Pärnu Septembrit ei näe

 (10)
Toomas Kivimägi
Päevaleht/Pressifoto

Kohus tühistas Pärnu linnavalitsuse väljastatud ehitusloa ASile YIT Ehitus apartmenthotelli September ehitamiseks Ranna puiestee 9 krundile, sest see on vastuolus detailplaneeringuga nii ehitise kasutusotstarbe kui lubatud maksimaalse korruste arvu osas.

Vastuolu tuleneb sellest, et kuna ehitusluba näeb Ranna pst 9 krundile ette apartementhotelli ehitamise, mille korruste arv ületab detailplaneeringuga ette nähtud korruste maksimaalset arvu — kolm korrust. Planeeringu järgi on krundile ette nähtud ehitada spordi- ja vaba aja veetmise keskus, teatas Pärnu linnavalitsus.

Kohus leiab, et ehitusseaduse § 24 lg 1 p 1 kohaselt tuleb ehitusloa väljastamisest sõltumata projekteerimistingimustest keelduda juhul, kui ehitusprojekt ei vasta kehtestatud detailplaneeringule.

Kohtu arvates on ehitusloa andmise poolt kõnelevat avalikku huvi hinnatud ebaõigesti. Arvestamata on jäetud asjaolu, et ärimaa sihtotstarve Ranna pst 9 krundile on ette nähtud just selleks, et tagada selle maa osas kuurortpiirkonnale iseloomulik avalik kasutus.

Kui apartementhotelli numbreid kasutatakse praktikas samamoodi kui korterelamu kortereid, on nii korterelamu kui ka apartementhotelli rajamine krundile vastuolus maa-ala avaliku kasutuse tagamise eesmärgiga. Isegi juhul kui apartementhotelli ehitamine on formaalselt ärimaa sihtotstarbega kooskõlas, on tegemist kaalutlusveaga.

Tallinna ringkonnakohus otsustas 11. aprillil 2008.a jätta rahuldamata Pärnu Linnavalitsuse ja AS YIT Ehitus apellatsioonkaebused ja Tallinna Halduskohtu 31. mai 2007 otsuse haldusasjas nr 3-07-775 muutmata. Pärnu Linnavalitsus ja AS YIT Ehitus ei pidanud nimetatud ringkonnakohtu otsust õigeks ja esitasid kohtuotsusele kassatsioonkaebused. Riigikohus otsustas 16. juunil 2008 mitte menetleda Pärnu Linnavalitsuse ja AS YIT Ehitus poolt esitatud kassatsioonkaebuseid.