Ministeerium võib põhjus­ta­da Ees­ti­le suu­ri kao­tu­si

 (14)
Rahandusministeerium
Foto: Ilmar Saabas

Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni re­gio­naal­po­lii­ti­ka pea­di­rek­to­ri ­Dirk Ah­ne­ri ­ki­rjas hu­vi­ta­vat st­ruk­tuu­ri­re­for­mi ka­van­da­va­le ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri­le tun­tak­se süga­vat mu­ret mi­nis­tee­riu­mi võime üle ta­ga­da tu­le­vi­kus eu­ro­lii­du abi­ra­ha pa­rim ka­su­ta­mi­ne.

Tea Var­ra­ku­le sep­temb­ri lõpus lä­he­ta­tud kir­jas too­ni­tab ko­mis­jo­ni amet­nik, et prae­gu­ses ma­jan­dus­si­tuat­sioo­nis on eu­ro­ra­ha efek­tiiv­ne ka­su­ta­mi­ne olu­li­sem, kui ku­na­gi va­rem, kirjutab Eesti Päevaleht.

“Ko­gu Eu­roo­pat haa­ra­va ma­jan­du­se ja­he­ne­mi­se olu­kor­ras on olu­li­ne, et Ees­ti käi­tuks eu­ro­ra­ha ka­su­ta­mi­sel st­ra­tee­gi­li­selt ja ho­lis­ti­li­selt,” sei­sab kir­jas.

“Ko­mis­jo­nil on prae­gu vä­ga tõsi­ne mu­re st­ruk­tuu­ri­fon­di­de ka­su­ta­mi­se ad­mi­nist­ra­tiiv­se võime­ku­se aren­gu pä­rast. Ma näen lä­he­mas tu­le­vi­kus tõsist oh­tu, et koos pii­sa­va­te res­surs­si­de puu­du­se­ga võib ra­han­dus­mi­nis­tee­rium kao­ta­da mär­ki­misväär­se kva­li­ta­tiiv­se võime­ku­se ning ko­ge­mu­se, mis on ko­gu­ne­nud vii­mas­tel aas­ta­tel,” vii­tab Ah­ner lä­binäh­ta­valt mi­nis­tee­riu­mi struk­tuu­ri­re­for­mi­le. “See risk võib Ees­ti­le tu­le­vi­kus kaa­sa tuua üli­suu­ri kao­tu­si,” hoia­tab amet­nik sel­lelt pin­nalt.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Tea Var­rak aga kin­ni­tas, et re­gio­naal­po­lii­ti­ka pea­di­rek­to­raa­di amet­ni­kud on ol­nud kaa­sa­tud st­ruk­tuu­ri­muu­tu­ses­se ala­tes ajast, kui se­da ka­van­da­ma ha­ka­ti.

“Sel­lest het­kest on esin­da­ja­ga ol­nud koh­tu­mi­sed, kus on se­le­ta­tud, mis toi­mu­ma hak­kab. [Sa­ma pea­di­rek­to­raa­di Ees­ti eest vas­tu­tav amet­nik Alain Rog­ge­ri] po­le pan­nud st­ruk­tuu­ri pu­hul kaht­lu­se al­la se­da, et me ei suu­daks EL-i va­hen­di­te­ga hak­ka­ma saa­da. Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium on pal­jud te­ge­vu­sed de­le­gee­ri­nud teis­te­le mi­nis­tee­riu­mi­de­le ja põhirõhk on teis­tel,” rää­kis Var­rak.

Te­ma sõnul seis­neb Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni mu­re hoo­pis muus. “Nad on mu­res, et ei koon­da­taks ini­me­si Eu­roo­pa ra­ha­ga te­ge­le­va­telt ameti­koh­ta­delt. Me ole­me nei­le kin­ni­ta­nud, et seal koon­da­mi­si ei ol­nud,” tea­tas Var­rak.

Refereeritud artikli originaaltekst Eesti Päevaleht Onlines