Mihhail Kõlvart: sisekontroll Porto Franco tehingus probleeme ei näe. Tehingu hinnaalandus tuli linna kasu tõusmisest

 (66)
Linnasekretär selgitab olukorda
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Priit Simson

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et sisekontroll ei ole tuvastanud keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi ega kellegi teise sekkumist Porto Franco maatükiga seotud protsessi.

Eesti Päevaleht kirjutas, kuidas Tallinn küsis kuriteokahtlustuse tõttu vahi all viibivalt ärimehelt Hillar Tederilt Porto Francole vajaliku maatüki kasutamise eest algul mitu korda kõrgemat hinda. Teder sai lõpuks tehingu üle poole miljoni euro võrra soodsamalt.

Nädala jooksul on linna sisekontroll Kõlvarti sõnul asjaolusid selgitanud ja tuvastanud, et mingit kriminaalset sekkumist selles tehingus ei olnud.

Teelõik, milles korruptsioonikahtluses räägitakse, on linna maal. "Seda me soovimegi kasutada avalike huvide täitmiseks. Selline tingimus oli ka seatud, et servituut on antud tee ehitamiseks lisatingimustega, et autod lähevad maa alla. Nagu aru saate, on maa alla ehitamine suur lisainvesteering. Samuti on lisainvesteering maa peale ehitatav promenaad. Loomulikult mõlemad tingimused olid seatud just avaliku huvi rahuldamiseks, mis on ka linna huvi," ütles Kõlvart.

Arendaja sai Kõlvarti sõnul kohustuse investeerida ja maksta selle kõige eest. Kõlvart rõhutas, et selliseid asju hinnates ei saa lähtuda turutingimustest. "Arutati, missugust metoodikat tuleb rakendada, et hinda välja selgitada," selgitas Kõlvart.

Seotud lood:

Metoodikas, millega oleks määratud teelõigu hinnaks ligi 800 000 eurot, käsitleti teelõiku kui ärimaad, kuhu arendaja saaks ärihooneid ehitada. 300 000-eurone hind tähendas, et teelõiku tuleb transpordimaana käsitleda, mida ka tehakse.

Kuidas kujunes hind? Kõlvart selgitab, et kõrval oli samalaadne arendus, kus oli maa sama hinnaga. Sellele arendajale oli samamoodi antud maa tee ehitamiseks. Tolle servituut oli seatud kinnisvarabüroo eksperdi valemi alusel, mistõttu Porto Franco tehingu jaoks polnud vaja eraldi ekspertiisi tellida.

Linnasekretär ei näe samuti probleeme

Tallinna linnasekretär Priit Lello selgitas Delfile, et servituudikorraldus on kooskõlas linna varasemate korraldustega, mis puudutavad kõnealuse piirkonna arendamist ja kokkuleppeid arendajaga.

"Korralduse eelnõu koostas linnavaraamet koostöös teiste linnaasutustega. Korralduse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, võlaõigusseadus, asjaõigusseadus ja haldusmenetluse seadus," lausus Lello.

Kui tavapärane on aga parkimiskohtade arvu suurendamine 138-st 242-ni? Lello selgitas, et parkimiskohtade arvu suurendati, et anda need tulevikus ööpäevaringsesse avalikku kasutusse, mitte eraomaniku enda kasutusse. "Detailplaneeringus kavandatud parkimiskohtade arvu ei ole ületatud," kinnitas Lello.

Kas linn oleks pidanud tegema kogu selles protseduuris midagi teisiti, seda pole Lello sõnul põhjust arvata enne sisekontrolli või politsei uurimise lõpetamist. Sisekontroll vigu ei leidnud, seega jääb üle oodata uurijate järeldusi.

19. jaanuari seisuga vastab linnasekretär Priit Lello
1) Tallinna linnavalitsuse korraldusega sai Porto Franco arendaja endale olulise servituudi ligipääsuteele. Samuti pikendati hoonestamise tähtaega nii, et arendaja ei pidanud linnale maksma leppetrahvi, mida pikendamata jätmine tähendanuks. Palun linnavalitsuse selgitust, kes osalesid korralduse koostamises, kes selle algatas ja mis alustel see korraldus kehtestati.

Kai tn 4, Kuunari tn 1 ja Laeva tn 1 kinnisasjade omanik Porto Franco OÜ esitas 7. mail 2019 Tallinna Linnavaraametile taotluse Tallinna linna omandis olevatele Kai tänav T1, Poordi tänav T1 ja Poordi tänav T2 kinnisasjadele servituudi seadmiseks, et realiseerida Laeva tn, Kuunari tn, Kai tn ja Poordi tn krundiväliste teede ja tehnovõrkude ehitusprojekti kohane lahendus. Korralduse eelnõu koostas Linnavaraamet koostöös teiste linnaasutustega. Korralduse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, võlaõigusseadus, asjaõigusseadus ja haldusmenetluse seadus. Korraldus on kooskõlas varasemate linna korraldustega, mis puudutavad kõnealuse piirkonna arendamist ja kokkuleppeid arendajaga.

2) Lepinguga tõsteti lubatud parkimiskohtade arv 138-lt 242-le. Kui tavapärane selline otsus on? Kas linnavalitsusel on selleks ka hinnakiri, kui arendaja soovib midagi muuta? Või mille alusel sellised otsused tehakse?

