PRAKTILINE INFO eriolukorraga seotud seadusemuudatused

 (3)
mõõtja
mõõtjaFoto: Andres Putting

Muudatused tagavad, et olulised teenused ei jääks kriisi ajal osutamata.

Koolid võivad numbrilistest hinnetest loobuda

Põhikooli-ja gümnaasiumiseadust muudetakse, et eriolukorra perioodil toimunud õppimist saaks hinnata sõnaliselt ega peaks viiepalliskaalasse ümber teisendama. Samuti hakkab seadus lubama eksamite korraldamise aja muutmist.

Tervisetõendit pole ajutiselt vaja esitada

Tervisetõend: eriolukorra ajal võib töötada teatud tegevusaladel ilma tervisetõendita. Samuti saavad edasi töötada ka need inimesed, kelle tervisetõendi kehtivusaeg eriolukorra ajal läbi saab. See puudutab toidu käitlejad, õpetajaid, lasteasutuse töötajaid, sotsiaalhoolekandetöötajaid ja teisi, kes tavaoludes peavad läbima regulaarset tervisekontrolli. Ka autojuhiloa asendamiseks või vahetamiseks ei pea eriolukorra ajal esitama tervisetõendit.

Ohvriabisse saab tööle ilma erialase ettevalmistuseta

Ohvriabi seadusega luuakse võimalus kaasata erakorralise olukorra ajal näiteks vabatahtlikke ja värvata tööle inimesi, kellel pole erialast ettevalmistust. Samuti laiendatakse ohvriabi seaduses inimeste ringi, kellele erakorralise olukorra ajal võib nõustamisteenust pakkuda.

Ravimite müüki tohib piirata

Ravimid: ravimiseaduse muudatusega antakse ravimiametile õigus ajutiselt piirata ravimite väljastamist ning lubada erandeid ravimite käitlemise, ravimite kliiniliste uuringute ja ravimi teabe esitamise nõuete osas. Näiteks võimaldab see COVID-19 testide kiirendatud kasutuselevõtmist.

Seotud lood:

Välismaalasi tohib ohust teavitada

Elektroonilise side seaduse muutmisega muudetakse mobiiltelefoni vahendusel ohuteavituste regulatsiooni, mis lubab tulevikus edastada ohuteavitusi ka rändlusteenuse kasutajatele ehk Eestis viibivatele Euroopa Liidu kodanikele ja välismaalastele.

Pankrotid tuleb edasi lükata

Pankrotiseaduse muutmisega peatatakse eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu pikkuse perioodi jooksul kaob ettevõtete jaoks pankrotiavalduste esitamise kohustus. Samuti kehtestatakse võlausaldajatele pankrotiavalduse esitamise keeld. Eesmärk on hoida ära massiline pankrotiavalduste esitamine.

Kinnistes asutustes aeg peatub

Kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja kulgemine peatub ajavahemikul, mis algab koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamisel ja lõpeb kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest. Muudatus puudutab neid psüühiliselt haigeid hoolekandeasutusse paigutatud inimesi, kelle kinnisesse asutusse paigutamise tähtpäev saabub eriolukorra ajal või kahe kuu jooksul pärast eriolukorra lõppemist.

Vanemahüvitise saab rutem kätte

Järjestikuste laste sündimise puhul saab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe välja maksta niipea, kui laps on sündinud ja emale on tema eest määratud vanemahüvitis, kuna eriolukorra ajal võib pere majanduslik olukord olla keeruline.

Veekasutuse keskkonnanõuded leevenevad

Keskkonnaametil on eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast selle lõppemistõigus muuta vee erikasutusega seotud keskkonnalubade nõudeid ilma kõiki menetlusnõudeid järgimata.

Vee-ettevõtete kõrval võib sarnane vajadus tekkida ka muudel keskkonnaloa või kompleksloa omajatel. Maavara kaevandajatel ja tööstusettevõtetel on reovee puhastamise ja seire kohustus, kuid reovee puhastamiseks vajalike kemikaalide tarneraskuste tekkimise korral ja veeproove analüüsivate laborite sulgemise tõttu ei pruugi nende kohustuste täitmine olla võimalik.

Aeguvaid maamõõdulitsentse pikendatakse

Ilma seadust muutmata oleks pärast 1. juulit tekkinud olukord, kus nõudlus teenuse järele on oluliselt suurem kui teenuse pakkujate arv. Nii võib sattuda ohtu riikliku tähtsusega projektide edasiarendamine ning märgatavalt oleks tõusnud ka maamõõduteenuse hind. Seetõttu otsustas valitsus anda maamõõtjatele lisaaega käimasolevate tööde lõpetamiseks ning kutse ja litsentsi taotlemiseks.