Laevaühenduseta Ruhnut ähvardab ääremaastumine

 (12)
Laevaühenduseta Ruhnut ähvardab ääremaastumine
Päevaleht/Pressifoto, Kristo Nurmis

Sel aas­tal tu­li ke­vad Mand­ri-Ees­tist kõige kau­ge­mal asu­va­le Ruh­nu saa­re­le tei­si­ti: ta­va­li­selt on saa­ree­la­ni­kel ol­nud võima­lus re­gu­laar­se lae­vaühen­du­se­ga ar­ves­ta­da ju­ba ap­ril­li­kuu lõpust – ilu­sa­te il­ma­de kor­ral on ke­vad igal aas­tal saa­re­le mee­li­ta­nud tu­ris­te.

Märt­sis loo­bus Saa­re­maa lae­va­kom­pa­nii plaa­nist liin ke­va­del taa­sa­va­da, põhjen­da­des, et rii­gi eral­da­tud kolm mil­jo­nit kroo­ni ei ole lii­ni kah­ju­mi­ta käi­gus­hoid­mi­seks pii­sav, ning nõudis Aeg­na re­mon­ti­mi­seks li­saks ka­hek­sa mil­jo­nit kroo­ni, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Ei os­ka öel­da, mil­lal re­gu­laar­ne lae­va­liik­lus taas­tub. Kin­del on vaid see, et hom­me kir­ju­ta­tak­se al­la ka­heaas­ta­se kes­tu­se­ga len­nu­le­ping," mär­kis Saa­re maa­va­lit­su­se aren­gu- ja pla­nee­rin­gu-o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mi­ka Män­nik.

Ve­da­jaks on ala­tes 2006. aas­tast lii­nil ope­ree­ri­nud Sak­sa len­nu­fir­ma Luft­ver­kehr Fries­land Brun­ze­ma und Part­ner KG. Plaa­nis on 16 len­du nä­da­las nii Pär­nu kui ka Ku­res­saa­re lii­nil, võima­li­kud on li­sa­len­nud.

Ruh­nu muu­seu­mi di­rek­tor ja Lii­se ta­lu pe­re­mees Märt Kaps­ta ütleb, et turimisgrupid ütle­vad tu­le­kust ära. "Len­nu­ki­ga neid ju mit­mes osas ei vea," mär­kis Kaps­ta.

Refereeritud artikli originaaltekst Eesti Päevaleht Onlines