Libertas Eesti Erakonna valimislubadused

 (5)
Libertas Eesti Erakonna valimislubadused
---

Kes – mis – milleks?
Libertas – uus jõud - loob esimese üleeuroopalise mõõduga partei!
Libertas eristub silmnähtavalt teistest erakondadest, on vajalike muutusi toova mõtlemise ja rõhuasetustega.

Libertas moodustab oma fraktsiooni Euroopa Parlamendis.

Libertase põhiloosungiks on: “demokraatlik ja majanduslikult läbipaistev Euroopa Liit, mis on aruandekohuslik valijate ees”.   

Valijate abiga viime ausad ja võimekad kandidaadid Euroopa Parlamenti!  

Jüri Estam hoiab Eesti huve esikohal Euroopa Parlamendis! Eesti valijad saavad Jüri Estami näol kompetentse esindaja Brüsselis. Libertas viib julguse ja teotahtega rahvaesindajad Europarlamenti!

Seisame Eesti elanike majandusliku käekäigu parandamise eest Euroopa Parlamendis

Paljud inimesed Eestis on töö kaotanud, aga kõrgepalgalised funktsionärid EL struktuurides naudivad suuri hüvesid. Libertas vähendab euroametnike mugavusi. EL hüved peavad jõudma vahetult ka “tädi Maalini”, nagu EL ametimehed on meile lubanud!

Jüri Estami prioriteet Brüsselis ning Brüsseli kaudu: heade töökohtade loomine ja pikaajaline areng Eestis vastava tegevusplaani alusel.

Sihiteadlik eesmärk: Libertas paljastab laristamise ja läbipaistmatuse EL eelarves ning raamatupidamises, ja avaldab pidevat survet nende probleemide lõplikuks lahendamiseks.
 
Libertas avalikustab Euroopa Parlamendi liikmete nimed, kes teevad tööluuse ega seisa aktiivselt vastu korruptsioonile ja raharaiskamisele.  

Eesti elanikud peavad rabelema, et oma arveid tasuda. Seisame vastu Euroopa majanduspoliitikale, mis viib läbikaalutlemata maksude tõstmiseni!

Edukas saab olla ainult haritud inimene; häid töökohti saavad üksnes kvalifitseeritud või ümberkvalifitseerunud rakenduskõlbulikud inimesed. Keskendume vastavate meetmete arendamisele ja kehtestamisele Euroopa Liidu sees, Eesti hüvanguks.

Töötame õiglase Euroopa nimel. Töötame sellise Eesti nimel, kus eestlane toetab teist eestlast. Töötame selle nimel, et kõikidel Eestimaa rahvaste liikmetel, kes sammuvad koos eestlastega, oleksid meiega võrdsed elutingimused ja väljavaated edasijõudmiseks.

Esitame arusaadava ja lühikese Euroopa alusdokumendi potentsiaalselt kahjuliku, ülemäära pika ja keerulise Lissaboni leppe asemele

Taotleme, et Iga riik peab uue põhiseaduse või põhiseadusleppe kohta viima läbi rahvahääletuse.

Libertase esimees Declan Ganley pakub tulevikus lühikest ja arusaadavat Euroopa riikide alusdokumenti EL’i üheks riigiks muutva Lissaboni leppe asemele. Olla vastu Lissaboni leppele selle praegusel kujul tähendab tegelikult seismist Euroopa valijate ja liikmesriikide huvide eest.

Libertas hindab riikidevahelist, mitte riikideülest Euroopa Liitu, ja on võimalikult suure  detsentraliseerituse pooldaja.

Demokraatias on seadused, mitte direktiivid! Rajame valijatelt suuniseid saava parema ja rahvalähedasema Euroopa praeguse ebademokraatliku Euroopa asemele

Libertas seisab Brüsselisse kõikidele tasanditele imbunud ebademokraatlikkuse vastu ja toob rohkem demokraatiat esmakordselt EL struktuuridesse. Valijad otsustavad, Libertas kuuletub, ja viib rahva tahte Euroopa Parlamenti. Usurpeeritud võim tuleb anda tagasi rahvale.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ei ole valitavad institutsioonid, nii nagu valijad ei saa valida ei Euroopa presidenti ega välisministrit, kui Lissaboni lepe peaks läbi minema. Euroopa Parlament on valitav, aga sellel puudub seaduste algatamise õigus. Libertas teeb kõik temast oleneva selle olukorra lõpetamiseks.

Toompeale ja Brüsselisse barrikadeerinud poliitikute aeg saab ümber. Lobistidest ümbritsetud ning oma privileegide huvides ringkaitse positsiooni sissevõtnud poliitikud kahjustavad demokraatiat.

Libertase peamisi lähtealuseid: aitame väikeriikidel lüüa seljad kokku!

Tuumikeuroopa ei saa ignoreerida väikeriikide ja –rahvaste ühendatud häält! Koos toimides saavutavad väikeriigid konsensuse nn. tuumikeuroopaga.

Kaitseme väikeste kultuuride õigust elule, ja töötame välja institutsionaalsed meetmed EL sees, et sellest printsiibist saaks üks EL peamisi aluseid. Libertase rahvusmeelsus tugineb arenguskeemile, mis võtab suuna ühiskonna oluliste, sealhulgas tervislike näitajate parandamisele. Aitame kujundada sellist EL rahvastikupoliitikat, mis tugevdab Euroopa kultuure ja aitab neid jätkusuutlikuna hoida. Paljude erinevate kultuuride ning keelte nõrgenemine ja väljasuremine kahjustab Euroopale iseloomulikku kultuurilist mitmekesisust.

Kaitsest ja kaitstusest

Gruusia õppetund näitas: Euroopa peab kiiresti saavutama võime kaitsta igat EL nurka!
Libertas EU seisukoht: rünnak Euroopa Liidu liikmesriigi vastu on rünnak kogu Euroopa vastu.

Energeetiline mitmekesisus päästab Euroopat liigsest energiasõltuvusest.

Anname jõulise panuse transatlantilise sõpruse kestmajäämisele!

Libertase stiilis kaitstus hõlmab mitmeid aspekte. Militaarne turvalisus, “pehme” turvalisus ja ühiskondlik ühtehoidmine. Hindame individuaalset vabadust, aga indiviidil on raske elada perekonnata, koduta, ning ligimeste ja rahvuskaaslase toeta. Libertas on vabadusmeelne erakond mis hindab samal ajal traditsioone ja väärikust.