Kord on range: kui reservväelane välkõppusele Okas ei ilmu, võib oodata 1200 euro suurune trahv või arest. Teadmatusega end välja ei vabanda

 (391)

Valitsus võttis eile vastu otsuse kutsuda 1248 reservväelast õppekogunemisele Okas. Kas teavitustest e-kanalite ja telefoni vahendusel ikka piisab?

Eile kinnitati kaitseväest, et teavitus käis eesti.ee vahendusel. Samuti teatas üksus ise: e-maili, SMSi või helistamise teel. Kindlasti on inimesi, kes ei jälgi e-maili igapäevaselt. Samuti pole ju kohustuslik, et pead omama telefoni. Kui ka omatakse, siis võidakse numbrit muuta (näiteks kõnekaardid). Kas ja kuidas on ikkagi tagatud, et info kõigini jõuaks?

Kaitseväe kõneisik, kapten Aivo Vahemets selgitab, et vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse paragrahvile 71 on reservis olev isik kohustatud teavitama kaitseressursside ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmetest ja nende muutumisest. "Lisaks e-mailile, SMS-ile, telefonile ja riigiportaalile eesti.ee teavitab kaitsevägi õppusest ka meedia ja oma internetikanalite ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Reservväelasele on teada oma reservüksuse nimi. Isegi kui tal ei ole internetiühendust või telefoni on tal võimalik avalikus internetipunktis eesti.ee kaudu kontrollida, kas tal tuleb õppusel osaleda."

Teoreetiliselt mõeldes: reservväelane ei ilmu õppekogunemisele. Hiljem aga väidab, et ei saanud lihtsalt infot kätte, e-maili ei jälgi ning ka telefonitsi ühendust ei võetud (kui ka võeti - ta ei reageerinud, võib väita, et ei märganud). Kuidas taolisse vabandusse suhtutakse?

Seotud lood:

"Me usaldame oma reservväelasi ja oleme kindlad, et kui nad saavad kutse kätte, siis nad osalevad õppusel ja kui ei saa osaleda või ei jõua kiiresti, siis nad annavad sellest teada. Kaitseväe eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid informeerida kõiki õppustele kutsutavad reservväelasi ning formeerida reservüksused," märkis Vahemets. "Lisaõppekogunemisele ilmumine on kohustuslik. Reservväelane, kes mitte kuidagi ei saa õppekogunemisele kohale tulla, peab kindlasti esimesel võimalusel võtma ühendust. Lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot) või arestiga. Väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on kaitsevägi."

Kindlat tärminit, mil nö uksed suletakse ja enam õppusega liituda ei saa, pole. "Õppus algas juba eile, sest otsuse vastuvõtmine, õppusest teavitamine, reservväelaste kutsumine, nende vastuvõtmine ja üksuse formeerimine on osa õppusest ja lisaõppekogunemine Okas kestab 4. novembrini. Reservväelased peavad tulema kogunemiskohta viivitamatult pärast kutse kättesaamist ja neid võetakse vastu kogu õppuse vältel," ütles Vahemets.