Porto Franco OÜ 2016 väljastatud projekteerimistingimuste kohaselt oli avalikuks kasutamiseks mõeldud parkimiskohtade arvuks 138. Eelnimetatud projektist tulenev parkimiskohtade arv oli aluseks Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korraldusele nr 903-k, mille alusel taotleti linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist parkimiskohtade avalikuks kasutamiseks. Porto Franco kinnisasjale 2020 antud ehitusloa kohaselt ehitatakse büroo asemel hotell, mille parkimisnorm on büroo omast väiksem. Projekteerimistingimused lubavad rajada normikohasest enam parkimiskohti tingimusel, et parkimiskohtade arv ei ületa detailplaneeringus määratut ning enam projekteeritud parkimiskohad antakse ööpäevaringsesse avalikku kasutusse. Tulenevalt eeltoodust muudeti isikliku kasutusõiguse alal suurust ning avalikuks kasutamiseks määrati 242 parkimiskohta 138 parkimiskoha asemel. Avalike parkimiskohtade olemasolu ja nende hulk on iga projekti puhul erinev ning tuleneb konkreetse projekti eripärast. Seega kokkuvõtvalt, suurendati nende parkimiskohtade arvu, mis antakse tulevikus avalikku kasutusse, mitte eraomaniku enda kasutusse. Detailplaneeringus kavandatud parkimiskohtade arvu ei ole ületatud.

Viitame, et arendajale servituudi seadmise ja muid tingimusi tuleb vaadelda komplekselt. Servituuti ei seatud tasuta, vaid vastavalt maa kasutamise otstarbele (lähtudes maa kasutamisest transpordi korraldamise eesmärgil). Meile praegu teadaoleva info kohaselt on servituuditasu määratud õiges suuruses. Lisaks pandi arendajale kohustuseks ehitada oma kuludega välja Poordi tänava promenaad 75% ulatuses (st linna eest), mis jääb linnaelanike kasutusse ja kus sõidukitega sõitmine pole lubatud. Selleks viiakse sõidukid maa alla, mis muudab ehitamise kallimaks ja keerulisemaks. Samuti suurenes avalikult kasutatavate parkimiskohtade arv, mille väljaehitamise kohustus lasub samuti arendajal ning mis hiljem jäävad avalikku kasutusse. Samuti suurendati leppetrahvi suurust, kui promenaadi ehitamise kohustust tähtaegselt ei täideta.

3) Miks otsustati hoonestamise tähtaega pikendada? Kui suur oleks leppetrahv olnud?

Linna huvi kõnealuses projektis on arendusala kinnistute hoonestamine ja Poordi tänava valmimine. Leppetrahvi määramine ei ole õiguslik kohustus ning selle kohaldamisel hinnatakse tähtaja ületamisega seotud asjaolusid, sh kas lepingu tähtaja ületamine tuleneb poole tahtlikust rikkumisest või mitte, lepingu objekti keerukus, arendusala olulisus linnaruumilisest aspektist, jne. Lepingu tähtaja mittepikendamine ja sanktsioonide rakendamine ei oleks aidanud kaasa huvi realiseerumisele. Korralduse andmise hetkel oli hoonestamiskohustuse tähtaja rikkumise leppetrahvinõude suurus 191 734,95 eurot.4. Küsimus linnapeale: Miks otsustasite korralduse allkirjastada? Kas teil tekkis seejuures ka mingeid kahtlusi või küsimusi, kuivõrd Porto Franco arendusse puutub otseselt korruptsiooniasjadega seotud Keskerakonna suurtoetaja Hillar Teder? Kui jah, siis millised kahtlused või küsimused tekkisid?Linnapea allkirjastab linnavalitsuse istungil vastu võetud korraldused, mis läbivad enne otsustamiseks esitamist põhjaliku ettevalmistuse ja menetlused. Tallinna linnas on kehtestatud linna kinnisasjadele servituutide seadmise kord, mille alusel Porto Franco servituudi tingimused välja töötati ja menetleti. Servituutide seadmine on tavapärane protsess ning tihti vajalik, et korraldada kinnisasjade kasutamist, eriti tiheasustusega aladel, nagu seda on linnad. Eelnõu tingimused töötati välja mitmete ametiasutuste poolt ning selle vaatasid läbi linna vastava valdkonna ametiasutused ja komisjonid. Eelnõu menetluses esitatud informatsioon oli piisav linnavalitsuse otsuse vastuvõtmiseks ning asjaolusid, mille põhjal saaks väita, et otsus ei ole põhjendatud, tuvastatud ei ole. Seda ka mitte hetkel.5. Kas teeksite täna midagi teisiti? Miks?Linna sisekontrolöri teenistusele on antud ülesanne kontrollida täiendavalt servituudi seadmisega seotud asjaolusid. Kui selle või politsei uurimise käigus peaks tuvastatama olulisi asjaolusid, mille põhjal on alust arvata, et otsuse aluseks olevad asjaolud on oluliselt erinevad, siis on võimalik kaaluda linnavalitsuse otsuse ümbervaatamist või muutmist. Seega saab antud küsimusele lõplikult vastata pärast linna sisekontrolöri teenistuse analüüsi ja politsei uurimise lõpetamist.6. Linnavalitsus on algatanud sisekontrolli servituudi seadmise protsessi analüüsimiseks. Miks otsustasite selle algatada? Mis on selle eesmärk?Linna sisekontrollile on antud ülesanne kontrollida Porto Franco servituudi seadmise asjaolusid, et selgitada, kas antud protsessis on rikutud õigusaktides sätestatud tingimusi. Teiseks on meie hinnangul ka avalikkusel teatud ootus, et politsei algatatud menetluse tõttu kontrolliks linn omaltpoolt servituudi seadmise asjaolusid. Seda vaatamata asjaolule, et politsei ja prokuratuuri selgituste kohaselt ei ole käimasolevas kriminaalmenetluses keskse küsimuse all linna ametiisikute tegevuse õiguspärasus.