Kolm mupo ametnikku vallandati Laari kohviku pärast

 (102)
mupo
Foto: Andres Putting

Teisipäeval vabastati ametist kolm munitsipaalpolitsei ametnikku - Kalmer Filatov, Margit Teino, Tiina Raja. Neid süüdistati töökohustuste mittenõuetekohases täitmises ja majanduslike huvide deklareerimata jätmises. Nemad ise kinnitavad, et tegelikuks töölt vabastamise põhjuseks oli keeldumine Laari kohviku vastu ebaseaduslikult menetlust algatamast.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja asetäitja Kalmer Filatov, menetlusosakonna juhataja Margit Teino ja sisekontrolör Tiina Raja teatasid, et kuna meediasse anti nimetatud informatsioon ühekülgselt esitatuna ameti juhataja Monica Ranna poolt, siis leiavad nad, et meil on oma lähedaste ja ka oma endiste alluvate pärast kohustus asja selgitada ja rääkida, mis tegelikult tingis ametist vabastamise.

"Meie ametist vabastamise põhjuseks on ametlikult kirjas, et me jätsime majanduslike huvide deklaratsioonis märkimata OÜ Õiguskoda osakud ning meid süüdistatakse selles, et me oleme varjanud oma osalust selles osaühingus."

"Tegelikult ei ole me kunagi varjanud, et asutasime OÜ Õiguskoja. Firma asutasime 2009. aasta sügisel ning teatasime sellest kohe ka endisele ameti juhatajale. Esitasime tema nõudel lisaks kirjaliku ettekande selle kohta, et me ei tegutse ameti vastu ning me oleme sellest rangelt kinni pidanud," kinnitasid Filatov, Teino ja Raja.

Firma asutasid nad seetõttu, et juba 2009. aastal said alguse ametis juhtkonnavahelised lahkhelid ning kuna levisid jutud, et nendest tahetakse lahti saada, kuna nad järgivad liigselt seadust, siis valmistusid nad selleks ette. "Meiepoolne ettevalmistamine seisnes selles, et asutasime firma ning lasime avada internetilehekülje, kus oli ära märgitud valdkonnad, millega hiljem tegelema hakkame ning sealhulgas märkisime ka väärteomenetluses vastulausete ja kohtule kaebuste koostamise."

Seotud lood:

Nad rõhutavad, et ei kuulu firma juhtorganisse, mis oleks neile keelatud olnud, vaid on ainult firma asutajad ja omanikud, mis on lubatud.

„Mitmed kolleegid tundsid huvi meie firma vastu selleks, et leida põhjust meie vabastamiseks ning püüdsid korduvalt tuvastada, et me ikka tegutseme firmas. Ühtki rikkumist meie suhtes ei tuvastatud.“

"Kalmer Filatovi ja Margit Teino tegelik vabastamise põhjus seisneb selles, et oleme seisukohal, et väärteomenetlust tuleb läbi viia väärteomenetluse seadustiku nõuete kohaselt ehk täpsemalt ei nõustunud me väärteomenetluse lihtsustamisega ning leidsime, et isikute karistamiseks tuleb koguda tõendeid, teha kindlaks isiku süü, tuvastada nii süüteokoosseisu objektiivsed kui subjektiivsed tunnused ning alles siis saab isikut karistada."

"Viimase tõuke meie vabastamiseks andis kindlasti Laari kohviku silt. Margit Teino sai korralduse, et nimetatud asja kohta tuleb alustada väärteomenetlust ja kohviku omanikku tuleb karistada. Margit Teino püüdis Monica Rannale selgitada, et sellist ebaseaduslikku korraldust ta ei täida ning ta ei anna sellist poliitilise suunitlusega korraldust oma alluvale."

Mõned tunnid pärast seda, kui nimetatud väärteoasja materjalid olid 22.02.2011 üle antud Monica Rannale, anti Kalmer Filatovile ja Margit Teinole kätte teenistusest vabastamise käskkirjad.

Kolmas ametnik sai sule sappa Margo Reiska taksoskandaali pärast

Sisekontrolör Tiina Raja sai esmalt 10.11.2010 noomituse selle pärast, et Margo Reiska küsis koosolekul Tiina Rajalt, miks viimane kirjutas 11.12.2009 distsiplinaarmenetluse kokkuvõttes, et Margo Reiska pani toime vääritu teo ja Tiina Raja selgitas, et see oli vääritu tegu, kui juhtival ametikohal olev ametnik on avalikus kohas alkoholijoobes, hakkab politseile vastu ning vehib taksojuhi ees töötõendiga. Tiina Rajale pandi süüks ebakorrektsust, kaastöötajate vastu lugupidamatust, vaenulikkuse üles näitamist, kaastöötajatega ebaviisakat, süüdistavat ja solvavat käitumist, mis olevat vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega ja ametnikule esitatavate eetiliste nõuetega. Teisisõnu sai ta karistuse otsekohese ja ausa vastuse eest, et julges juhtkonna koosolekul ausalt vastata Margo Reiska küsimusele.

Mainitud distsiplinaarmenetlus algatati Margo Reiska suhtes meedias ilmunud artiklite http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=24544657&l=fplead,
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taksojuht-joobnud-mupolane-ahvardas-litsentsi-votta.d?id=24626253 põhjal ning Tiina Raja leidis kokkuvõtte koostamise ajal, et Margo Reiska pani toime vääritu teo ning tegi ameti juhatajale Kaimo Järvikule ettepaneku ameti juhataja asetäitja Margo Reiska teenistusest vabastamiseks.  Kaimo Järvik seda ei teinud.

Kuna peale eelnimetatud distsiplinaarmenetlust tuvastas Tiina Raja veel mitmeid vääritikäitumisi Margo Reiska tegevuses, siis ilmselgelt oli Margo Reiska isikliku vaenu tõttu eesmärgiks Tiina Raja vabastamine ja seetõttu tungisid ameti juhataja Monica Rand ja jurist 27.01.2011, kui Tiina Raja oli lapsega haiguslehel ja ei viibinud töökohas, tema lukustatud kabinetti ja otsisid läbi kapid, leidsid ühest kapist ametnike majanduslike huvide deklaratsioonid ning teostasid nende kontrolli. Kontrolltoimikut ega ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollimise akti ei koostatud ning 31.01.2011 moodustati mingisugune komisjon, kes kõik sisenesid teistkordselt Tiina Raja kabinetti ilma teda teavitamata ning võtsid sealt ära kõikide ametnike majanduslike huvide deklaratsioonid. Oluline on siinjuures see, et seda tehti salaja ilma Tiina Rajat teavitamata ning kui ta tuli järgmisel päeval, s.o 01.02.2011 tööle, siis kutsus ta kohale politsei, kes fikseeris kabinetti sisenemise ja kabinetist võeti sõrmejäljed. Juhataja ja juhataja asetäitja Margo Reiska tegid kõik selleks, et politsei Tiina Raja avaldust lahendama ei hakkaks. Tiina Raja suhtes algatati distsiplinaarmenetlus, mis käesolevaks ajaks on lõppenud ametist vabastamisega.