Keskkonnakaitsjad protestivad Noaroootsi kavandatava mingifarmi vastu

 (9)
Keskkonnakaitsjad protestivad Noaroootsi kavandatava mingifarmi vastu
Sven Začek

Portaali Läänlane teatel saatis Eesti keskkonnaühenduste koda täna keskkonnaministrile kirja, milles väljendab muret, et Noarootsi valda Suur-Nõmmkülla kavandatakse mingi ehk ameerika naaritsa kasvandust.

Mingifarmi kavandab osaühing Nuckö Farm Sutlepa endistesse farmihoonetesse ja ettevõttel on praeguseks saadud keskkonnaametilt luba, mille kohaselt ei pea ettevõte tegema keskkonnamõju hindamise uuringut. Ettevõtte tellis ekspertarvamuse, mis leidis, et minkidel ehk Eesti võõrliigil pole võimalust farmist hulganisti põgeneda ja sellega looduslikku tasakaalu kõigutada. Keskkonnaamet pidas ekspertarvamust piisavaks ning leidis, et keskkonnamõju pole vaja hinnata.

Eesti keskkonnaühenduste koda (EKO) liikmed saatsid täna keskkonaministrile kirja, milles leiavad, et Läänemaale Suur-Nõmmküla külasse kavandatavale ameerika naaritsa ehk mingi farmile ei tohiks anda tegevusluba ning seadusandluses tuleks lõpetata kahetimõistetavus ja sätestada selgelt, et Eestisse uusi mingifarme ei rajata.

EKO avaldus:

"Kõnealust farmi plaanitakse ehitada linnukaitsealade lähedusse, seega tuleb antud juhul keskkonnamõjude puhul arvestada lisaks võõrliigi loodusesse sattumisele ka võimaliku kahjuga maas pesitsevatele lindudele. On üldteada, et karusloomafarmid on loomaõiguslaste teravdatud huviorbiidis. Keskkonnaministri määruses mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise loa andmise korra kohta on sätestatud, et loa andja (Keskkonnaamet) keeldub loa andmisest, kui farmi töökord või ehitised ei välista loomade sattumist keskkonda. Mistahes turvalisusnõuded ei taga 100%-list kindlust, et ameerika naaritsa isendid ei satu loodusesse. Seega ei nõustu EKO liikmed Keskkonnaameti seisukohaga, et kavandatav farm eeldatavasti ei avalda olulist negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale ja leiavad, et Keskkonnaamet ei tohiks anda luba uue farmi avamiseks.

EKO liikmed juhivad keskkonnaministri tähelepanu sellele, et seire andmetel on ligi neljandik kogu Eesti minkidest kinni püütud Harjumaalt Keila jahiseltsi maadelt, kus asub Karjaküla karusloomafarm. “See viitab selgelt asjaolule, et nimetatud farm turgutab jätkuvalt selle võõrliigi looduslikku asurkonda Eestis, mis on looduskaitselisest seisukohast väga halb. Kuna farm ei ole aastate jooksul suutnud tagada farmiloomade loodusesse mittesattumist, tuleks selle tegevus lõpetada,” ütles Säästva Eesti Instituudi looduskaitse programmi juht Kaja Peterson. Euroopa naaritsa puhul on tegu Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punases nimestikus oleva äärmiselt ohustatud liigi maailma ainukese eduka taasasustamiskatsega. Arvestades seda, kui palju tööjõudu ja rahalisi ressursse on kulutatud euroopa naaritsa asurkonna taastamiseks Eestis ja kui vaevaliselt kulgeb liigi taastumine, on lubamatu uute mingifarmide rajamine ja olemasolevate laiendamine Eestis. Leiame, et riik peaks selgelt väljendama seisukohta, et uusi mingifarme Eestisse ei rajata. See muudaks olemasoleva olukorra ühtlasi ka ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale läbipaistvaks ja arusaadavaks.

Loe Läänlasest pikemalt keskkonnaameti seisukohta, miks pole vaja keskkonnamõju hinnata.