Rein Lang tahab saada advokaadiks. Kas ta vastab ka nõuetele?

 (49)
Rein Lang tahab saada advokaadiks. Kas ta vastab ka nõuetele?
Foto: Andres Putting

Eesti Advokatuuri juhatus koguneb täna kella kahest oma korralisele istungile, kus muuhulgas arutatakse Rein Langi avaldust lubada ta advokaadieksamile.

Et aga Lang advokaadiks saaks, tuleb tal esitada kirjalik avaldus ja sooritada advokaadieksam, vahendab Eesti Advokatuur oma kodulehel vastavaid nõudeid.

Advokaadile esitatavad nõuded

Advokatuuri liikmeks võib võtta isiku, kes:

on teovõimeline
on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või kelle elukoht on Eestis
on aus ja kõlbeline ning advokaaditööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega
vastab kohtunikule esitatavatele nõuetele:
on omandanud vähemalt magistrikraadi õigusteaduses või kellel on samaväärsete õpingute läbimise kohta välismaal saadud tunnustatud kõrgharidustunnistus
oskab eesti keelt kõrgtasemel
kõrgete kõlbeliste omadustega
kohtunikutööks vajalike võimete ja isikuomadustega
Advokatuuri astuja isikuomaduste hindamisel arvestab komisjon essee, vestluse ja isiku kohta käivate andmete alusel isiku üldist arengutaset, tema kõlbelisi omadusi, kõne-, väitlus-, argumenteerimis-, ja suhtlemisoskust, oskust mõtteid nii suuliselt kui kirjalikult loogiliselt ja arusaadavalt väljendada, riigikeele ja võõrkeele valdamist.

Seotud lood:

Advokatuuri astuja isiksuseomaduste sobivust hinnatakse eksami ja selle käigus toimuva vestluse alusel. Isiksuseomaduste sobivust hinnates võib kutsesobivuskomisjon arvestada ka muid advokaadi ülesannete täitmiseks olulisi andmeid advokatuuri astuja isiku kohta, muu hulgas võib kutsesobivuskomisjon teha järelepärimisi ning küsida patrooni arvamust.

Isikuomadused tunnistatakse advokaaditegevuseks sobivaiks, kui vähemalt pooled istungil osalenud komisjoni liikmetest on hinnanud need sobivaiks.

Advokatuuri vastuvõtmisest keeldumise alused

Advokatuuri liikmeks ei võeta isikut, kes:

ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele
on advokatuurist välja heidetud või notariametist tagandatud
on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest
on avalikus teenistuses, töötab töö- või teenistuslepingu alusel
on pankrotivõlgnik
tegutseb kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või sõltumatuse põhimõttega

on kohtuotsusega ilma jäetud õigusest olla advokaat, kohtunik, prokurör, notar või ettevõtja

Lang on on lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli 1975 ja Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna cum laude 1980. Rein Lang on töötanud välisministrina, justiitsministrina, siseministri kohusetäitjana ja kultuuriministrina. Nõukogude ajal töötas ta samuti mitmete kultuuriasutuste juhtkonnas. 1992. aastal asutas ta meediaettevõtte Trio LSL, millele kuulub muuhulgas Eesti üks peamisi eraraadiojaamu Kuku Raadio.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid.

Seisuga 14.01.2015. a on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 934:

598 vandeadvokaati
109 vandeadvokaadi vanemabi
215 vandeadvokaadi abi
12 assotsieerunud liiget
198 liikmel on kutsetegevus peatatud