Politsei tuvastas Yana Toomi ametisse nimetamisel väärteo

 (75)
Politsei tuvastas Yana Toomi ametisse nimetamisel väärteo
---

Põhja prefektuur tuvastas Tallinna linnavolikogu liikmel Margarita Tšernogoroval väärteosüü, kuna ta osales oma tütre Yana Toomi määramisel Tallinna abilinnapeaks.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Kaarel Kuuse sõnul koostas prefektuur Tšernogorovale väärteoprotokolli 25. augustil, teatas BNS.

"Margarita Tšernogorovale pannakse süüks korruptsioonivastases seaduses sätestatud väärteo toimepanemist, kuid menetluse lõpliku lahendit pole veel teada, sest menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada protokollile vastulause 15 päeva jooksul," ütles Kuusk.

Tema sõnul tegi politsei väärteomenetluses kindlaks, et Tšernogorova osales Tallinna linnavolikogu liikmena linnavalitsuse liikme kinnitamise eelnõu hääletamisel, kus esines huvide konflikt. "Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ei tohi aga volikogu liige osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastasele seadusele," selgitas Kuusk.

Töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumise eest on rikkumise tuvastamise korral õigus karistada trahviga kuni 300 trahviühiku ulatuses.

Yana Toomi ametisse nimetamise seaduslikkuse seadis kahtluse alla Harju maavanem Ülle Rajasalu, kes pöördus ka politsei poole.

Yana Toomi abilinnapeaks saamisel on maavanema hinnangul rikutud seadust, sest tema linnavalitsuse liikmeks kinnitamisel ning talle ametipalga määramisel osales aktiivselt ka linnavolinik Margarita Tšernogorova, Yana Toomi ema. Tallinna linnavolikogu hääletusprotokollist nähtuvalt ei taandanud Keskerakonna fraktsiooni liige Margarita Tšernogorova end Yana Toomi ametisse määramise otsustamisest, vaid hääletas volikogus vastava otsuse vastuvõtmise poolt.

Seotud lood:

"Leian, et õigusriigis on korruptiivne käitumine lubamatu. Huvidekonflikti tekkimine Yana Toomi abilinnapeaks kinnitamisel on fakt isegi juhul, kui tema ema häälel polnud otsustavat kaalu. Olenemata sellest, kui tugev juht või spetsialist Yana Toom on, jätab niisugune tegutsemine ja seaduserikkumine Yana Toomi abilinnapeaks kinnitamisele pleki," lausus Reformierakonda kuuluv Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Seetõttu otsustas maavanem teha ka politseile esildise Maragarita Tšernogorova võimaliku õiguserikkumise kontrolliks ja vajadusel tema suhtes meetmete rakendamiseks.