Kiri valitsusele ja riigikogule: Juhan Partsi ministeeriumi kutsutakse läbipaistvale arutelule sadade miljonite jagamisel

 (61)
Kiri valitsusele ja riigikogule: Juhan Partsi ministeeriumi kutsutakse läbipaistvale arutelule sadade miljonite jagamisel
Foto: Tiit Blaat, Eesti Ekspress

Eesti Taastuvenergia Koja liikmed saatsid sel nädalal pöördumise valitsusele ja riigikogule, et Juhan Partsi ministeerium ei teeks lühinägelikku otsust, muutes sadade miljonite suurust toetuste süsteemi taastuvenergia tootjatele.

Pöördumine riigikogu ja valitsuse poole
Eesti taastuvenergia sektorisse investeeringuid teostanud investorite seisukohad

Võttes arvesse, et Eesti energiatööstuses on täna valdavalt kasutuses fossiilsed kütused, millel on suur keskkonnamõju jäätmete ja emissioonide näol ning mille kasutamise ulatus peab vähenema muuhulhas ka Eesti riigi poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste tõttu;

Võttes arvesse, et investorite poolt Eesti taastuvenergia sektorisse tehtud investeeringud aitavad saavutada Taastuvenergia Direktiivis toodud Eesti riigi eesmärki viia aastaks 2020 taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 25%ni, suurendada taastuvressursi kasutamist, jäätmete ja emissioonide vähendamist;

Võttes arvesse,et investorite poolt Eesti taastuvenergia sektorisse tehtud investeeringud aitavad vähendada Eesti riigi võetud riske ja kohustusi seoses taastuvenergiasse investeerimisega, ning sellega seotud lisakulutusi Eesti elektritarbijatele, suurendades samaaegselt riigi energiajulgeolekut ja varustuskindlust kodumaise kütuse kasutuse näol;

Seotud lood:

Võttes arvesse, et taastuvenergia osakaalu suurendamine aitab kasvatada riigi ekspordipotentsiaali, parandab väliskaubandusbilanssi ja suurendab tööhõivet madala tööhõivega regioonides;

Võttes arvesse, et investorid on teinud Eesti taastuvenergia sektorisse investeeringuid lähtuvalt riigi seatud eesmärkidest, riigi eest ja riigi poolt sätestatud tingimustel;

Võttes arvesse MKM kava alandada olemasolevate taastuvelektri tootjatele tagasiulatuvalt taasutvenergia toetusi rikub investorite õiguskindluse printsiipi, halvendab riigi investeerimiskliimat, pidurdab investeeringuid uutesse energiatootmisvõimsustesse ning mõjub hävitavalt riigi mainele välisinvestorite silmis;

1. Kutsuvad üles valitsus ja riigikogu hoiduma olemasolevate taastuvenergia tootmisvõimsustele Elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuse vähendamisest ning kinni pidama seaduse sätestatud lubadustest; teatavad ühtlasi oma seisukohast mitte nõustuda olemasolevatele taastuvenergia tootmisvõimsustele Elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuse vähendamisega:

2. Kutsuvad üles valitsus ja riigikogu tagama energeetika sektori arenguks stabiilne, ettenähtav ja jätkusuutlik õiguslik keskkond;

3. Rõhutavad, et uutele tootmisvõimsustele kavandatavate taastuvenergia toetuste muudatuste protsess eeldab põhjalikku arutelu, mis peab hõlmama Eesti energiapoliitika pikaajalisi arengusuundi, tagamaks energiatootmiseks kasutatavate primaarenergiaallikate mitmekesisuse ja tootmisvõimsuste hajutatuse;

4. Kutsuvad üles MKMi ning teisi valitsusasutusi arutama erinevaid lahendusi, kuidas tarbijatele energiakandjate hinnatõusuga kaasnevat koormust vähendada, mis samas väldiksid olemasolevate taastuvelektri tootjate taastuvenergia toetuste vähendamist;

5. Kutsuvad MKMi üles läbipaistvale ja avatud arutelule, mis jälgiks ministeeriumi poolt kehtestatud Kaasamise Hea tava ning teisi sidusrühmade kaasamisi sätestavaid regulatsioone ning kohtleks kõiki investoreid võrdselt ja kaasaks arutellu taastuvenergia sektori esindusorganisatsioon, sealhulgas Eesti Taastuvenergia Koda.

Allakirjutanud:

Grzegorz Zielinski (EBRD)

Solveig Nordström (NEFCO)

Raul Kirjanen (Graanul Invest)

Jüri Mõis (FreEnergy)

Hannes Tamjärv (Fre Energy)

Leonid Linkov (Aravete Agro)

Henry Uljas (Baltic Biogas)

Indrek Tiidemann (Terts)

Priit Mikelsaar (Tallinna Prügilagaas)

Leo Kohv (Kamari Hüdro),

Märt Kiisel (Jägala Energy),

Margo Külaots (Fortum Eesti)

Ingvar Svantesson Eolus AB)

Peeter Kukk (Baltic Wind Energy)

Andres Lõhmus (Tuuleenergia OÜ)

Roman Ait (Skinest Energia)

Kristjan Rahu (Tallinna Elektrijaam)

Richard Larsson (Eolus AB)

Mae Juske (Hellenurme Veski) .