Minister Ivari Padar kardab keerulisi otsuseid

 (29)
Minister Ivari Padar kardab keerulisi otsuseid
Foto: Andres Putting

Tei­sip­äe­val ko­gu­neb va­lit­sus­ka­bi­net lõpuks aru­ta­ma ra­han­dus­mi­nis­ter Iva­ri Pa­da­ri poolt kaua lu­ba­tud la­hen­dus­te pa­ket­ti, mis peaks rii­gil ai­ta­ma üle saa­da te­ren­da­vast hiig­la­suu­rest ee­lar­ve­de­fit­sii­dist. Kuid va­lit­sus­lii­du ka­he suu­re­ma part­ne­ri, Re­for­miera­kon­na ja IRL-i liik­me­te seas le­vib um­busk.

Ar­va­tak­se, et sot­sid tu­le­vad pi­gem väl­ja oma maail­ma­vaa­test kan­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga, mis on mõel­dud Pa­da­ri eu­ro­va­li­mis­te kam­paa­niaks, kui part­ne­ri­te­le akt­sep­tee­ri­ta­va­te la­hen­dus­te­ga. Sot­sid näe­vad vaik­se­tes rünna­ku­tes aga va­lit­sus­kaas­las­te ka­de­dust nii hea eu­ro­va­li­mis­te esi­numb­ri pä­rast ja ta­het Pa­da­ri ai­nuvõima­lik­ke et­te­pa­ne­kuid oma­ka­supüüdli­kult ma­ha te­ha, kirjutab Eesti Päevaleht.

Nii IRL kui ka Re­for­mie­ra­kond kin­ni­ta­vad, et ne­mad hoid­vat kind­lalt prae­gust koa­lit­sioo­ni, kuid sot­sid üri­ta­vat nen­de ar­va­tes te­ha hoo­pis oma maail­ma­vaa­te­le vas­ta­vat kam­paa­niat. Nad ei usu, et Pa­dar il­mub va­lit­sus­ka­bi­net­ti konk­reet­se­te kär­peet­te­pa­ne­ku­te­ga. Üks ora­va­par­tei­la­ne oli nõus „ker­gelt ras­va­se pi­ru­ka ära söö­ma", kui ta se­da teeb.

Nii ar­va­vad ora­vad näi­teks, et Pa­dar tu­leb jäl­le la­ge­da­le oma va­na­de mõte­te­ga: keh­tes­ta­da au­to­maks, mis ei an­naks min­git tu­lu en­ne poolt aas­tat, tõsta käi­be- ja tu­lu­mak­su. Ka akt­sii­sitõst­mi­se võib Pa­dar väl­ja pak­ku­da, kuid Re­for­mie­ra­kon­na ar­va­tes po­leks see hea mõte, sest iga hin­natõus võib mõju­ta­da inf­lat­sioo­ni.

Sel­li­ne pers­pek­tiiv te­ki­tab suur­tes ven­da­des se­da enam tus­ka, et Pa­da­rilt on oo­da­tud et­te­pa­ne­kuid ju­ba mi­tu nä­da­lat. Ta lu­bas esi­ta­da et­te­pa­ne­kud ka­bi­ne­ti­le ju­ba paa­ri nä­da­la eest, kuid ei tei­nud se­da siis. Ar­va­tak­se, et säi­li­ta­maks eu­ro­par­la­men­ti pää­se­mi­se võima­lust ta­hab ra­han­dus­mi­nis­ter kee­ru­lis­test ot­sus­test ee­ma­le hoi­da.

Seepä­rast rää­gi­tak­se ai­na enam ju­tua­ja­mis­test, kus on tõus­nud küsi­mus, kas ra­han­dus­mi­nist­ril on so­bi­lik sel­les­se ame­tis­se eda­si jää­da, ja ise­gi mai­ni­tud sot­si­de näi­teks Rah­va­lii­du või ro­he­lis­te vas­tu väl­ja­va­he­ta­mi­se võima­lust. Ühtae­gu kin­ni­ta­tak­se ko­he, et va­lit­susk­riis on vii­ma­ne asi, mi­da Ees­ti prae­gu va­jab.

Sot­sid oma­kor­da pea­vad Iva­ri Pa­da­ri süüdis­ta­mist part­ne­ri­te poolt täies­ti alu­se­tuks. Nad näe­vad sel­lis­te käi­ku­de ta­ga Re­for­mie­ra­kon­na ja IRL-i soo­vi te­ha Pa­da­rist ai­nui­si­ku­list hal­ba­de ot­sus­te eest vas­tu­ta­jat. Ku­na iga­su­gu­sed kär­ped tä­hen­da­vad põhimõtte­li­selt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu muut­mist, siis saa­vad se­da ot­sus­ta­da ik­ka era­kon­nad koos, mit­te üks mi­nis­ter üksin­da.

Se­ni­sed kär­ped on nii ka saa­vu­ta­tud, kuid nüüd on sot­si­de ar­va­tes nä­ha, kui­das suu­red koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid ta­ha­vad, et ra­han­dus­mi­nis­ter teeks need ot­su­sed üksinda. „Kui prae­gu ja­ga­taks hoo­pis ee­lar­ve ülejää­ki, kas siis las­taks ka ra­han­dus­mi­nist­ril üksi sel­le ku­lu­ta­mi­se eest ot­sus­ta­da?" küsis üks sots re­too­ri­li­selt. Nen­de mee­lest ei saa mak­su­de tõst­mi­se aru­ta­mist pi­da­da min­giks kam­paa­niaks.


Refereeritud artikli originaaltekst Eesti Päevaleht Onlines