Kohus: Keskerakond ei saa lahkuvatelt liikmetelt trahviraha nõuda

 (42)
Keskerakond
Foto: Hendrik Osula

Tartu maakohus jättis täna rahuldamata Keskerakonna hagi Tartu linnavolikogu liikme Harri Jallajase vastu, millega partei taotles enam kui 4700-eurose võlgnevuse rahuldamist. Sisuliselt tähendab see seda, et Keskerakond ei saa lahkuvatelt liikmetelt trahviraha nõuda.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ütles Delfile, et täna arutlusel olnud hagi menetluskulud jäid Keskerakonna kanda.

Tamm lisas, et tänast kohtuotsust saavad pooled vaidlustada 30 päeva jooksul.

Keskerakond nõudis lahkumise eest leppetrahvi

Kohtule esitatud hagi järgi allkirjastas Jallajas 2009. aasta 5. novembril lepingu Keskerakonna Tartu piirkonnaga, mille ühes punktis võttis ta kohustuse lahkuda Tartu linnavolikogust juhul, kui ta lahkub erakonnast või Tartu linnavolikogu keskfraktsioonist.

Lepingu järgi kohustus Jallajas volikogusse jäämise korral tasuma Keskerakonnale leppetrahvi 4729,46 eurot, et kompenseerida 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaania kulusid.

Jallajas astus Keskerakonnast välja mullu 5. mail, kuid ei lahkunud volikogust, misjärel Keskerakond nõudis Jallajaselt leppetrahvi.

Leping on tühine ja leppetrahv kehtetu

Kohus leidis, et poolte vahel sõlmitud lepingu vaidlusaluses punktis sätestatud kohustus lahkuda omavalitsuse volikogust erakonnast lahkumisel on vastuolus ühiskonnas välja kujunenud õiguse üldpõhimõtetega ja põhiseadusest tuleneva vaba mandaadi põhimõttega.

Seotud lood:

"Seetõttu on lepingu nimetatud punkt vastuolus avaliku korra ja heade kommetega ning sellest tulenevalt tühine," selgitas Tamm. "Tühisel tehingul ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi."

Kuna põhikohustust ei eksisteeri, on kohtu hinnangul kehtetu ka kokkulepe leppetrahvi tasumise kohta.

Tamm lisas, et kohus ei nõustunud erakonna esindaja seisukohaga selle kohta, et lepingu vaidlusalust punkti tuleb vaadata kui iseseisvat võlatunnistust. Tamme teatel leidis kohus, et lepingut tuleb vaadata tervikuna.

Kümnendik palgast erakonnale

Lepingu vaidlusalusele punktile eelnenud punktide kohaselt kohustus Jallajas Tartu linnavolikogu keskerakonna fraktsiooni liikmena osalema fraktsiooni koosolekutel, andma erakonna Tartu piirkonna juhatuses aru oma tööst linnavolikogus ning nõukogudes, avaldama arvamusartikleid üle-Eestilistes päeva- või nädalalehtedes või Tartus ilmuvates lehtedes ning tasuma erakonna Tartu piirkonnale kümnendiku erakonna kaudu saadud ametikoha eest laekuvast netotasust. Neid kohustusi pooled ei vaidlustanud.

Õigus astuda erakonnast välja

Kohus tuvastas, et vaidlusaluse punkti lisamine lepingusse oli vastuolus Keskerakonna põhikirjaga. Nimetatud põhikirja järgi on Keskerakonna liikmel õigus astuda erakonnast välja.

Põhikirja kohaselt on Keskerakonnast väljaastumise alus erakonna osakonna juhatusele esitatud kirjalik avaldus, mis on individuaalne ja allkirjastatud.

Väljaastumine registreeritakse erakonna osakonna juhatuses, piirkonna juhatuses ja erakonna juhatuses. Põhikirja kohaselt erakonnast väljaastunud isikule sisseastumismaksu ega liikmemakse ei tagastata. Mingeid muid tagajärgi põhikirjas sätestatud ei ole.