalikumalt hindama riigieelarve koostamise protsessis. Selleks on uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu kohaselt vajalik määrata kindlaks ametnike ametikohtade ja töötajate töökohtade arv ametiasutuste kaupa üheks eelarveaastaks. See kohustab iga ministeeriumi ja asutust analüüsima valitsemisalade koosseisude arvu ja struktuuri juba riigieelarve koostamise protsessi käigus.

Samuti on riigiülese palgakorralduse arendusena kavas luua sarnaste tööde ja nende eest makstava palga võrreldavus nii avaliku sektori siseselt kui ka erasektoriga. Lisaks plaanib rahandusministeerium ühtlustada palga osakaalu kogu motivatsioonipaketis. Uue avaliku teenistuse seaduse raames koostatavate määrustega plaanitakse tõsta põhipalga osa kogupalgas ning vähendada nii erinevate lisatasude arvu kui osakaalu.