Mida teha, kui vald või linn ütleb, et lasteaiakohta ei ole

 (21)
Kakskeelne lasteaed Kelluke
Foto on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Pihel Kuusk loetleb sammud, mida tuleb ette võtta, kui kodulinn või -vald teatab, et teie lapsele lihtsalt ei ole lasteaiakohta ja ongi kõik.

1. Tuleb uurida, kas on võimalik kasutada elukohalähedase erahoiu teenuseid. Enamikul linnadel ja valdadel on kehtestatud ka erahoiu kulude hüvitamise kord. Vanemate kaetav osa ei tohi ületada 20% miinimumpalgast (78 eurot kuus pluss toidukulud). Kui vanematelt nõutakse suurema summa tasumist, saab 78 eurot ületava osa pärast hoiule maksmist vallalt tagasi taotleda.

2. Kui erahoiu võimalust saadaval ei ole, tuleks paluda linnalt/vallalt kirjalikku otsust selle kohta, et lasteaiakohta taotluses soovitud ajal ei võimaldata, koos selgitustega, miks selline otsus tehti, ja teabega, millal on linna/valla hinnangul võimalik lapsele lasteaiakohta pakkuda.

3. Edasi on kaks võimalust.
Esiteks: esitada 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist vallale või linnale otsuse peale vaie. Vaidele esitatavad nõuded on kirjas haldusmenetluse seaduse 76. paragrahvis. Vaides saab nõuda lasteaiakoha andmisest keelduva otsuse kehtetuks tunnistamist ja linna/valla kohustamist võimaldama lasteaiakohta. Vaide esitamisel mingit lõivu tasuda ei tule. Vaie tuleb vallal või linnal üldjuhul lahendada kümne päeva jooksul. Kui vaiet ei rahuldata, saab 30 päeva jooksul pärast vaideotsuse saamist pöörduda halduskohtusse.

Teiseks: lubatud on ka kohe halduskohtu poole pöördumine. Halduskohtult saab taotleda valla/linna otsuse tühistamist ja valla/linna kohustamist võimaldada lasteaiakohta. Halduskohtule tuleb esitada kaebus 30 päeva jooksul pärast linna/valla otsuse kättesaamist. Juhised selleks leiab näiteks aadressilt http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjad. Halduskohtusse pöördudes tuleb tasuda riigilõiv 15 eurot. Halduskohtul võtab kaebuse lahendamine rohkem aega, kuid kohe on võimalik taotleda esialgset õiguskaitset. Selle raames on halduskohtul võimalik kohustada valda/linna võimaldama lapsele lasteaiakoht kohe, juba enne halduskohtu lõplikku otsust.